Monday, May 28 2018
Posljednja vijest

M.Cadjenovic o hanu u Stoju: NEADEKVATNA LOKACIJA ZA ZIVOTINJE

 

Han 2 (1)U Ulcinju, posebno na području Štoja, već godinama je izražen problem sa lutajućom stokom.

U Opštini su odlučili da u toj mjesnoj zajednici sagrade han.

No, ljubitelji životinja pozvali su nadležne da pronađu bolju lokaciju. Jer, kako su naveli, ona se nalazi nedaleko od glavnog puta kojim u sezoni dnevno prolazi na hiljade turista.

“Ono što je ta­ko­đe ne­shva­tlji­vo je­ste što ta­mo ži­vo­ti­nje ne­ma­ju ni­ka­kve uslo­ve. Azil je na otvo­re­nom i ne­ma ni­ka­kvu za­šti­tu od sun­ca. Ta­kvi uslo­vu su ne­hu­ma­ni, pa bi nad­le­žni tre­ba­lo da hit­no pre­du­zmu mje­re i obez­bi­je­de nor­mal­ne uslo­ve”, rekla je Marina Čađenović.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top