Wednesday, July 17 2019
Posljednja vijest

OBAVESTENJE O JAVNOJ NABAVCI: TAMPONIRANJE ULICA PO POTREBI NA TERITORIJI OPSTINE ULCINJ

Crna Gora

Opština Ulcinj

Kabinet Predsjednika

Broj: 06/18 – 01-

Mjesto i datum: Ulcinj, 06.06.2018.god.

Na onovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Ulcinj dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Ulcinj

Lice/a za davanje informacija: Nail Bajri

Adresa: Đ. K. Skenderbeu

Poštanski broj: 85360

Sjedište: Ulcinj

PIB (Matični broj): 02006235

Telefon: 030/412-414

Faks: 030/412-414

E-mail adresa: nail.bajri@ul-gov.me

Internet stranica (web): www.ul-gov.me

II Predmet javne nabavke

◻ Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Tamponiranje ulica po potrebi na teritoriji Opštine Ulcinj

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2.700,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Nabavka sa ugradnjom tampona u količini od 300m3 za tamponiranje ulica po potrebi na teritoriji Opštine Ulcinj.

VI Način plaćanja

Virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanju usluge

Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

◻ najniža ponuđena cijena broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 11:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 18.06.2018 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

◻ neposrednom predajom na arhivi naručioca Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu.

◻ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opštine Ulcinj – Đ. K. Skenderbeu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.06.2018 godine u 11:00 sati, u prostorijama Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenja o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač su:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Službenik za javne nabavke

Nail Bajri

Predsjednik

Loro Nrekić

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top