Saturday, July 21 2018
Posljednja vijest

SDP: SAMI NA IZBORE, RADO I NA SIROKU GRADJANSKU LISTU

SDP Ulcinj, Ranko KrivokapicSocijaldemokratska partija je na­stu­pom na dr­žav­nim iz­bo­ri­ma, pod do­sad neviđenom me­dij­skom sa­ta­niza­ci­jom, po­ka­za­la da sa­mo­stal­no mo­že iza­ći na sve iz­bo­re, saopšeno je iz te stranke.

Kako se navodi, i u slučaju lokalnih izbora u Ulcinju oni se “u prin­ci­pu za­la­žu prevas­hod­no za sa­mo­sta­lan na­stup”.

“U skla­du sa Ma­ni­fe­stom pred­sjed­ni­ka SDP-a Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća, upućenog svim progresivnim snagama, uko­li­ko se po­ka­že in­te­res za ukrup­njava­njem opo­zi­ci­o­nih gra­đan­skih sna­ga, uz oba­ve­zno pru­ža­nje ru­ke i slo­bod­nim ne­za­vi­snim po­je­din­ci­ma ko­ji mo­gu i že­le da se uklju­če i da­ju svoj svoj do­pri­nos iz­la­sku Ul­ci­nja iz ove situa­ci­je, vr­lo ra­do će­mo da­ti svoj do­pri­nos”, dodaju iz SDP-a.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top