Thursday, April 2 2020
Posljednja vijest

Gradjanska participacija: POKAZATELJ RAZVOJA LOKALNE DEMOKRATIJE

 

Participacija građana u društvenom životu podrazumijeva njihovo aktivno uključenje u proces donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču. Zato je građanska participacija jedan od najvažnijih pokazatelja stepena razvoja demokratije u jednom društvu.

Učešće građana u društvenim procesima se, prije svega, omogućava zakonima i drugim pravnim aktima, te posjedovanjem pravovremenih i potpunih informacija. Postalo je pravilo da će se građani odlučiti da preuzmu odgovornost i uzmu učešće u društvenom i političkom životu ukoliko raspolažu dovoljnim brojem relevantnih informacija koje će im omogućiti aktivnu i efikasnu participaciju.

Kada su u pitanju poslovi izvornog djelokruga koji obuhvataju strateško planiranje i odlučivanje nužno je otići korak dalje od pukog obavještavanja građana kako o namjerama za donošenje tako i o već donijetim odlukama. To podrazumijeva jedan poseban vid otvorenosti javne uprave za participaciju građana (proaktivno djelovanje), te postojanje posebnih mjera podsticanja učešća građana u donošenju odluka, naročito na lokalnom nivou.

ILUSTRIMI 1 (1)

Nekada se participacija građana svodila isključivo na glasanje na izborima, ali su se sa razvojem demokratskih procesa i institucija, razvili i mnogi drugi načini učešća građana u donošenju odluka. Riječ je, na primjer, o potpisivanju peticija ili apela, učestvovanju u javnim raspravama, izražavanju nezadovoljstva na javnim okupljanjima.

Prema studiji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) obzirom na stepen učešća građana mogu se razlikovati tri faze u kreiranju javnih politika. Prvi nivo je  informisanje, drugi konsultovanje, dok se treći naziva aktivna participacija. Ona obuhvata donošenje odluka, kreiranje politika i pozivanje na odgovornost nadležnih.

Sa razvojem modernih tehnologija, sve intenzivnije se razvija koncept e-demokratije i e-participacije, kao njenog posebnog segmenta koji jača ukupni demokratski kapacitet jednog društva. Nastoje se obezbijediti različiti mehanizmi da se glas građana neposredno i snažnije čuje.

U Ministarstvu javne uprave Crne Gore ističu da rade na osnaživanju i motivisanju građana da putem servisa e-participacija uređuju javni život i da se na pojednostavljen i pragmatičan način uključuju u sva ona pitanja koja se tiču njihovih građanskih prava, te da aktivno učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata i iznošenju mišljenja i stavova u javnim raspravama.

ILUSTRIMI 2

U nedavno donijetom Statutu Opštine Ulcinj (član 148) navodi se da ova lokalna samouprava „stvara uslove, podstiče i pomaže učešće lokalnog stanovništva u ostvarivanju lokalne samouprave putem različitih oblika učešća stanovništva u izjašnjavanju i odlučivanju o poslovima od zajedničkog interesa. Građani neposredno učestvuju u izjašnjavanju i odlučivanju i to: inicijativom, građanskom inicijativom, na zboru građana i referendumom (opštinski i mjesni)“.

Svi ovi instrumenti sa izuzetkom lokalnog referenduma su u posljednjoj deceniji korišćeni od strane građana opštine Ulcinj, kao rezultat aktivnog i neposrednog djelovanja organizacija civilnog društva u ovoj zajednici.

Tekst je urađen u sklopu projekta „ZA MOJ GLAS U MOJOJ OPŠTINI“, koji sprovodi NVO Novi Horizont u partnerstvu sa NVO „Ul info“ i Gradskom bibliotekom Ulcinj, uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave u sklopu programa ,,e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni”, u oblasti reforme javne uprave. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.Projekat, Projekti, Logo, Disclaimer

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top