Thursday, May 24 2018
Posljednja vijest

TO Ulcinj na sajmu u Berlinu: VRACAJU NAM SE NJEMACKI GOSTI

image-0-02-05-96a4f95b45d8f0d3b3cfc8e26b7da7845b6ce639eeb29da9ec3e88c237297fdd-VNa ovogodišnjem Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu ITB koji se održava u periodu od 08.-12. marta 2017. godine, Turistička organizacija Ulcinj nastupa na organizovanom štandu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Sajam turizma „ITB“ u Berlinu će ove godine okupiti preko 180.000 posjetilaca, od čega je 120.000 profesionalaca iz oblasti turizma, kao i preko 11.000 kompanija iz 180 zemalja, te se s pravom može reći da je ovaj sajam jedan od jačih ove vrste u svijetu.

Na organizovanom štandu NTO nastupaju i lokalne organizacije kao i turistički privrednici, na kojem su objedinili cjelokupnu turističku ponudu Crne Gore. Od turi­stič­kih pri­vred­ni­ka sa pod­ruč­ja op­šti­ne pri­sut­ni su i HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“,ko­ji će to­kom svih da­na saj­ma ima­ti kon­tak­te sa broj­nim part­ne­ri­ma i za­in­te­re­so­va­nim kli­jen­ti­ma. Pr­va tri da­na saj­ma su pred­vi­đe­na za su­sre­te, dok je po­sled­nja dva dana sa­jam otvo­ren i za po­sje­ti­o­ce. Za Ulcinj Nje­mač­ka je jed­no od glav­nih emitivnih tr­ži­šta jer se sva­ke go­di­ne go­sti iz Nje­mač­ke na ul­cinj­skoj ri­vi­je­ri vraćaju u sve većem broju. Njem­ci su tra­di­ci­o­nal­no ve­li­ki lju­bi­te­lji prirode, Borove šume, Velike plaže i Ade Bo­ja­ne i do­la­ze uglavnom po­sred­stvom tu­ri­stič­kih agen­ci­ja.

Delegaciju Crne Gore predvode direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić i savjetnica ministra održivog razvoja i turizma Nada Pavićević, koje će se tokom sajma sastati sa predstavnicima turističkog i privrednog sektora Njemačke, turoperatorima i medijima.

Direktor Turističke Organizacije Ulcinj Mr Fuad Hadžibeti je dao izjavu novinarki Vijesti za dijasporu, a HTP “Ulcinjska Rivijera” je takođe imala sastanak sa predstavnicima poznate agencije Obena .

Svi posjetioci ITB-a, koji će trajati do nedjelje, će imati priliku da se više informišu o crnogorskim zaštićenim područjima, aktivnom odmoru i ponudama koje ne treba propustiti prilikom posjete nacionalnim parkovima, a među njima se nalazi i Ulcinsjka Solana.

Opštinu Ulcinj je tokom 2016.godine posjetilo 11.955 turista iz Njemačke, koji su ostvarili 73.148 noćenja.

Stručna služba TO Ulcinj

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top