Saturday, November 28 2020
Posljednja vijest

Javni budžetski portal: EFIKASAN NACIN ZA KONTROLU JAVNIH FINANSIJA

Bez dobre uprave nema transparentnih i odgovornih grana vlasti, kao ni nezavisnih institucija. Adekvatno vođena i profesionalna javna uprava, uz planiranje i koordinaciju politika, pouzdane administrativne procedure i unaprijeđeno finansijsko upravljanje u javnom sektoru od presudnog su značaja za funkcionisanje države/opštine. Dobro upravljanje i funkcionalna javna uprava ključni su za izgradnju i održavanje povjerenja u vlast, kao i za stvaranje neophodnih strukturnih reformi kojima se poboljšavaju životni standardi u društvu.

Cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama je poboljšanje strateškog i zakonodavnog okvira za sprovođenje finansijske kontrole u javnom sektoru, kao i propisa i procedura za javne nabavke. A to konkretno znači održiv budžet, smanjenje javnog duga, jačanje finansijskog upravljanja i kontrole, unaprijeđenje revizorske kontrole i parlamentarnog nadzora, a što dalje doprinosi transparentnosti upravljanja javnim finansijama.

Takođe, cilj je povećanje razumijevanja i razvijanja javne diskusije o budžetskim pitanjima, među članovima parlamenata, predstavnicima medija i organizacija civilnog društva i drugim relevantnim akterima, kako bi se povećala transparentnost i odgovornost vlasti na svim nivoima i njihovih budžetskih institucija.Ilustrim, Buxheti, Budzet, Novac, Paratë, Euro, Grafikon, Grafiku

Jedno od efikasnih, inovativnih rješenja u tom smjeru je svakako Javni budžetski portal (JBP). Riječ je o sistemu elektronskog izvještavanja o budžetu koji omogućava da se mjesečno vidi kako se troši javni novac.

Centralna i lokalne uprave u Crnoj Gori imaju zakonsku obavezu da poslanike i odbornike jednom u tri mjeseca izvještavaju o izvršenju budžeta, što se redovno ne dešava. Upravo je nedostatak informacija o upravljanju javnim sredstvima najčešći uzrok nesporazuma među akterima na javnoj sceni, dok je nadzor nad izvršnom vlašću jedna od ključnih funkcija opštinskih skupština.

Dakle, JBP povećava transparentnost i odgovornost upravljanja javnim sredstvima i poboljšava borbu protiv korupcije, a što za posljedicu ima bolji kvalitet života građana.

Uvođenjem JBP lokalna uprava pokazuje inovativnost, volju i spremnost da unaprijedi rukovođenje javnim finansijama i dobro upravljanje na nivou lokalne samouprave.

Još bolje je otići i korak dalje, tako što bi taj portal bio dostupan i svim građanima koji bi ga mogli otvoriti sa bilo kog računara. Tako bi se efikasno i konkretno uvjerili da reforma javne uprave, odnosno reforma upravljanja javnim finansijama do 2020. godine nije samo propagandna floskula.

Tekst je urađen u sklopu projekta „Javni novac za javno dobro“ koji realizuje NVO „Novi Horizont“ u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija” a koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Logo za disclaimer

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top