Monday, August 10 2020
Posljednja vijest

Skupstina opstine: DVA MJESECA BEZ SJEDNICE

Ako rad lo­kal­nog par­la­men­ta osli­ka­va po­li­tič­ki ži­vot u jed­noj op­šti­ni i mo­že se ko­ri­sti­ti ka­ko bi se oci­je­nio kva­li­tet iz­vr­šne i za­ko­no­dav­ne vla­sti, on­da naj­ju­žni­joj cr­no­gor­skoj op­šti­ni, od­no­sno Skup­šti­ni op­šti­ne ne cvje­ta­ju ru­že, piše podgorički dnevni list “Dan”. Od­bor­ni­ci SO Ul­cinj ni­su se sa­sta­li mje­se­ci­ma, tač­ni­je, po­sled­nji put su se vi­dje­li uoči No­ve go­di­ne ka­da su ime­đu osta­log ras­pra­vlja­li o za­vr­šnom ra­ču­nu za 2014. i bu­dže­tu za 2015. go­di­nu. Od ta­da, do da­nas pro­šlo je če­ti­ri mje­se­ca, a na skup­štin­ske klu­pe na­hva­ta­la se pa­u­či­na jer sjed­ni­ce ne­ma ni u na­ja­vi. Da si­tu­a­ci­ja bu­de go­ra već dva mje­se­ca ne­ma ni zva­nič­nog ob­ja­šnje­nja za­što ne­ma sjed­ni­ca SO Ul­cinj ko­ja je još 1. mar­ta ušla u ter­min re­dov­nog za­si­je­da­nja. Iz­vr­šna vlast se ne ogla­ša­va, za­ko­no­dav­na ta­ko­đe, a u re­do­vi­ma opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja već raz­mi­šlja­ju o ini­ci­ja­ti­vi da se sa­zo­ve van­red­na sjed­ni­ca, ka­ko bi se utvr­di­lo da li je po sri­je­di pri­kri­ve­na po­li­tič­ka kri­za, od­no­sno ne­sla­ga­nje unu­tar vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, ili se pak pro­sto ra­di o kla­sič­nom ne­ra­du i neo­d­go­vor­no­sti.
Pred­sjed­ni­ca od­bor­nič­kog klu­ba DUA Ha­ti­dža Đo­ni uvje­re­na je ka­ko je ak­tu­el­na vlast u Ul­ci­nju iz­gu­blje­na u vre­me­nu i pro­sto­ru.
– Upra­vo sam bi­la u službe­ni dio Skup­šti­ne i ni oni ne­ma­ju in­for­ma­ci­ju ka­da bi tre­ba­lo da bu­de sjed­ni­ca. Mi­slim da to do­volj­no go­vo­ri ka­ka­va je si­tu­a­ci­ja. Lo­kal­na vlast pa­la je u pot­pu­nu pa­siv­nost. Pro­te­klih go­di­na uvi­jek su mart i april bi­li mje­se­ci in­ten­ziv­ne ak­tiv­no­sti u Skup­šti­ni. Ove go­di­ne to­ga ne­ma i to je znak da se ne­što de­ša­va. Da li je to na­ja­va kri­ze i ne­sla­ga­nja u ko­a­li­ci­ji na vla­sti, za sa­da je te­ško re­ći. Ali, vje­ro­vat­no je to naj­bo­lji in­di­ka­tor da lo­kal­na vlast i ad­mi­ni­stra­ci­ja ne funk­ci­o­ni­šu ka­ko tre­ba. To je či­nje­ni­ca jer, ve­će inert­no­sti od tre­nut­ne ne­ma. Tu­žno je da oni uoči tu­ri­stič­ke se­zo­ne ne­ma­ju šta da po­nu­de od­bor­ni­ci­ma – ka­že Đo­ni. Od­bor­nik SNP-a i pred­sjed­nik OO te par­ti­je An­dri­ja Ćet­ko­vić is­ti­če da ako se na­sta­vi ovo nes­hva­tlji­vo ću­ta­nje vla­sti van­red­na sjed­ni­ca je iz­vje­sna.
– SNP je već u kon­tak­ti­ma sa dru­gim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma. Za sa­zi­va­nje van­red­ne sjed­ni­ce neo­p­hod­ni su pot­pi­si jed­ne tre­ći­ne od­bor­ni­ka, a s ob­zi­rom na ozbilj­nost si­tu­a­ci­je to ne­će bi­ti pro­blem ko­ja god par­ti­ja po­kre­ne to pi­ta­nje – ka­že Ćet­ko­vić.
On is­ti­če da se lo­kalna vlast već du­že vri­je­me ba­vi stva­ri­ma ko­je ni­je­su u okvi­ru nji­ho­vih in­ge­ren­ci­ja. Ono što je ka­rak­te­ri­stič­no za ovu vlast je da su do sa­da za­ka­zi­va­li sjed­ni­ce ko­je ni­su bi­le u skla­du sa sta­tu­tom i po­slov­ni­kom, pa mo­žda je to uzrok što sa­da u to­li­ko ka­sne. Ja­sno je da je SO tre­ba­lo da za­sje­da i ras­pra­vlja o ozbiljnim te­ma­ma, iz­me­đu osta­log o pri­pre­mi tu­ri­stič­ke se­zo­ne ko­ja će ove go­di­ne bi­ti vr­lo upit­na. Oči­to je da su od­no­si unu­tar lo­kal­ne vla­sti lo­ši što se od­ra­ža­va ­na par­la­ment. Iz­gle­da da se ba­ve po­ku­ša­jem oču­va­nja ko­he­zi­je unu­tar ko­a­li­ci­je.Po­sle­di­ce to­ga već osje­ća­mo, a tek će se osje­ti­ti u na­red­nom pe­ri­o­du. Kao i uvijek naj­vi­še će is­pa­šta­ti gra­đa­ni jer grad ni­je spre­man za se­zo­nu od ko­je se mno­go oče­ku­je – kon­sta­to­vao je Ćet­ko­vić.
Od­bor­nik DPS Bo­ro Ba­šo­vić tvr­di da već du­že vri­je­me ne­ma ni­ka­kvih in­for­ma­ci­ja o si­tu­a­ci­ji u Skup­šti­ni.
– Tre­ba­lo je da se poč­ne od 1. mar­ta, a evo dva mje­se­ca ni­ko ni­šta ne ra­di. To je jed­na pot­pu­na ne­kom­pe­tent­nost u vo­đe­nju lo­ka­lne upra­ve i SO. Ap­so­lut­ni ne­do­sta­tak ka­pa­ci­te­ta i to se vi­di na sva­kom ko­ra­ku- tvr­di Ba­šo­vić.
Ni sve čla­ni­ce vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je ne­ma­ju in­for­ma­ci­je za­što se ne sa­zi­va sjed­ni­ca SO Ul­cinj. Od­bor­nik URA i po­sla­nik u Skupšt­ni Cr­ne Go­re Dri­tan Aba­zo­vić ka­že da od ko­le­ga iz vla­sti ni­je oba­vi­je­šten u če­mu je pro­blem.
-Či­nje­ni­ca da se u dva mje­se­ca re­dov­nog za­si­je­da­nja ni­je sa­stao lo­kal­ni par­la­ment, lo­ša je po­ru­ka gra­đa­ni­ma. To je do­kaz sla­bog funk­ci­o­ni­sa­nja po­li­tič­kog ži­vo­ta. Ne znam ko­ji su raz­lo­zi i ni­je­sam oba­vje­štan šta je u pi­ta­nju. Ali, si­gu­ran sam da ima do­sta ta­ča­ka ko­je su se kan­di­do­va­le za dnev­ni red i uvje­ren sam da bes­po­treb­no gu­bi­mo vri­je­me. Mo­žda i po­sto­je objek­tiv­ni raz­lo­zi ali u sva­kom slu­ča­ju mo­ra­mo bi­ti mno­go pri­vr­že­ni­ji ra­du lo­kal­nog par­la­men­ta, ne­go što je to sa­da slu­čaj. Sjed­ni­cu tre­ba sa­zva­ti što pri­je, ako ni­šta dru­go, ono da poč­ne­mo ras­pra­vu o te­ma­ma ko­je vi­še ne mo­gu da se od­la­žu. To su pri­je svih pri­vre­me­ne lo­ka­ci­je i po­je­di­ne od­lu­ke ko­je se od­no­se na tu­ri­stič­ku se­zo­nu. Uko­li­ko bu­de­mo sve osta­vi­li za ka­sni­je ne­će­mo po­sla­ti do­bru po­ru­ku – sma­tra Aba­zo­vić.

Izvor: DAN

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top