Friday, June 22 2018
Posljednja vijest

“Dan”: O TROSKU OPSTINE STUDIJA LOKACIJE I ZA PRIVATNIKE

 

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjUsva­ja­njem Do­pu­ne pla­na pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu, ko­ji je prije dva da­na usvo­jio lo­kal­ni par­la­ment, omo­gu­ći­će se da na pod­ruč­ju na­se­lja Štoj planskim do­ku­men­ti­ma stvo­re uslo­vi za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta grad­nje akva par­ka, ali u sko­ri­joj bu­duć­no­sti plan­ski po­kri­je i oko 160 hek­ta­ra imo­vi­ne me­đu ko­jom je i zna­čaj­na pri­vat­na imo­vi­na po­je­di­nih lo­kal­nih moć­ni­ka, sa­zna­je „Dan“.

Na­i­me, Skup­šti­na op­šti­ne je u sri­je­du, 17. ma­ja, ve­ći­nom gla­so­va vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je usvoji­la do­pu­nu pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za ovu go­di­nu, ko­ji je ina­če usvo­jen sa­mo dva mje­se­ca ra­ni­je na sjed­ni­ci 1. mar­ta i tom pri­li­kom ni­je bi­lo po­me­na o studi­ji lo­ka­ci­je „Gor­nji Štoj“.

Isti­na, tim do­ku­men­tom, od­no­sno pla­nom za ovu godi­nu pred­vi­đe­no je da se ra­di Stu­di­ja lo­ka­ci­je ali za „Do­nji Štoj“, či­ja bi iz­ra­da Op­šti­nu tre­ba­lo da ko­šta oko 150 hi­lja­da eura. Sa­go­vor­nik „Da­na“ iz lo­kal­ne samou­pra­ve uka­zu­je da sa­ma či­nje­ni­ca, da se Plan ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. godinu mi­je­nja i do­pu­nju­je već na­kon dva mje­se­ca, uka­zu­je da je bi­lo pri­ti­sa­ka da se osim pro­sto­ra za ko­ji po­sto­ji in­te­re­so­va­nje za grad­nju akva par­ka, što je mo­gu­će pri­je is­pla­ni­ra i ve­li­ka po­vr­ši­na oko te lo­ka­ci­je i to u za­hva­tu od 160 hek­ta­ra.
“O pro­jek­tu akva par­ka go­vo­ri se već ne­ko­li­ko go­di­na i čud­no je ka­ko pla­ni­ra­nje tog pro­sto­ra ni­je pred­vi­đe­no u pr­vom pla­nu iz mar­ta. Da­kle, ka­da bu­de re­a­li­zo­van, a pre­ma na­ja­va­ma iz­vje­sno je da ho­će, pro­stor oko nje­ga po­sta­je vr­lo in­te­re­san­tan za ula­ga­nje, do­bi­će na ci­je­ni pa je ja­sno da će ti­me pro­fi­ti­ra­ti i vla­sni­ci okol­nih ima­nja me­đu ko­ji­ma ima i lo­kal­nih moć­ni­ka ko­ji su sve ovo po­gu­ra­li”, tvr­di naš sago­vor­nik.

Po­me­nu­tom do­pu­nom pre­ci­zi­ra­no je da se do kra­ja ove go­di­ne, u pr­voj fa­zi te lokal­ne stu­di­je plan­ski ure­di 2, 6 hek­ta­ra op­štin­ske imo­vi­ne, dok će se po­vr­ši­na od 160 hek­ta­ra na istom lo­ka­li­te­tu, na ko­joj je i op­štin­ska i pri­vat­na imo­vi­na, pla­ni­ra­ti ka­sni­je. Ina­če, ka­ko je na sjed­nci obra­zlo­že­no taj do­ku­ment usvo­jen je na osno­vu Iz­vje­šta­ja o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra, ko­ji sa­dr­ži pro­cje­nu po­tre­be iz­ra­de no­vih, odno­sno iz­mje­ne i do­pu­ne po­sto­je­ćih plan­skih do­ku­me­na­ta i mje­re od zna­ča­ja za iz­ra­du i do­no­še­nje tih do­ku­me­na­ta.

“Iz raz­lo­ga što po­je­di­na pod­ruč­ja gra­da ni­su po­kri­ve­na od­go­va­ra­ju­ćim pla­no­vi­ma, po­treb­no je pri­stu­pi­ti iz­ra­di no­vih pla­no­va, a za pod­ruč­ja za ko­ja po­sto­ji plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja , iz­vr­ši­ti iz­mje­ne i do­pu­ne iste. Iz­ra­dom no­vih pla­no­va i iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma po­sto­je­ćih pla­no­va, ostva­ri­će se plan­ske pro­gram­ske osno­ve, ko­je uređu­ju oblast re­gu­lar­ne grad­nje. Do­pu­na ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu, sa­dr­ži plan­ska do­ku­men­ta či­ja se iz­ra­da i do­no­še­nje pla­ni­ra do kra­ja go­di­ne, kao re­zul­tat uka­za­ne po­tre­be i oba­ve­ze da se od­go­vo­ri tre­nut­ku na osno­vu ra­znih za­htje­va građa­na i in­ve­sti­to­ra ko­je je ur­ba­ni­stič­ka slu­žba de­talj­no raz­ma­tra­la, na­vo­di se u obra­zlo­že­nju do­pu­ne pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu.

Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za urab­ni­zam Alek­san­dar Da­bo­vić ka­že za „Dan” da je lokal­na vlast sa­ma do­ni­je­la od­lu­ku da se ra­di stu­di­ja lo­ka­ci­je za ze­mlji­šte ko­je pripa­da Op­šti­ni, te da ni­je bi­lo kon­kret­nog za­htje­va od stra­ne in­ve­sti­to­ra. Na pitanje zbog če­ga po­me­nu­ta stu­di­ja ni­je ušla u plan, ko­ji je usvo­jen pri­je dva mjese­ca, Da­bo­vić je od­go­vo­rio da u tom pe­ri­o­du zbog fi­nan­sij­ske si­tu­a­ci­je i manjka nov­ca ni­je bi­lo mo­gu­će pla­ni­ra­ti ure­đe­nje po­me­nu­tog pro­sto­ra.

“U me­đu­vre­me­nu okol­no­sti su pr­o­mi­je­nje­ne i od­lu­če­no je da se ra­di pr­va fa­za studi­je lo­ka­ci­je „Gor­nji Štoj“. Od­lu­ku o to­me do­ni­je­la je iz­vr­šna vlast i ni­je bi­lo kon­kret­nog za­htje­va, ali in­te­re­so­va­nje i kon­tak­ti sa in­ve­sti­to­ri­ma po­sto­je”, pre­ci­zi­rao je Da­bo­vić.

On je re­kao da će iz­ra­da pr­ve fa­ze Op­šti­nu ko­šta­ti 4.5 hi­lja­da eura, te da će se ti­me stvo­ri­ti neo­p­hod­ni uslo­vi za do­la­zak po­ten­ci­jal­nog in­ve­sti­to­ra. Ina­če, na­mje­na po­vr­ši­na za pla­ni­ra­ni za­hvat od 160 hek­ta­ra je mje­šo­vi­ta i od­no­si se na sta­no­va­nje ma­nje gu­sti­ne, po­ljo­pri­vred­ne po­vr­ši­ne, sport i re­kre­a­ci­ju (aero­drom za sport­sko i re­kre­a­tiv­no le­tje­nje i se­zon­ski re­gi­o­nal­ni sa­o­bra­ćaj, ka­te­go­ri­je 3c, Cen­tar za pa­do­bran­sko le­tje­nje, akva park) i sa­o­bra­ćaj­na in­fra­struk­tu­ra, od­no­sno drum­ski sa­o­bra­ćaj, sa­o­bra­ćaj­ni­ce, par­king, kao i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze. (M.Knežević, Dan)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top