Saturday, July 21 2018
Posljednja vijest

Bajraktari o dogovoru DPS, Force i DUA: DPS POKAZAO SLABOST

 

Omer BajraktariFunk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Omer Bar­jak­ta­ri ka­zao je da po­sljed­nji dogo­vor DPS-a sa For­com i De­mo­krat­skom uni­jom Al­ba­na­ca – da se pro­du­ži mandat ul­cinj­skoj lo­kal­noj vla­sti – pred­sta­vlja ra­ni­je vi­đe­nu ma­tri­cu. Ka­ko na­vo­di, kao i sva­ki do­go­vor sa DPS-om, i ovim se “u ve­li­kom sti­lu, za­o­bi­la­ze in­te­re­si građana”. Ka­ko ka­že, raz­log su vje­ro­vat­no pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, od­no­sno ucjenjivanja u ve­zi po­dr­ške ko­ju čel­ni­ci al­ban­skih par­ti­ja tre­ba da da­ju kan­di­da­tu DPS-a, i mak­si­mum ko­ji oni že­le da is­ho­du­ju od te po­dr­ške – ne u pro­gram­skom smi­slu ne­go u lič­nom.

“In­te­re­sant­no je bi­lo pri­mi­je­ti­ti sla­bu pre­go­va­rač­ku moć DPS-a u ovom slu­č­a­ju, od­no­sno da su sprem­ni na sva­ku ucje­nu na uštrb po­dr­ške na pred­sjed­nič­kim izborima, što po­ka­zu­je da oni idu u su­sret pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma sa ve­li­kom dozom ne­si­gur­no­sti i stra­ha. Taj strah je vje­ro­vat­no oprav­dan jer zna­ju da ima­ju opa­da­ju­ći trend po­vje­re­nja, od­no­sno da im je u ovom tre­nut­ku trend naj­go­ri neprija­telj, dok je i op­šte­po­zna­to ko­li­ko ima­ju pro­ble­ma u ka­drov­skom smi­slu, ne sa­mo za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, ne­go i za lo­kal­ne”, oci­je­nio je Ba­r­jak­ta­ri za “Dan”.

Po nje­go­vom su­du, ar­gu­ment ko­ji po­ka­zu­je sla­bu po­zi­ci­ju DPS-a je­ste i to da su u krat­kom ro­ku mo­ra­li da pro­mi­je­ne svoj stav oko skra­će­nja man­da­ta kao i da pogaze sve jav­ne iz­ja­ve ko­je su da­li iz ul­cinj­skog od­bo­ra DPS-a.
– Ali, iz tih iz­ja­va se mo­že vi­dje­ti da je ova vlast lo­ša i da smo do­bi­li naj­go­ru vlast u isto­ri­ji Ul­ci­nja ot­kad je DPS po­stao njen dio. Za­to su im i re­zul­ta­ti ova­kvi ka­kvi je­su. Ipak, odav­no je po­zna­to da njih ni­je bri­ga za gra­đa­ne jer su ima­li i pre­vi­še vremena da ura­de ma­kar ne­što po­zi­tiv­no, a ni­je­su”, za­klju­čio je Bar­jak­ta­ri.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top