Monday, February 18 2019
Posljednja vijest

„Dan“: NA DESETINE DIVLJIH DEPONIJA NA BOJANI I IZNAD VALDANOSA

Smece, Mbeturinat, DeponiaMjesec dana od po­čet­ka tu­ri­stič­ke se­zo­ne bi­se­ri ul­cinj­ske tu­ri­stič­ke po­nu­de Ada Bo­ja­na i vi­di­ko­vac Val­da­nos za­tr­pa­ni su ogrom­nim ko­li­či­na­ma ot­pa­da raz­li­či­tog po­ri­je­kla. Po­red pu­ta ko­ji pre­ko br­da Ma­vri­jan vo­di do uva­le skon­cen­tri­sa­no je naj­ma­nje de­se­tak mi­ni de­po­ni­ja a jed­na od njih na­la­zi se i ne­po­sred­no uz ne­dav­no iz­gra­đe­ni vi­di­ko­vac. Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ul­cinj in­ve­sti­tor iz­rad­nje vi­di­kov­ca iz­nad uva­le Val­da­nos, slu­čaj­no ili ne pro­pu­sti­la je da na­kon za­vr­šet­ka ra­do­va or­ga­ni­zu­je ukla­nja­nje ve­li­kih ko­li­či­na ra­znog ot­pa­da sa te lo­ka­ci­je. „Dan” je pri­je tri mje­se­ca pi­sao o tom pro­ble­mu i nad­le­žni su ta­da obe­ća­li da će on bi­ti ri­je­šen. Me­đu­tim, gra­đe­vin­ski i ot­pad or­gan­skog po­ri­je­kla, pla­sti­ka sta­klo, gu­me i da­lje „ukra­ša­va­ju“ vi­di­ko­vac. Ni­je po­zna­to oda­kle po­ti­če ot­pad ali ne­shva­tlji­vo je da pri­je sve­ča­nog otva­ra­nja objek­ta ni­je uko­lo­njen tim pri­je što vi­di­ko­vac sva­ko­dnev­no po­je­ću­ju mje­šta­ni, a sve če­šće i tu­ri­sti. Ul­ci­nja­ni ko­ji su ima­li pri­li­ke da se uvje­re u lje­po­tu po­gle­da na uva­lu i ma­sli­nja­ke u Val­da­no­su ka­žu da je po­gled je­din­stven pod uslo­vom da se ne obra­ća pa­žnja na okol­no sme­će.
– Pro­sto je ne­vje­ro­vat­no da se na tom mje­stu vi­di i je­dan pa­pi­rić a ne to­li­ko sme­će i od­pat­ci. To je sra­mo­ta za naš grad. Ulo­ži­ti to­li­ki no­vac da se ov­dje na­pra­vi tu­ri­stič­ka atrak­ci­ja, a ne po­ku­pi­ti sme­će i ne za­sa­di­ti ne­ko cvi­je­će ili ukra­sno dr­ve­će, po­ka­zu­je da ne umi­je­mo da ci­je­ni­mo ono što nam je pri­ro­da da­la – ka­žu ne­za­do­volj­ni gra­đa­ni.
Pod­sje­ti­mo, vi­di­ko­vac iz­nad uva­le Val­da­nos sve­ča­no je otvo­ren 25. ja­nu­a­ra. Po­gled sa vi­di­kov­ca na uva­lu Val­da­nos je je­din­stven – od drev­nih ma­sli­nja­ka, pre­ko Vi­li­ne gre­de i kri­stal­no či­stog mo­ra do Rta Ma­dra i sve­ti­o­ni­ka. Mo­de­ran obje­kat, vri­je­dan 30 hi­lja­da eura, iz­gra­di­la je lo­kal­na Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja. Iz LTO ni­smo do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nja oda­kle to­li­ke ko­li­či­ne sme­ća oko vi­di­kov­ca i za­što ni­je uklo­nje­no.
Na Adi Bo­ja­ni si­tu­a­ci­ja je još go­ra. Za­bri­nu­ti mje­šta­ni iz­bro­ja­li su pre­ko 20 di­vljih de­po­ni­ja sa ve­li­kim ko­li­či­na­ma sva­ko­ja­kog ot­pa­da. Osim gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la tu su ve­li­ke ko­li­či­ne pla­stič­nih ke­sa, bo­ca, od­ba­če­nog na­mje­šta­ja i ot­pa­da or­gan­skog po­ri­je­kla. Mje­šta­ni su ogor­če­ni sta­njem na oba­la­ma ri­je­ke.
– Ni­su kri­vi sa­mo oni ko­ji ovo ra­de ne­go svi mi ko­ji ovo gle­da­mo i za­jed­no sa na­ma vlast ko­ju mi bi­ra­mo, a ko­ja ne ra­di ni­šta i do­pu­šta ova­kve stva­ri. Ovo je sa­mo Ada, ali svu­da oko nas je ova­ko. Po­sto­ji mno­go rje­še­nja za ovu si­ta­ci­ju ali ne po­sto­ji vo­lja da se to sre­di. Sram nas bi­lo. Sve nas – pro­ko­men­ta­ri­sao je je­dan od mno­go­broj­nih vla­sni­ka obje­ka­ta na Bo­ja­ni.
Iz NVO „Ze­le­ni ko­rak“ upo­zo­ra­va­ju da je po­ja­va na de­se­ti­ne de­po­ni­ja an­ti­pro­pa­gan­da tu­ri­zma.
– To je na­ša ve­li­ka sra­mo­ta. Lo­kal­na vlast ne či­ni ni­šta da ri­je­ši pro­blem. Ako se­zo­na bu­de do­bra te lo­ka­ci­je će da vr­ve od tu­ri­sta. Za­mi­sli­te ka­da to vi­de, ka­ko će re­a­go­va­ti. Smi­ja­će nam se lju­di šta smo do­zvo­li­li i na šta nam li­če lo­ka­li­te­ti ko­je pro­mo­vi­še­mo kao tu­ri­stič­ke bi­se­re – ka­že iz­vr­šni di­rek­tor NVO „Ze­le­ni ko­rak” Dže­ljal Ho­džić.
On tvr­di da lo­kal­na vlast od­bi­ja pred­lo­ge te NVO ka­da je u pi­ta­nju za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne.
–Ima­mo ide­je i pred­lo­ge a ima­mo i na­čin ka­ko da se to ri­je­ši ali nas ni­ko ne slu­ša. Lo­kla­ni plan upra­vlja­nja ko­mu­nal­nim ot­pa­dom ne funk­ci­o­ni­še, ni­ko ne ra­di svoj po­sao i za­to ima­mo ova­kve pro­ble­me. Na­da­mo se da će se nad­le­žni do­zva­ti pa­me­ti i da će do 1. ma­ja oči­sti­ti i uklo­ni­ti de­po­ni­je iz­nad Val­da­no­sa, na pu­tu ka na­se­lju Bra­ti­ca, na Adi Bo­ja­ni ali i na svim lo­ka­ci­ja­ma – po­ru­ču­je Ho­džić.
U Se­kre­ta­ri­ja­tu za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ju­če ni­smo do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje da li se i šta kon­kret­no pred­u­zi­ma ka­ko bi se po­me­nu­te lo­ka­ci­je za­šti­ti­le od de­va­sta­ci­je ot­pa­dom. Se­kre­tar Mu­sta­fa Go­ra­na, ko­ga smo kon­tak­ti­ra­li bio je na sa­stan­ku ali se i po­red obe­ća­nja da će se ja­vi­ti, do za­klju­če­nja ovog tek­sta ni­je ogla­sio.
(M.Knežević, Dan)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top