Thursday, March 21 2019
Posljednja vijest

Abazovic: SOLANA U KANDZAMA TAJKUNA

Dritan Abazoviq„Ću­ta­nje i pra­zna re­to­ri­ka Ministarstva održivog razvoja i turizma u ve­zi sa so­la­nom se na­sta­vlja, dok još ni­je­su jav­no prezento­va­ni mo­de­li za so­la­nu, iako je stu­di­ja ura­đe­na. Na­pro­sto so­la­na je i da­lje u kan­dža­ma do­ma­ćih taj­ku­na ko­je po­li­tič­ki šti­ti Vla­da Cr­ne Go­re“, izjavio je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Prema njegovim riječima, za svo ovo vri­je­me ona sva­ko­dnev­no pro­pa­da, što je ka­ta­stro­fa i poniža­va­ju­će za ze­mlju kan­di­da­ta.

On je u izjavi za „Dan“ rekao da či­nje­ni­cu da Vla­da ne ra­di ni­šta na rje­ša­va­nju pro­ble­ma So­la­ne, sa­mo po­tvr­đu­je njegov stav da ova vlast ne vo­di ra­ču­na o evrop­skim vri­jed­no­sti­ma i ne na­mje­ra­va da is­pu­nja­va mje­ri­la ko­ja nam Evropska unija iz iz­vje­šta­ja u iz­vje­štaj ša­lje.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top