Sunday, August 9 2020
Posljednja vijest

“Dan“: JAVNIM PUTEM NA ADU SAMO KO PLATI

Na­plat­nom ram­pom HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“ na ula­zu na ostr­vo Ada Bo­ja­na i utvr­đi­va­njem da li je za­ko­ni­to po­sta­vlje­na na jav­ni put ba­vi­će se i Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci, na­kon što je Osnov­ni sud u Ul­ci­nju če­tvr­ti put od 2011. go­di­ne od­ba­cio za­htjev za utvr­đi­va­nje slo­bod­nog pro­la­za, piše “Dan”. Za­htjev je pri­je če­ti­ri go­di­ne pr­vi put upu­tio Ul­ci­nja­nin Sr­đan Ku­zman ko­me je to preduze­će, odo­sno direktor Ra­do­mir Mi­kan Zec za­bra­nio da je­di­nim pu­tem ula­zi na Adu, gdje se na­la­zi nje­go­va vikendica. 

Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra je na ula­zu na ostr­vo po­sta­vi­la na­plat­nu ram­pu i to­kom se­zo­ne na­pla­ću­je sva­ki ula­zak, tvr­de­ći da ta­ko šti­ti go­ste u nu­di­stič­kom kam­pu. Ci­je­na ula­ska za vo­zi­lo je pet eura, dok se po oso­bi na­pla­ću­je dva eura. Se­zon­ska ula­zni­ca ko­šta čak sto eura. Po­sled­nji za­htjev za utvrđiva­nje slu­žbe­no­sti pro­la­za pre­ko jav­nog pu­ta od­ba­cio je su­di­ja Pe­ro Lu­kić, ko­ji je u od­no­su na ra­ni­je slu­ča­je­ve ka­da se po­zi­vao na ne­na­dle­žnost su­da, sa­da oci­je­nio da je tu­žba neo­sno­va­na, na­vo­de­ći, iz­me­đu osta­log, u obra­zlo­že­nju da se „stvar­na slu­žbe­nost sti­če, prav­nim po­slom, odlukom dr­žav­nih or­ga­na ili od­ra­ža­jem, a na osno­vu prav­nog po­sla sti­če se upi­som u jav­nu knjigu ili na od­go­va­ra­ju­ći na­čin utvr­đen za­ko­nom“.
– Za sti­ca­nje pra­va stvar­ne služb­no­sti mo­ra­ju bi­ti is­pu­nje­ni za­ko­nom pro­pi­sa­ni uslo­vi, ta­ko da prav­ni po­sao, od­lu­ka dr­žav­nog or­ga­na ili od­ra­žaj, pred­sta­vlja­ju prav­ni osnov ali ne i uslov za stica­nje pra­va. U kon­kret­nom slu­ča­ju tu­ži­lac ne­ma ni je­dan od na­ve­de­nih prav­nih osno­va – napisao je su­di­ja Lu­kić u obra­zlo­že­nju.
Ku­zma­nu ni­je uva­že­no što je vla­snik vi­ken­di­ce na ostr­vu za ko­ju ured­no pla­ća za­kup ze­mlji­šta JP Mor­sko do­bro i što je na­ve­de­ni put je­di­ni pre­ko ko­ga mo­že do­ći do objek­ta. Sud­ski vje­štak ge­o­det­ske stru­ke, an­ga­žo­van u sud­skom po­stup­ku utvr­dio je da je put na tom ostr­vu, u po­vr­ši­ni od 7985 me­ta­ra kva­drat­nih, upi­san kao jav­ni.
– Ada je u ka­ta­stru za­ve­de­na kao dr­žav­na svo­ji­na, a Mor­sko do­bro kao ko­ri­snik. Sa­o­bra­ćaj­ni­ca pre­ma Adi na­la­zi u Re­gi­stru op­štin­skih i ne­ka­te­go­ri­sa­nih pu­te­va u Op­šti­ni Ul­cinj – utvr­dio je vještak.
Za Ku­zma­na od­lu­ka su­di­je ni­je neo­če­ki­va­na jer, ka­ko tvr­di, iz­me­đu su­di­je i di­rek­to­ra Ze­ca „posto­ji spre­ga sa ko­rup­tiv­nim ele­men­ti­ma”.
–Niz go­di­na sam op­stru­i­ran u po­ku­ša­ju da do­ka­žem da se ra­di o jav­nom pu­tu i da mi se ne mo­že na­pla­ći­va­ti ulaz u nu­di­stič­ko na­se­lje jer je ne idem ta­mo već u svo­ju vi­ken­di­cu. Da je put ja­van sa­da pri­zna­je i su­di­ja na osno­vu na­la­za su­skog vje­šta­ka ali opet nje­mu to ni­je do­volj­no. Ho­će pošto po­to da me re­ke­ti­ra­ju i da sva­ki put ka­da kre­nem u vi­ken­di­cu pla­ćam. Ja na to ne pri­sta­jem pa ma­kar se su­dio sto go­di­na. Ako nad­le­žni su­do­vi ne ri­je­še ovo pi­ta­nje ići ću i do Stra­zbu­ra. Kao i u pret­hod­nim slu­ča­je­vi­ma i sa­da sam se po­no­vo ža­lio Vi­šem su­du i oče­ku­jem da po­ni­šti ovu sram­nu pre­su­du – ka­že Ku­zman.
Zbog na­plat­ne ram­pe na ula­zu na Adu Bo­ja­nu u ju­nu 2013. go­di­ne NVO „Mo­gul“ je organizovala i pro­te­sni skup pod na­zi­vom „Oslo­bo­di­te pro­laz“. Ak­ti­vi­sti NVO, mje­šta­ni i nekolko po­sla­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re tom pri­li­ko su po­ku­ša­li da uđu na Adu ali obez­bje­đe­nje i po­li­ci­ja ni­su do­zvo­li­li pro­laz. Iz­vr­šni di­rek­tor te NVO Dže­mal Pe­ro­vić ka­že da je na­kon op­se­žnih ana­li­za zakon­ske re­gu­la­ti­ve i do­ku­me­na­ta do ko­jih su do­šli ko­ri­ste­ći Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu informaci­ja­ma, utvr­đe­no da se ra­di o jav­nom pu­tu i da se ram­pom i na­pla­tom kr­ši Ustav i zakon ko­ji garan­tu­ju slo­bo­du kre­ta­nja i ne­sma­tan pri­stup oba­li.
– Tu ne­za­ko­ni­tu rad­nju već ne­ko­li­ko go­di­na spro­vo­di HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“. Taj slu­čaj je najo­či­ti­ji pri­mjer za­ro­blje­nih in­sti­tu­ci­ja jer pra­te­ći slu­čaj na su­du, do­ka­za­no je da se ra­di o javnom pu­tu, što je pu­no­moć­nik Ul­cinj­ske ri­vi­je­re po­tvr­dio i pri­znao. Na­ja­va po­sta­va­lja­nja kapije i za ovu go­di­nu, pred­stva­lja sa­mo de­mon­stra­ci­ju mo­ći onih po­je­di­na­ca ko­ji dr­že u ša­ci insti­tu­ci­je pravo­su­đa. Ra­di se o kla­sič­nom ne­le­gal­nom ubi­ra­nju pri­ho­da, ko­je bi nad­le­žne instituci­je mo­ra­le da is­pi­ta­ju gdje od­la­ze. Jer ta­kav mo­tiv mo­že da pro­si­tek­ne sa­mo iz ve­li­kih zlo­u­po­tre­ba i gram­zi­vo­sti, što upu­ću­je na vi­so­ku ko­rup­ci­ju – ka­že Pe­ro­vić, či­ja NVO, od sko­ro vr­ši mo­ni­to­ring ra­da Osnov­nog su­da i Osnov­nog tu­ži­la­štva u Ul­ci­nju.

Inače, u Osnov­nom su­du u Ul­ci­nju u to­ku je i su­đe­nje po pri­vat­noj tu­žbi Sr­đa­na Ku­zma­na pro­tiv di­rek­to­ra HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“ Ra­do­mi­ra Ze­ca. Ku­zman tu­ži Ze­ca zbog kri­vič­nog dje­la onemo­gu­ća­va­nje slo­bo­de kre­ta­nja. Sko­ro svi sa­slu­ša­ni svje­do­ci: mje­šta­ni, rad­nik obez­bje­đe­nja, službe­nik po­li­ci­je, iz­ja­vi­li su na su­du da su bi­li pri­sut­ni ka­da je Ku­zma­nu na ka­pi­ji sa­op­šte­no da mu je ulaz na Adu Bo­ja­nu za­bra­njen i da „ne mo­že da uđe čak ni ka­da pla­ti”, te da je to na­re­dio di­rek­tor Zec. No­vo ro­či­šte u ovom po­stup­ku tre­ba­lo bi da se odr­ži po­čet­kom ju­na.
Ada je tek od pro­šle go­di­ne do­bi­la sta­tus spe­ci­jal­nog ku­pa­li­šta i to na­kon per­for­man­sa ko­ji je, ispred ka­pi­je na ula­zu u ostr­vo, or­ga­ni­zo­va­la NVO „Mo­gul“. Ra­ni­jih go­di­na je ugo­vor o za­ku­pu pla­že sa JP Mor­sko do­bro bio id­en­ti­čan kao i za bi­lo ko­je obič­no ku­pa­li­šte. In­te­re­sant­no je da za sta­tus spe­ci­jal­nog ku­pa­li­šta po­seb­ne uslo­ve pro­pi­su­je Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.Taj do­ku­me­nat ni­ka­da ni­je pre­do­čen jav­no­sti iako ga je „Mo­gul“ u vi­še na­vra­ta tra­žio na uvid.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top