Monday, October 22 2018
Posljednja vijest

M.Dukaj: PUNA PAZNJA OBRAZOVANJU MANJINSKIH ZAJEDNICA

Marash DukajSistemski zakoni u oblasti obrazovanja uvažavaju koncept opšte ustavne garancije o obrazovanju manjina na nivou opštih ciljeva ali i pojedinačnih odredbi. Sistem je usmjeren na integraciju manjina uz očuvanje njihovog identiteta. Pripadnici manjinskih naroda i ostalih manjinskih zajednica imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku i pismu.

Težnja je da nastavni planovi i programi sadrže teme iz oblasti književnosti, kulture, istorije, umjetnosti i druge sadržaje, koji uvažavaju nacionalnu kulturu i umjetnost i promovišu suživot, međusobnu toleranciju i razumijevanje. U nastavnim programima redovnih nastavnih predmeta data je mogućnost da se petina otvorenog kurikuluma koristi za izučavanje i afirmaciju lokalnih obilježja, pa i u smislu afirmacije vrijednosti kulture, istorije, običaja i drugih specifičnosti manjina. Već nekoliko godina Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i REF-om, organizuju kampanju za upis prvaka. Za ove potrebe štampaju se i brošure na crnogorskom, albanskom i romskom jeziku.

Njima se promoviše školovanje i preciziraju pravila upisa kako bi se roditeljima olakšao upis djece u prvi razred. Nastava na albanskom jeziku se realizuje na svim nivoima od predškolskog do visokog obrazovanja. Na albanskom jeziku nastava se izvodi u 12 osnovnih škola, osnovnoj muzičkoj školi u Ulcinju (od ove školske godine i u Tuzima je počela sa radom muzička škola kao Područna ustanova JU Muzička škola “Vasa Pavić” iz Podgorice) i u četiri srednje škole. U Podgorici nastavlja rad studijski program za učitelje na albanskom jeziku. Posebna pažnja se posvećuje pripremanju deficitarnih kadrova za nastavu na albanskom jeziku. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sa posebnom pažnjom se bavi uređivanjem udžbenika na albanskom jeziku. Za ovu školsku godinu obezbijeđeni su kompleti udžbenika za nastavu na albanskom jeziku za sve nastavne predmete. Ministarstvo prosvjete vodi brigu o obrazovanju pripadnika RE zajednice na svim nivoima.

Fokus je na poboljšanju njihovog školskog i društvenog postignuća. Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016/2020, kao i Akcionim planovima koji prate Strategiju, precizirane su sve aktivnosti i ciljevi koji će dovesti do potpune obuhvaćenosti pripadnika RE zajednice obrazovanjem na svim nivoima. Nastaviće se sa zapošljavanjem romskih asistenata jer je praksa pokazala da je njihov rad koristan u smislu povezivanja porodice i škole i redovnosti pohađanja nastave a samim tim i boljeg školskog rezultata. U završnoj fazi je izrada Protokola o postupanju i prevenciji ranog napuštanja školovanja, kojim se predviđaju procedure i institucionalna saradnja kada je riječ o ranom napuštanju školovanja. Već punu deceniju Ministarstvo prosvjete u saradnji sa relevantnim institucijama kontinuirano radi na integraciji pripadnika RE zajednice. Od 2011/2012. godine, uz podršku IPA projekta „Servis inkluzivnog obrazovanja“, organizuju se pripremni vrtići za djecu RE zajednice, koja su stekla zakonsko pravo za upis u prvi razred, a nijesu bila obuhvaćena formalnim obrazovanjem. Zavod za školstvo svake godine organizuje obuku za vaspitače koji realizuju nastavu u pripremnim vrtićima.

Za učenike osnovne škole, pripadnike RE zajednice, obezbjeđuju se besplatni udžbenici. Za I, II i III razred udžbenike objezbjeđuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, a za učenike od IV do IX razreda Ministarstvo prosvjete. Ministarstvo prosvjete obezbjeđuje i besplatan prevoz za RE djecu. Sa ciljem da se unaprijedi i omasovi upis pripadnika RE zajednice u srednje škole i na fakultete, realizuje se program stipendiranja srednjoškolaca i studenata, a uvedeni su mentori i tutori, čiji je doprinos kvalitetu obrazovanja RE pripadnika nemjerljiv. Od 2016/2017. godine, radi poštovanja principa afirmativne akcije, za osobe sa invaliditetom i pripadnike RE zajednice ukupan broj studenata za svaki studijski program povećava se za jedan procenat. U duhu ostvarenja najvažnijih ciljeva naše obrazovne politike Ministarstvo prosvjete kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori, kako za većinsko stanovništvo, tako i za pripadnike manjina i drugih manjinskih zajednica.

Nema nastavnog kadra za obrazovanje na romskom jeziku Romski jezik, ratifikacijom Evropske povelje o regionalnim i manjinskom jezicima, prepoznat je od strane Vlade Crne Gore kao poseban manjinski jezik. Međutim, taj jezik nije u obrazovnom sistemu zastupljen kao jezik na kome se izvodi nastava, zbog činjenice da trenutno ne postoji kvalifikovani nastavni kadar za potrebe realizacije nastave na romskom jeziku. Radi se na iznalaženju rješenja ovog problema, kako bi se stvorili uslovi da se romski jezik uvede kao radni jezik u naše škole. U toku 2014. godine, objavljen je Romano abecedari – Bukvar za romski jezik. Ovaj Bukvar se koristi kao pomoćno sredstvo u nastavi. U septembru 2015. godine objavljen je prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik. Odrasli imaju mogućnost da se obrazuju po javno važećem obrazovnom programu osnovnog, srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja, ili po Programu obrazovanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Odrasli polaznici RE zajednice se oslobađaju troškova za sticanje osnovnog obrazovanja, kao i za sticanje prve kvalifikacije.

(Tekst mr Marasha Dukaja, generalnog direktora Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica za Bilten Demokratskog rukovođenja)

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top