Saturday, May 15 2021
Posljednja vijest

Vlada CG: NA SOLANI SE DOSTA RADI, ALI JE PROBLEMA MNOGO

SolanaDio Izvještaja Vlade Crne Gore o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu koji je objavljen prošlog mjeseca, a koji se odnosi na Solanu.

Uključivanje pumpe Đerane je počelo 14. maja 2020, nakon sanacije dijela Đeranskog kanala u dužini od 45m (izvršena je sanacija obodnog kanala ručnim načinom, tako što su zaptiveni propusti kroz koje je voda probijala; na drugim propustima se nije moglo intervenisati, jer je potrebna mašinska obrada ža koju nisu postojali uslovi). Od naznačenog datuma, nalivanje bazena morskom vodom je vršeno u kontinuitetu i u najvećoj mjeri bazeni na kojima je evidentirano najveće prisustvo ptica u toku hranidbenog ciklusa su: Štojski bazen, Jezera 1 i 2 i Knete. Na kraju mjeseca maja je postignut nivo optimalnog vodnog režima u solanskim bazenima. U toku mjeseca su izvršeni radovi na saniranju daščanog nasipa između Štojskog bazena i Jezera 1.
Takođe, motori pumpi u oba pumpna sistema su zaštićeni zaštitnim premazima. Jul mjesec 2020. godine na području Solane karakteriše stanje oskudnih padavina, sa visokim temperaturama i velikim brojem dana sa jakim istočnim vjetrom koji je uslovljavao velika isparenja vode sa basena, kao i rad pumpnog sistema Đerane. Takođe, treba užeti u obzir i stanje kanala (veliki broj napuklina, oštećenja betonske košuljice i dr.), koji je u prethodnom periodu djelimično saniran, da bi određena količina vode mogla biti upumpana u solanske bazene.
U toku jula mjeseca (27. jula 2020.) utvrđena je napuklina bočnog zida kanala prečnika 0.5m kojom voda otiče u Porat, neželjenim pravcem. Takva situacija je dovela do potrošnje veće količine električne energije i rasipanja vode. Ubržo je izvršena intervencija i napuklina je zatvorena, nakon čega je omogućeno da količina morske vode koja se upumpava u solanske bazene bude povećana i dostigne optimalni nivo. U ovom periodu vodni režim je održavan u optimalnim uslovima, salinitet vode je iznosio 5,3 Be, što predstavlja odličan index. Manjim kapacitetom je upumpavana voda u ostale bazene, gdje je bilo moguće, zbog loše infrastrukture bazena, gdje su kontinuirano rađene mjere sanacije. Tokom avgusta je izmjerena mala količina padavina cca 9.5mm i visoke temperature. Svi parametri u sinergiji sa istočnim vjetrom i maestralom koji su svakodnevno bili aktivni izazivali su visoku transpiraciju, što je uslovilo veliki broj sati rada pumpnog sistema Đerane. Morska voda je upumpavana konstantno, a samopromjenom kota uspješno je pokriveno morskom vodom dodatnih cca 350 ha bažena, tako da je voda našla put do ivičnih udaljenih bazena (66. i Kneta) sa 80% pokrivenosti. Ovakva situacija je izuzetno značajna za boravak ptičije faune, jer je na raspolaganju bilo 850 ha vodom pokrivenih bazena, što nije bio slučaj od 2012. Salinitet vode je bio na zavidnom nivou 5,5 Be.
Pumpni sistem Đerane je radio i tokom septembra 2020. godine. Sistem bazena i dalje je pokriven sa dodatnih 300 ha. Salinitet je 5,2 Be. Tokom cijelog perioda angažovani radnik je održavao nasipe i čistio bazene kristalizacije da bi olakšao protok vode prije sezone kiša.
Površine pokrivene morskom vodom su: Jezero 1, Jezero 2, Prvo isparenje, baženi Štojski 1, Štojski 2, Kneta sa skoro 10 bazena. Nepokrivene su ostale samo: Drugo i Treće isparenje, kao i Kristalizacija. Za njihovo nalivanje je potrebno staviti u funkciju pumpe 31 i 9, koje nijesu u radnom stanju.
U toku je procedura izmjene Lovne osnove za lovište “Ulcinj” koju je donio korisnik lovišta -Javno predužeće za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Ulcinj“ iz Ulcinja na period 2012-2022. MPRR, kao resorno za oblast lovstva, je početkom 2020. godine uputilo dopis Javnom preduzeću za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Ulcinj“ iz Ulcinja, korisniku lovišta „Ulcinj“ u okviru kojeg se nalazi i Ulcinjska solana, kojim ga obavještava da je u obavezi da pristupi odgovarajućoj reviziji planske dokumentacije – Lovne osnove za lovište „Ulcinj“. Ovo iz razloga jer je Opština Ulcinj donijela Odluku o proglašenju Parka prirode „Ulcinjska solana“, kojom se zabranjuje lov na cjelokupnoj teritoriji tog novoustanovljenog zaštićenog prirodnog dobra, odnosno u svim ustanovljenim žonama žaštite u njemu. Na taj način je, shodno odredbama Zakona o divljači i lovstvu, prostor Ulcinjske solane postao nelovna površina, pa je neophodno usaglasiti predmetnu lovnu osnovu sa pomenutom odlukom. Tokom izvještajnog perioda nijesu evidentirane nelegalne aktivnosti na području Ulcinjske solane.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top