Wednesday, January 16 2019
Posljednja vijest

Peticija: SKULPTURA “PROTIV” LJUBAVI – Servantes-a BEZ Dulcine-e

Mi, građani opštine Ulcinj, potpisnici ove peticije, obraćajući se Turističkoj organizaciji Ulcinj – TO Ulcinj, tražimo poništenje konkursa za idejno rješenje “Servantes i Dulcinea“ otvorenog  dana 16. novembra 2017. godine.

Shodno članu 144 Statuta Opštine Ulcinj, koji glasi “Građani imaju pravo da pokrenu inicijativu pred nadležnim organima radi razmatranja odlučivanja o određenim pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo...”, uključujući razvoj sporta, kulture i umjetnosti i zaštitu spomenika i spomen obilježja. Ogorčeni zbog načina na koji smo obavješteni o ovoj odluci i nezadovoljni izabranom selekcijom, zahtijevamo odustajanje od konkursa iz slijedećih razloga:

  1. Građani Ulcinja i civilno društvo potpuno su zanemarenim u procesu odabira pobjedničkog projekta, čime se uskraćuje pravo na učešće u odlučivanju o pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo. Ovaj projekat je samo još jedan dokaz zanemarivanja lokalne uprave prema civilnom društvu i lokalnim akterima, uskraćujući im pravo na učešće u planiranju i donošenju odluka u svojoj opštini, vrijednosti koje predstavljaju temelje demokratske lokalne vlasti. Ova odluka je nastavak višegodišnje prakse koja je dovela do realizacije drugih projekata sa više finansijskih uticaja i još većih budžetskih troškova. Upravo ta praksa je  dovela do isključivanja zainteresovanih strana u donošenju odluka i propusta pružanja prostora za konsultacije je pretvoren u standard. Podsjećamo da je “panoramski” lift izgrađen na milenijumske zidine Starog Grada ostavljen da  služi za loše pamćenje i pokazuje ogorčalo “naslijeđe” loše osmišljenih i planiranih procesa.
  1. Ovaj projekat je u suprotnosti sa deklaracijom ‘Za održivu zaštitu starog grada Ulcinja – Kalaja’ koja je podržana od strane opštine Ulcinj, odnosno gradonačelnika Nazifa Cungua. U deklaraciji se između ostalog poziva na preduzimanje mjera “za uklanjanje dodatnih objekata/zgrada koje urušavaju  izgled, strukturu i integralnu funkcionalnost tvrđave – Kalaje”. Jedan ‘objekat’ poput dotične skulpture , i ako nije smješten unutar starogradskih zidova, rizikuje učiniti upravo to. Razlog za to je što ova inicijativa je u suprotnosti sa integrisanim pristupom za očuvanje ovog monumenta. Izabrana lokacija za postavljanje predmetne skulpture (dokazi u objvljenim fotografijama),  je u neposrednoj blizini kulturnog dobra prve kategoriji što predstavlja jedan od najdragocjenijih istorijskih i kulturnih spomenika našeg grada. Vrijedi se navesti da ‘kulturni prostor’ oko objekta kulturne baštine ima kritičnu ulogu u tumačenju njenih nasljednih vrijednosti i da kao takvo okruženje predstavlja sastavni dio kulturnih i istorijskih monumenata.   S toga se ne može dozvoliti da se nastavi sa takvim nesmotrenim radnjama, posebno pošto je u istoj deklaraciji apelovano na „pokretanje dijaloga između državnih organa Crne Gore, lokalnih vlasti Ulcinja, vlasnika objekata u starom gradu i stanovnika Ulcinja“, kako bi se Stari Grad zaštitio na adekvatan način. Takva mogućnost se nije garantirala građanima Ulcinja niti ovom prilikom.
  1. Pobjednički projekat nije u skladu sa definisanim konceptom u konkursu. Prema članu 1.2 ovog konkursa, koncept ove skulpture trebao je pokazati veliku ljubav između velikog španskog Servantes kopijapisca Servantesa i Dulcinee, zasnovanog na konceptu njegovog romana Don Kihota. Ne pokušavajući narušavati integritet autora skulpture, glavni problem u ovom kontekstu jeste da je koncept ideja pobjedničkog projekata u potpunoj suprotnosti s konkursom. Figura u pitanju uopšte nije privlačna niti je vizuelno atraktivna (obuhvatajući ovde sumorne boje, krutost, materijal, proporcije itd.). Štaviše, predložena skulptura ‘blokira’ izgled jedinstvenog simbola kulturnog nasljeđa našeg grada, Starog Grada Ulcinja, koji ima vrijednost lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Možemo slobodno reći da pobjednička skulptura može biti simbol bilo čega, ali za sigurno ne može se nazvati simbolom ljubavi, a osim toga ljubavna priča u ovom slučaju se ‘obilježava’ bez prisustva protagonistkinje – Dulcinee. Takođe treba navesti da pobjedničkom projektu nedostaje autentičnost (vidi sliku ispod), što je u potpunoj suprotnosti sa Opštim kriterijumima konkurencije koje je objavila TO, odnosno članom 4.1 prema kojem je jedan od ključnih parametara pobjedničkog projekta ‘originalnost konceptualnog i umjetničkog rješenja’. Takođe, prema članu 4.3, ‘prioritet će biti dati rješenja koja se mogu ostvariti savremenim akcijama’ , u kojem slučaju izabrani projekat ne predstavlja jedno takvo rješenje.
  1. Protivimo se kredibiliteta konkursa zbog nepoštovanja proceduralnih pitanja jasno prepisanim Zakonom o kulturi Crne Gore. Konkurs kao takav ne poziva pravne osnove, odnosno član 70 i 71 Zakona o kulturi, kojima se prepisuje javno nadmetanje i pravo na učešće u javnom nadmetanju / konkursu. U skladu sa članom 71 ovog zakona, navodi se jasno da pravo na učešću na javnim konkursima za projekte za kulturu koji se finansiraju sredstvima jedne opštine imaju samo građani Crne Gore. Iako nema dodatnih informacija o pobjedničkom autoru, njegova umjetnička aktivnost poznata javnosti povezana je sa Albanijom. Također, u skladu sa članom 12 Pravilnika o procedurama za sprovođenje javnog konkursa (oglasa), komisija za ocjenjivanje – žiri mora se sastojati od najmanje pet osoba, među kojima moraju biti poznati stručnjaci u ovoj oblasti. Žiri u ovom konkursu sastojao se od samo tri člana, shodno: g. Qazim Muja – Predsjednik komisije, Dr Nail Draga – član i Mehmet i Aloja – član. Što više, osim što je konkurs javno objavljen, on je u potpunosti prećutno prošao i karakterizuje se nedostatkom transparentnosti. Na kraju, konkurs se takođe smatra problematičnim zbog nepoštovanja vremenskih rokova. U skladu sa članom 5 Stručni žiri je trebao donijeti odluku o rezultatu konkursa u roku od sedam dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova,  odnosno trebao je da bude datum 24.12.2017, dok je proglašenje pobjednika donešeno u februaru 2018. godine. Svi ovi razlozi izazivaju sumnju u nivo profesionalnosti ovog konkursa i kao takav ga čini neizvjesnim i nevalidnim.

Insistiramo da TO Ulcinj i Opština Ulcinj uzmu primjer ove inicijative da započnu sa praksom uključivanja građana i njihovog mišljenja u procese koji su blisko povezani sa javnim interesom u budućnosti. Grad Ulcinj je turistički grad koji ima za cilj da se sve više integriše u svjetsko poznata tržišta ove oblasti, tako da je razvoj održivih praksi sveobuhvatnog donošenja odluka u sržu strateškog postavljanja naše zemlje na ovoj visoko konkurentnoj globalnoj mapi.
Izabrana skulptura, suprotno ideji koja je predložena, lako se može smatrati simbolom koji se ‘suprotstavlja’ ljubavi jer  ‘odvaja’ Dulcineu od Servantesa, a proces kao takav je čin koji izražava odsustvo ljubavi i poštovanje lokalnih institucija prema građanima i gradu Ulcinju.

S toga, zbog gore navedenih razloga, tražimo od TO-Ulcinj da poništi predmetni konkurs i kao alternativu predlažemo da se iznos novčanih sredstava namenjenih ovoj skulpturi preusmjeri za zaštitu  Starog Grada Ulcinja u skladu sa ponuđenim predlozima na osnovu naučnih studija na Međunarodnom simpozijumu “Održiva zaštita istorijske tvrđave” Kalaja “Ulcinj – Crna Gora.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top