Wednesday, December 12 2018
Posljednja vijest

“Dan” o kruznom toku: GRADJANI NEGODUJU, PRIVREDNICI TRPE STETU

 

RRETHI, KRUZNIPro­je­kat iz­rad­nje kru­žnog to­ka u cen­tru Ul­ci­nja naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će bi­ti za­vr­šen u pred­vi­đe­nom ro­ku, zbog pro­ble­ma ko­ji su se ja­vi­li na­kon po­čet­ka ra­do­va, sa­zna­je „Dan“. Do­sad je za­vr­še­no ne­što vi­še od po­lo­vi­ne ra­do­va a do ro­ka do ko­ga tre­ba da bu­du za­vr­še­ni, osta­le su dvi­je sed­mi­ce. Ta­ko će umje­sto 23. de­cem­bra za­vr­še­tak bi­ti pro­lon­gi­ran po­sli­je no­ve go­di­ne iako je či­tav po­sao tre­ba­lo da se oba­vi za tri mje­se­ca. Zbog to­ga jed­na­ko tr­pe gra­đa­ni i pri­vred­ni­ci ko­ji ima­ju rad­nje u bli­zi­ni gra­di­li­šta. Već mje­se­ci­ma cen­tra gra­da je blo­ki­ran pa se kom­ple­tan sa­o­bra­ćaj od­vi­ja obi­la­znim pu­te­vi­ma uz če­ste sa­o­bra­ćaj­ne gu­žve i ne­ri­jet­ko pot­pu­ne za­sto­je.
Pod­sje­ti­mo, Opš­tina Ul­cinj, od­no­sno Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti re­a­li­zu­je pro­je­kat kru­žnog to­ka kod zgra­de SO Ul­cinj, naj­vri­jed­ni­je ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je ko­ja je pred­vi­đe­na Pro­gra­mom ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu. Re­a­li­za­ci­jom ovog pro­jek­ta, ka­žu nad­le­žni, ri­je­ši­će se pi­ta­nje od­vo­đe­nja at­mos­fer­skih vo­da kod zgra­de Po­šte, od­no­sno re­sto­ra­na „Pal­ma”, ko­ji je pred­sta­vljao ve­li­ki pro­blem pri­li­kom obil­nih pa­da­vi­na. To je pr­va fa­za iz­grad­nje bu­le­va­ra Maj­ke Te­re­ze, ko­jim je pred­vi­đe­no spa­ja­nje bu­le­va­ra Sken­der­be­ga sa bu­le­va­rom Te­u­ta. In­ve­sti­ci­ja je usa­gla­še­na sa Pro­jek­tom po­bolj­ša­nja vo­do­snab­di­je­va­nja i od­vo­đe­nja ot­pad­nih vo­da ko­ji će se re­a­li­zo­va­ti iz kre­di­ta KfW ban­ke. Ra­do­ve iz­vo­di DOO „Pu­te­vi Bar”, a pro­je­kat je vri­je­dan 290.000 eura. Nad­zor nad iz­vo­đe­njem ra­do­va vr­ši Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Ul­ci­nja, a rok za nji­hov za­vr­še­tak je 90 da­na, od­no­sno 23. de­cem­bar. Iz kom­pa­ni­je „Pu­te­vi- Bar“ sa­op­šti­li su da od po­čet­ka ra­do­va na gra­di­li­štu po­sto­je pro­ble­mi, ko­ji, ka­ko is­ti­ču, ni­su ni­šta no­vo ka­da se ra­di o ta­kvim vr­sta­ma ra­do­va.
– Do­sad smo od­ra­di­li oko 60 od­sto po­slo­va i to onih ko­ji su te­ži i iz­i­sku­ju vi­še vre­me­na. Pre­o­stao je dio ko­ji je mno­go lak­ši ta­ko da se na­da­mo da će bi­ti sve za­vr­še­no do ter­mi­na ko­ji je pred­vi­đen ugo­vo­rom. Oče­ku­je­mo i od Op­šti­ne da nam po­mog­ne u rje­ša­va­nju pro­ble­ma jer ni­su sa­mo pro­ble­mi na­še fir­me. Od sa­mog star­ta po­sto­je pro­ble­mi i u sa­mom pro­jek­tu. Na­i­šli smo na od­re­đe­ne stva­ri ko­je ni­su bi­le u pro­jek­tu , ni­su bi­la de­fi­ni­sa­na od­re­đe­na pi­ta­nja ali smo ne­ka­ko uspje­li to da rje­ša­va­mo u ho­du bez ne­kih ve­ćih ha­va­ri­ja. Ni­smo ima­li iz­li­ve fe­ka­li­ja, pu­ca­nje ci­je­vi vo­do­vo­da, što se ina­če de­ša­va na gra­di­li­šti­ma ovo­ga ti­pa – ka­žu u toj kom­pa­ni­ji.
Ne­ko­li­ci­na pri­vred­ni­ka ko­ji ima­ju tr­go­vač­ke i ugo­sti­telj­ske rad­nje u bli­zi­ni kru­žnog to­ka tvr­di da od ka­da su po­če­li ra­do­vi u cen­tru gra­da ima­ju pad pro­me­ta za oko 30 od­sto.
– Zbog blo­ka­da sa­o­bra­ća­ja i gra­di­li­šta mno­go ma­nje lju­di se kre­će u bli­zi­ni te lo­ka­ci­je. Ko­li­ma se ni­ku­da ne mo­že a uli­ce ko­je vo­de do bu­du­ćeg kru­žnog to­ka tre­nut­no su sli­je­pe, pre­tvo­re­ne u par­kin­ge. Gra­đa­ni su pri­nu­đe­ni da za­o­bi­la­ze cen­tra a ti­me za­o­bi­la­ze i nas. Dnev­ni pa­za­ri su nam kon­stat­no u pa­du i to nam ni­ko ne­će na­dok­na­di­ti a ka­ko ču­je­mo da se ni rok za za­vr­še­tak ne­će is­po­što­va­ti, mo­že­mo oče­ki­va­ti da ni za pred­sto­je­će pra­zni­ke ne­će­mo ima­ti po­sla – ne­go­du­ju pri­vred­ni­ci. Iz opo­zi­ci­je su još na po­čet­ku ra­do­va upo­zo­ri­li da se ra­di o kla­sič­noj pred­iz­bor­noj in­ve­sti­ci­ji ko­ja se re­a­li­zu­je u ne­u­o­bi­ča­je­no vri­je­me sa vr­lo upit­nim ro­kom za­vr­šet­ka. No, pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu je to de­man­to­vao re­kav­ši da se taj pro­je­kat pri­pre­mao pre­ko go­di­nu i po.
– To ne­ma ve­ze sa pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma. Na­daj­mo se da će bi­ti kon­ti­nu­i­te­ta ka­da su ova­kve i slič­ne in­ve­sti­ci­je u pi­ta­nju – re­kao je Cun­gu. (M.Knežević, Dan)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top