Sunday, October 25 2020
Posljednja vijest

Canka: NASTAVLJA SE BITKA U SLUCAJU “K 1”

U srijedu je pred Privrednim sudom u Podgorici održano još jedno u nizu ročišta u sporu koji se već tri decenije vodi oko rušenja apartmanskog naselja sindikata Kosova na ulcinjskoj Velikoj plaži. U slučaju poznatom kao “K 1” tužena je opština Ulcinj, a tužilac je Atlas grupa biznismena Duška Kneževića, koja je 12 godina ranije otkupila Društveno preduzeće “Rekreaturs” iz Prištine. Naime, u spornoj proceduri nekoliko radnika te firme koji su izbjegli u Crnu Goru 1999. godine donijeli su odluku o promjeni sjedišta preduzeća. A ono je uz “K 1” bilo vlasnik i velikog sindikalnog odmarališta u Kamenovu, nadomak Budve, izgrađenog na 33 hiljada metara kvadratnih. Sada bi Knežević da tu gradi hotele i vile. Od opštine Ulcinj, sudskim putem, traži pare.

Prema posljednjem nalazu vještaka finansijske struke Predraga Hajdukovića, ulcinjska opština treba da Atlas grupi isplati čak 10,5 miliona eura za pričinjenu štetu. To je gotovo dva godišnja budžeta ove lokalne samouprave, što bi praktično značilo njen bankrot.

No, sudiji u ovom predmetu Milici Popović se očito žuri. Zato je, čini se, olako pređeno preko svjedočenja profesora u penziji Građevinskog fakulteta u Podgorici, Janku Jankoviću, kojeg je predložila odbrana. Ovaj rođeni Ulcinjanin, koji je odlično poznavao ovu problematiku, rekao je da “od početka do kraja” odmaralište na Velikoj plaži nije građeno po propisima. “To znači da ni dozvola ni urbanističko-tehnički uslovi nijesu izdati u skladu sa tada važećim zakonima”, istakao je on navodeći da Ulcinjani prave na Bojani kvalitetnije kućice.

Janković je decidno kazao ono što u Ulcinju svi znaju. “Odluka da se gradi odmaralište za radnike Kosova je donijeta u Beogradu, a tamo je donijeta i odluka o rušenju. Vojnici revolucije su sprovodili naredbe na terenu”, dodao je on.

Janković vjerovatno misli na političku odluku, jer je rješenje o poništenju odobrenja za gradnju donio tadašnji Republički komitet za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne poslove u Titogradu, a što je u aprilu 1984. godine potvrdio i Vrhovni sud Crne Gore. A 586 objekata na Velikoj plaži kosovskopg sindikata bili su zapravo kolateralna šteta tadašnje antialbanske histerije u SFRJ, koju treba da plati opština Ulcinj!?

Advo­kat Atlas grupe Ve­li­bor Mar­ko­vić kaže da je “Rekreaturs” iz­gra­di­la objek­te u skla­du sa gra­đe­vin­skom do­zvo­lom, a da je Re­pu­blič­ki ko­mi­tet za urbanizam, tek na­kon što su objek­ti iz­gra­đe­ni po­ni­šti­lo gra­đe­vin­sku do­zvo­lu.
“Ne­spor­no je da je do­zvo­la iz­da­ta i da je rješenje bi­lo pra­vo­sna­žno. Na­knad­no ospo­ra­va­nje do­zvo­le je bez ika­kvog uti­ca­ja na is­hod spo­ra. Po lo­gi­ci Op­šti­ne Ulcinj is­pa­da da in­ve­sti­tor ko­ji pri­ba­vi gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, sa­gra­di obje­kat, i samo za­to što je re­pu­blič­ki nad­le­žni or­gan po­sli­je iz­grad­nje po­ni­štio tu od­lu­ku, nema pra­vo na na­kna­du šte­te. To je u su­prot­no­sti sa bi­lo ko­jim pro­pi­som, a posebno sa Za­ko­nom o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma ko­ji pro­pi­su­je od­go­vor­nost or­ga­na ko­ji je iz­dao sa­gla­snost”, ocjenjuje Mar­ko­vić.

Nezavisni poslanik u crnogorskom Parlamentu Dritan Abazović koji je, inače, bio prisutan na posljednja tri ročišta tvrdi da sudija Popović odbacuje sve krunske argumete koje iznose advokati odbrane i da želi da se postupak što prije okonča. “Tvrdnje čelnika Atlas grupe gdje oni već nagovještavaju da će dobiti spor i predlažu da Vlada preuzme dug opštine, govori da su oni već dobro pripremili teren i da će, možda, dobiti spor, onako kako to često biva u Crnoj Gori, dilom između njih i predstavnika sudske vlasti”, navodi Abazović.

Njegov kolega, poslanik Nove demokratske snage – Forca Genci Nimanbegu dodaje da sumnja u potencijlni konflikt interesa i uključenost pojedinaca u koruptivne radnje, a iz istih razloga je i predsjednik opštine Ulcinj Fatmir Đeka pozvao državnog tužioca da se prati ovaj slučaj. Sve državne institucije, uključujući i Upravni i Vrhovni sud takođe znaju problematiku, kao i međunarodne institucije i strane ambasade. Izvjesno je da prava bitka tek počinje, jer su ulozi zaista ogromni. Punomoćnik opštine Ulcinj Stanko Marić kaže da cijeli slučaj poprima oblik farse jer tužilac na kome je teret dokazivanja, nije dokazao da je aktivno legitimisan. “Odluka o promjeni sjedišta firme ‘Rekreaturs’ donijeta je 3. novembra 1999. godine u Budvi, u naselju Kamenovo”, navodi on dodajući da su sve te odluke donijete suprotno tada važećem Zakonu o preduzećima.

Odbačene su sve odluke, primjedbe i sugestije organa Ujedinjenih nacija na Kosovu, a krajnje je nejasno zbog čega je punomoćnik Kosovske agencije za privatizaciju u Podgorici u novembru 2008. godine odustao od žalbe za neosnovan upis promjene sjedišta.

Ali, bilo je to vrijeme kada je Knežević bio u bliskim odnosima sa crnogorskom Vladom, na vrhuncu moći, gotovo nedodirljiv. Više nije tako. Nižu se dokazi od Podgorice preko Moskve do Meljina. Ovakav nepovoljan razvoj događaja mogao bi da bude dobra prilika za opštinu Ulcinj da se, sa što manje posljedica, izvuče sa ivice provalije.

Marić je ubijeđen da će ta lokalna samouprava, ipak, dobiti ovaj nametnuti spor. “Naše primjedbe moraju biti uvažene ako ne na Privrednom, a ono bar na Apelacionom i Vrhovnom sudu”, smatra on, dok poslanik Abazović zaključuje: “Naša je moralna, politička i svaka druga obaveza da pokušamo spriječiti nezakonite i štetne odluke, kao i da ne dozvolimo spregu krupnog kapitala, korupcije i sudske vlasti”. (Monitor)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top