Tuesday, September 29 2020
Posljednja vijest

TO: OBAVJESTENJE ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA PROJEKTE U TURIZMU ZA 2019. GODINU

Turistička organizacija Ulcinja – TOU, direktor Stručne službe objavljuje

OBAVJEŠTENJE

Za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte u oblasti turizma za 2019. godinu Pisanje, Projekti, IPA, Olovka, Inspektor

TOU svake godine, do 31. decembra usvaja plan i Program rada za narednu godinu. U toku je priprema Finansijskog Plana i Programa Rada za 2019. godinu i zbog boljeg planiranja i transparentnosti obavještavamo sve zainteresovane za podršku – Dodjela sredstava za pokrivanje dijela troškova za organizovanje manifestacija-festivala u cilju podizanja imidža i prepoznatljivosti Ulcinja i diversifikaciju turističke ponude kroz organizovanje zabavnih, kulturnih, sportskih i sličnih događanja, da prijavite vaše projekte.
Potencijalni kandidati ili korisnici koji mogu da se prijave za podršku, su organizatori manifestacija iz sljedećih kategorija:
• Preduzetnici i privredna društva registrovani za obavljanje turističke ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i usluzivanja hrane i pića) registrovani u Opstini Ulcinj.
• Fizička lica pružaoci usluga smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu (izdavaoci privatnog smještaja), registrovani u Opštini Ulcinj
• Sportski klubovi i druge asocijacije i udruzenja registrovani u Opštini Ulcinj.
• Mjesne zajednice u Opštini Ulcinj .
• Udruženja pružalaca turističkih i ugostiteljskih usluga, registrovani u Opštini Ulcinj.
• NVO registrovane u Opštini Ulcinj.
• Javna preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Ulcinj .
• Ostali subjekti sa statusom pravnog lica .
Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom.
Sredstva se mogu koristiti isključivo za organizovanje manifestacija koje imaju zabavni, kulturni i sportski karakter. Program ne uključuje podršku stručno tematskih skupova, konferencija i sl.
Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koji imaju međunarodni, regionalni i nacionalni značaj i koje doprinose razvoju turističke ponude destinacije.
Sredstva se mogu koristiti za:
• iznajmljivanje opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) i nabavka radnog/potrošnog materijala vezanih za organizaciju manifestacije
• iznajmljivanje prostora za održavanje manifestacije
• znajmljivanje prevoznih sredstava u svrhu prevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju manifestacije
• troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i saradnika angažovanih na osnovu ugovora;
• troškovi promocije manifestacije
• usluge obezbjeđenja manifestacije
• drugi opravdani troškovi vezani za neposrednu organizaciju manifestacije
Iznos podrške – Na osnovu pristiglih projekata će se i predvidjeti procentualni iznos sredstava za podršku .
Korisnik je u obavezi obezbijediti preostali iznos sredstava za realizaciju kandidovanog projekta.
Projekat ne može uključivati faznu realizaciju.

Potrebna dokumentacija:
a) Zahtjev sa obrazloženjem;
b) Dokaz o registraciji;
c) Opis projekta sa finansijskim planom sa:
-troškovnikom;
-projektovanim izvorima finansiranja;
-obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;
-ostalim bitnim finansijskim podacima i pokazateljima;
Turisticka Organizacija Ulcinja zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja.

Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije

Zahtjevi sa pratećom dokumentacijom projekta mogu se podnositi najkasnije do 06.12.2018.
Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Turistička Organizacija Ulcinja, bul. Majke Tereze bb, 85360 Ulcinj ili direktno na arhivi TOU sa oznakom: „Prijava za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2019.
Inicijalno procesuiranje zahtijeva primljenih po ovom Obavještenju je u nadležnosti radne grupe koju formira direktor TOU. Radna Grupa obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog liste projekata koji ispunjavaju zadate uslove, na osnovu kojega će Direktor TOU predložiti Izvršnom Odboru budžet predviđen za Podršku projekata za 2019. godinu.

Posle usvajanja Plana i Programa za 2019. godinu biće objavljen Javni Poziv .

Konačnu odluku o odabiru projekata donosi Izvršni Odbor TOU na predlog direktora TOU.

Napomena: Obavještenje je objavljeno dana 21.11.2018.god.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top