Sunday, July 12 2020
Posljednja vijest

“Dan”: OPSTINA OSTALA BEZ 10.000 EURA

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjTu­ri­stič­ka se­zo­na u op­šti­ni Ul­cinj već je uve­li­ko u špi­cu, ali u lo­kal­noj upra­vi ne pre­sta­ju skan­da­li oko iz­da­va­nja pri­vre­me­nih lo­ka­ci­ja na pod­ruč­ju gra­da i pri­grad­skih na­se­lja. Naj­no­vi­ji u ni­zu sum­nji­vih slu­ča­je­va je po­ni­šta­va­nje jav­nog po­zi­va za da­va­nje u za­kup pri­vre­me­ne lo­ka­ci­je u na­se­lju Štoj, na ko­joj je bio pred­vi­đen za­bav­ni park. Ka­ko „Dan“ sa­zna­je, taj po­ziv po­ni­štio je ne­dav­no pred­sjed­nik op­šti­ne Na­zif Cun­gu,iako je lo­ka­ci­ja bi­la u pro­gra­mu pri­vre­me­nih obje­ka­ta a či­tav po­stu­pak do­ve­den do kra­ja, jer je kon­sta­to­va­na i naj­bo­lja po­nu­da od oko 10 hi­lja­da eura. Ti­me je op­štin­ska ka­sa us­kra­će­na za na­ve­de­ni iz­nos, a Op­šti­ni pri­je­ti tu­žba za neo­stva­re­nu do­bit, jer je prak­tič­no u „pet do 12“ od­lu­či­la da ne iz­da­je po­me­nu­ti lo­ka­li­tet. Da li će tu­žbe bi­ti i ko­li­ko će ona even­tu­al­no bi­ti te­ška, po­ka­za­će vri­je­me,jer slič­nih je slu­ča­je­va bi­lo vi­še u po­sled­nje vri­je­me.
Je­dan od slič­nih slu­ča­je­va ko­štao je ne­dav­no po­re­ske ob­ve­zni­ke naj­ju­žni­je op­šti­ne čak 33 hi­lja­de eura. Na­kon što je ra­ni­je po­ni­šten ten­der za za­kup jed­nog par­kin­ga na pod­ruč­ju gra­da,po­ten­ci­jal­ni za­ku­pac je prav­du za­tra­žio i do­bio na su­du. Po­sli­je vi­še ro­či­šta i žal­bi pre­su­da je po­sta­la pra­vo­sna­žna, pa je ne­dav­no blo­ka­dom ži­ro ra­ču­na Op­šti­ne is­pla­će­na od­šte­ta.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Na­zif Cun­gu ka­že da je jav­ni po­ziv u kon­kret­nom slu­ča­ju po­ni­šten,jer su to tra­ži­li mje­šta­ni na­se­lja Štoj.
– MZ Štoj tra­ži­la je is­klju­če­nje te lo­ka­ci­je iz pro­gra­ma pri­vre­me­nih obje­ka­ta, a ta­ko­đe usko­ro tre­ba da poč­ne ure­đe­nje tog pro­sto­ra za šta su obez­bi­je­đe­nja sred­stva i sklo­pljen ugo­vor – ka­zao je Cun­gu.
Osta­lo je,me­đu­tim, ne­ja­sno za­što se lo­ka­li­tet on­da uop­šte na­šao u pro­gra­mu i za­što je na kra­ju i spro­ve­de­na pro­ce­du­ra do iz­bo­ra naj­bo­ljeg po­nu­đa­ča. Tim pri­je što se ta­kvim od­no­som po­ten­ci­jal­nom za­kup­cu ši­rom otva­ra­ju vra­ta da na­pla­ti šte­tu iz op­štin­ske ka­se.
Iz Mje­sne za­jed­ni­ce Štoj po­tvr­đe­no nam je da je tra­že­no da se lo­ka­ci­ja iz­mje­sti zbog bu­ke i elek­trič­ne ener­gi­je sa ko­jom mje­šat­ni ima­ju pro­ble­ma sva­ke tu­ri­stič­ke se­zo­ne. – Mol­bu smo pod­ni­je­li na za­htjev vi­še gra­đa­na. Pod­sje­ćam, da nas ni­ko iz ru­ko­vod­stva Op­šti­ne ni­je kon­sul­to­vao ka­da su pri­pre­ma­ni plan i pro­gram pri­vre­me­nih lo­ka­ci­ja za ovu go­di­nu – ka­za­li su „Da­nu” iz MZ Štoj.
Ina­če, na pod­ruč­ju gra­da i u pri­grad­skim na­se­lji­ma i ove kao i sva­ke go­di­ne ra­di vi­še za­bav­nih par­ko­va. Od Ma­le pla­že do Ve­li­ke pla­že uglav­nom uz sa­o­bra­ćaj­ni­ce i u bli­zi­ni ho­tel­skih obje­ka­ta. Svi oni ured­no ra­de i ni­ko se ne ža­li na bu­ku, ta­ko da ba­rem zva­nič­no, Op­šti­ni i Ko­mi­si­ji za spro­vo­đe­nje jav­nog po­zi­va za da­va­nje u za­kup pri­vre­me­nih obje­ka­ta ni­je bi­lo pri­tu­žbi u tom smi­slu.
Pod­sje­ti­mo, Op­šti­na Ul­cinj ne­dav­no je tu­že­na za od­štet­ni iz­nos za ostva­re­nu do­bit od 90 hi­lja­da eura, u slu­ča­ju po­zna­ti­jem kao „Big Ben“ . Taj lo­ka­li­tet se čak tri pu­ta na­šao na ten­de­ru,a ne­dav­no je pri­pao sta­rim za­kup­ci­ma bli­skim lo­kal­noj vla­sti za iz­nos od ne­što pre­ko 5.500 eura, iako je za nje­ga nu­đe­no 112, 33 i 27 hi­lja­da eura. I tre­će nad­me­ta­nje pra­ti­lo je sum­nji­vo od­u­sta­ja­nje pr­vo­ran­gi­ra­nog i dru­go­ran­gi­ra­nog,što upu­ću­je na sum­nju da je či­tav po­stu­pak pret­hod­no na­mje­šten za du­go­go­di­šnje za­kup­ce. Na ta­kav is­hod ni­je ima­la uti­ca­ja čak ni či­nje­ni­ca da je Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo pre­da­lo kri­vič­nu pri­ja­vu i do­pu­nu kri­vič­ne pri­ja­ve Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu ko­ju je pro­tiv pred­sjed­ni­ka ul­cinj­ske Ko­mi­si­je za spro­vo­đe­nje jav­nog po­zi­va za da­va­nje u za­kup pri­vre­me­nih lo­ka­ci­ja na op­štin­skoj imo­vi­ni, Al­mi­ra Mo­la­be­ći­ro­vi­ća i čla­no­va te ko­mi­si­je: Lu­ke Ma­rin­ko­vi­ća, Sa­u­bi­ha Meh­me­ti­ja, Agro­na Ibra­hi­mi­ja i Ar­be­na Ta­ga­ni­ja, pod­nio Ul­ci­nja­nin Mom­či­lo Ru­do­vić.
Pod­sje­ti­mo, Ru­do­vić je u pri­ja­vi na­veo da je Op­šti­na ras­pi­sa­la jav­ni po­ziv za da­va­nje u za­kup ze­mlji­šta za po­sta­vlja­nje pri­vre­me­nih lo­ka­ci­ja 24. mar­ta, te da je on kao za­in­te­re­so­va­no li­ce kon­ku­ri­sao za za­kup pri­vre­me­ne lo­ka­ci­je broj 1, u zo­ni A 12, po­zna­ti­joj kao lo­ka­li­tet „Big Ben“, ali da je Ko­mi­si­ja za­ključ­kom broj 01-190/16 od 13.4.2016. go­di­ne pre­ki­nu­la po­stu­pak po jav­nom po­zi­vu i pred­met do­sta­vi­la Dr­žav­nom tu­ži­o­cu na ocje­nu, na­kon vi­še pri­go­vo­ra o ne­re­gu­lar­no­sti po­stup­ka. Ono što je fra­pant­no u či­ta­vom slu­ča­ju je da je Ko­mi­si­ja sa­mo­volj­no i mi­mo za­ko­na po­ni­šta­va­la po­stu­pak. Ta­ko­đe, Ko­mi­si­ja je sa­ma se­bi da­la pra­vo na žal­be, a što je na kra­ju i naj­pro­ble­ma­tič­ni­je Ko­mi­si­ja ne­ma skup­štin­sku od­lu­ku o utvr­đi­va­nju kri­te­ri­ju­ma za iz­bor naj­bo­ljeg po­nu­đa­ča. Da­kle, čla­no­vi su sa­mi pro­pi­sa­li uslo­ve ten­de­ra i sa­mi na osno­vu tih uslo­va da­va­li pred­nost po­je­di­nim uče­sni­ci­ma u ten­de­ru.
M.K.

Umje­sto na op­štin­skoj- za­bav­ni park na pri­vat­noj imo­vi­ni

Pre­ma sa­zna­nji­ma na­šeg li­sta, mje­šta­ni i tu­ri­sti u Što­ju ove go­di­ne ipak će mo­ći da uži­va­ju u ča­ri­ma za­bav­nog par­ka. Ako ne bu­de pro­mje­na, ta­ko ba­rem za sa­da sto­je stva­ri. Slu­čaj­no ili ne, umje­sto na op­štin­skoj imo­vi­ni za 10 hi­lja­da eura,on će se na­ći na pri­vat­noj imo­vi­ni za ne­po­znat iz­nos. To što je po­ten­ci­jal­ni za­ku­po­da­vac u bli­skim ve­za­ma sa naj­vi­šim zva­nič­ni­ci­ma Op­šti­ne či­sta je slu­čaj­nost.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top