Wednesday, November 21 2018
Posljednja vijest

“Dan”: ULCINJSKA VLAST SAKRIVA FINANSIJSKI PLAN

 

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjOp­šti­na Ul­cinj or­ga­ni­zo­va­la je u pe­tak, 1. de­cem­bra, jav­nu ras­pra­vu o Na­cr­tu bu­dže­ta za 2018. go­di­nu, ali je taj skup pro­te­kao bez pri­su­stva ve­ćeg bro­ja gra­đa­na, ne­vla­di­nog sek­to­ra i od­bo­r­ni­ka. Raz­log to­me, kako sa­zna­je „Dan”, je što nad­le­žni ni­su na vri­je­me oba­vi­je­sti­li jav­nost da će se cen­tral­na jav­na ras­pra­va oba­vi­ti u pe­tak, pa je in­for­ma­ci­ja da je taj skup odr­žan u Ve­li­koj sa­li SO Ul­cinj pri­je ne­ko­li­ko da­na bi­la ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje za ve­ći­nu za­in­te­re­so­va­nih. Na ve­li­ko raz­o­ča­re­nje, na­ja­va jav­ne ras­pra­ve ni­je objavljena ni na zva­nič­nom saj­tu Op­šti­ne Ul­cinj, a in­for­ma­ci­ja da će se o Na­cr­tu bu­dže­ta ras­pra­vlja­ti u Op­šti­ni ob­ja­vlje­na je tek u par lo­kal­nih me­di­ja. Tu in­for­ma­ci­ju po­tvr­dio nam je i se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za bu­džet i fi­nan­si­je Se­ad Osma­no­vić, ko­ji je „Da­nu” ob­ja­snio da je do­šlo do teh­nič­kog pro­pu­sta.
– Sa si­gur­no­šću vam mo­gu re­ći da smo lo­kal­nim elek­tron­skim me­di­ji­ma pro­sli­je­di­li in­for­ma­ci­ju da će­mo u pe­tak odr­ža­ti skup, na ko­me će gra­đa­ni­ma bi­ti pred­sta­vljen na­crt bu­dže­ta za idu­ću go­di­nu. Taj skup, odno­sno jav­na ras­pra­va, odr­žan je pri­je ne­ko­li­ko da­na uz ma­lu po­sje­će­nost. Dan ra­ni­je pre­zen­ta­ci­ju budže­ta za 2018. go­di­nu ima­li smo u MZ Vla­di­mir. U me­đu­vre­me­nu sam sa­znao da ve­li­ki broj gra­đa­na o to­me ni­je bio oba­vi­je­šten. Ta­ko­đe, in­for­mi­san sam i da na op­štin­skom saj­tu ni­je bi­lo in­for­ma­ci­je o to­me, ali sam ta­ko­đe in­fo­r­mi­san da je u pi­ta­nju teh­nič­ki pro­pust i da ni­je po­sto­ja­la lo­ša na­mje­ra. Za­i­sta mi je žao zbog to­ga, jer se ra­di o do­ku­men­tu ko­ji je tran­spa­ren­tan. Op­šti­na, od­no­sno lo­kal­na vlast, ne­ma šta da kri­je ka­da je u pi­ta­nju Na­crt bu­dže­ta za 2018. go­di­nu. Ve­o­ma nam je va­žno da ču­je­mo pred­lo­ge i su­ge­sti­je građa­na. Uosta­lom i svih za­in­te­re­so­va­nih, o naj­va­žni­jem fi­nan­sij­skom ak­tu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – ka­že Osma­no­vić.
Me­đu­tim, ta­ko ne mi­sle u NVO sek­to­ru u ko­me su u naj­ma­nju ru­ku za­pre­pa­šće­ni či­nje­ni­com da ni­su obavi­je­šte­ni o jav­noj ras­pra­vi.
– Ova­kva ne­tran­spa­rent­nost o do­ga­đa­ju od ve­li­kog in­te­re­sa za lo­kal­nu za­jed­ni­cu do sa­da ni­je vi­đe­na – kaže Na­zif Ve­lić iz NVO „No­vi ho­ri­zon­ti”.
Od­bor­nik u Skup­šti­ni op­šti­ne Haj­re­din Ko­va­či (DSA) ka­že da je u če­tvr­tak odr­ža­na jav­na ras­pra­va o budže­tu za 2018. go­di­nu i u Vla­di­mi­ru, ali da ni on o to­me ni­je oba­vi­je­šten i da zbog to­ga ni­je prisustvovao.
Od­bor­nik SDP-a Sken­der Ele­za­gić ka­že da Na­crt bu­dže­ta ni­je bio do­stu­pan na saj­tu Op­šti­ne, ka­ko bi se mo­gao ana­li­zi­ra­ti i pri­pre­mi­ti.
– Ka­kvog smi­sla ima jav­na ras­pra­va o ak­tu ko­jeg ni­ko ni­je vi­dio – pi­ta se Ele­za­gić.
Za od­bor­ni­ka SNP-a An­dri­ju Ćet­ko­vi­ća ni­je iz­ne­na­đe­nje što Op­šti­na ne že­li da se otvo­re­no pri­ča o finansij­skom pla­nu za 2018. go­di­nu.
– Pra­ve spi­sak li­je­pih že­lja pred lo­kal­ne iz­bo­re i, po sve­mu su­de­ći, ne že­le da se o to­me ozbilj­no razgovara. Ja­sno je da ne že­le ozbilj­nu ana­li­zu, pri­je sve­ga zbog či­nje­ni­ce da ni pret­hod­ne bu­dže­te ni­je­su uspi­je­va­li da ni pri­bli­žno re­a­li­zu­ju – ka­že Ćet­ko­vić.
Ina­če, bu­džet za na­red­nu go­di­nu pla­ni­ran je u iz­no­su od 15,2 mi­li­o­na eura, od če­ga ope­ra­tiv­ni dio iz­no­si 6,2 mi­li­o­na, dok je in­ve­sti­ci­o­ni, od­no­sno ka­pi­tal­ni, pred­vi­đen u iz­no­su od 8,8 mi­li­o­na eura.
– Ope­ra­tiv­ni bu­džet či­ni 41,38 od­sto od ukup­nog bu­dže­ta i pred­vi­đen je za pla­te i dru­ga lič­na pri­ma­nja za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i po­tro­šač­kim je­di­ni­ci­ma iz obla­sti: kul­tu­re, spor­ta, in­for­ma­tiv­ne dje­lat­no­sti, za­šti­te po­ža­ra, odr­ža­va­nje ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re, so­ci­jal­ne za­šti­te, po­mo­ći hu­ma­ni­tar­nim i NVO or­ga­ni­za­ci­ja­ma, kao i sub­ven­ci­je polj­pri­vred­ni­ci­ma i pred­u­zet­ni­ci­ma. In­ve­sti­ci­o­ni bu­džet či­ni 58,62 od ukup­nog bu­dže­ta i od­no­si se na po­tre­be gra­da ko­je su u po­ra­stu i kroz va­žne pro­jek­te za po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta. Glav­na svr­ha di­je­la in­ve­sti­ci­o­nog bu­dže­ta je da obez­bje­đu­je po­bolj­ša­nja i iz­ra­du grad­ske in­fra­stuk­tu­re, ko­ja uklju­ču­je: vo­do­vo­de, uli­ce, tro­to­a­re, zgra­de, par­ko­ve, ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, kao i ak­tiv­no­sti ve­za­ne za grad­ski raz­voj – ob­ja­snio je Osma­no­vić.
Op­šti­na, kao i pro­šle go­di­ne, naj­vi­še pri­ho­da oče­ku­je od po­zaj­mi­ca i kre­di­ta, pro­da­je ze­mlji­šta i lo­kal­nih ko­mu­nal­nih tak­si, od ko­jih u osno­vi i za­vi­si ka­pi­tal­ni bu­džet. Po osno­vu kre­di­ta Op­šti­na tre­ba da se za­du­ži čak pet mi­li­o­na eura, a pla­ni­ra i da pro­da ze­mlji­šte u vri­jed­no­sti od 1,3 mi­li­na eura. Od po­re­za na ne­po­kret­no­sti se oče­ku­je 2,4 mi­li­o­na, lo­kal­nih tak­si 360 hi­lja­da, a od lo­kal­nih po­re­za 300 hi­lja­da eura. (M.KNE­ŽE­VIĆ, Dan)

Od pla­ni­ra­nih 15, u bu­dže­tu sve­ga šest mi­li­o­na

Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za bu­džet i fi­nan­si­je Se­ad Osma­no­vić ka­že da je pro­šlo­go­di­šnji bu­džet, ko­ji je iden­ti­čan pred­lo­gu bu­dže­ta za na­red­nu go­di­nu, ostva­ren u iz­no­su od oko šest mi­li­o­na eura.
– Ge­ne­ral­no ne mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni jer je plan bio pre­ko 15 mi­li­o­na eura. Ni­je re­a­li­zo­van kre­dit u iz­no­su od pet mi­li­o­na, ko­ji je bio na­mi­je­njen za in­ve­sti­ci­je u vo­do­vod­nu mre­žu, i ni­smo ostva­ri­li pla­ni­ra­nu pro­da­ju ze­mlji­šta, kao ni plan po pi­ta­nju pri­ho­da od lo­kal­nih ko­mu­nal­nih tak­si. Sve osta­lo bi­lo je po pla­nu. Za­do­volj­ni smo ope­ra­tiv­nim di­je­lom bu­dže­ta, jer je on za 25 od­sto ve­ći u od­no­su na 2016. Vje­ru­je­mo da će se plan za na­red­nu go­di­nu ostva­ri­ti, pri­je sve­ga u smi­slu ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja, od­no­sno pri­ho­da iz ko­jih se one fi­nan­si­ra­ju – ka­zao je Osma­no­vić.

Za kul­tu­ru 25 od­sto vi­še sred­sta­va

Lo­kal­ni me­di­ji bi­li su oba­vi­je­šte­ni o jav­noj ras­pra­vi o Na­cr­tu bu­dže­ta za 2018. go­di­nu i pre­ni­je­li su da su pre­zen­ta­ci­ji pri­su­stvo­va­li Se­kre­tar za fi­nan­si­je Se­ad Osma­no­vić, za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Ari­jan Mu­ra­ti i se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti Mu­sta­fa Go­ra­na. Pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Mu­ra­ti je, ka­ko pre­no­se lo­kal­ni me­di­ji, re­kao da je Op­šti­na, po­red pred­vi­đe­nih tro­ško­va, mo­ra­la da pla­ti vi­še od tri mi­li­o­na eura du­ga iz pret­hod­nih pe­ri­o­da. Sa­op­šte­no je i da je di­sku­si­ja vo­đe­na oko pla­ni­ra­nih sred­sta­va za kul­tu­ru, te da je Cen­tru za kul­tu­ru u na­red­noj go­di­ni pred­vi­đe­no i 250.000 eura, od­no­sno 25 od­sto vi­še ne­go u te­ku­ćoj go­di­ni.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top