„Dan“: BLOKADA ZIRO-RACUNA OPSTINE ZBOG DUGA ZA VODU

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjŽi­ro ra­čun Op­šti­ne Ul­cinj u blo­ka­di je zbog du­ga Re­gi­o­nal­nom vo­do­vo­du od 118 hi­lja­da eura. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­že „Dan”, dug se od­no­si na JP “Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja”, ko­je u ra­ni­jem pe­ri­o­du ni­je u do­go­vo­re­nom ro­ku izmiriva­lo oba­ve­ze za vo­du ko­ju naj­ju­žni­ja op­šti­na do­bi­ja od re­gi­o­nal­nog snabdjeva­ča.
JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja ne iz­mi­ru­je dug re­dov­no Re­gi­o­nal­nom vo­do­vo­du već ne­ko­li­ko go­di­na, a 2015. go­di­ne Op­šti­na je spo­ra­zu­mom pre­u­ze­la oba­ve­zu da izmiri sva po­tra­ži­va­nja pred­u­ze­ća iz Tiv­ta.
Iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve je po­tvr­đe­no da je ra­čun Op­šti­ne u blo­ka­di, i to po dru­gi put ove go­di­ne. Di­rek­tor pred­u­ze­ća Feh­mi Av­diu tvr­di da Op­šti­na iz­bje­ga­va da zaključi spo­ra­zum oko uslo­va, ko­li­či­ne i ci­je­ne vo­de sa pred­stav­ni­ci­ma Regionalnog vo­do­vo­da te da je to uzro­ko­va­lo pro­ble­me. Av­diu za to op­tu­žu­je prvog čo­vje­ka gra­da Na­zi­fa Cun­gua.
– Op­šti­na ima vi­še šte­te ne­go ko­ri­sti od Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da. Mi smo pri­mo­ra­ni da ku­pu­je­mo vo­du iz Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da i zi­mi, iako nam re­al­no tre­ba sa­mo za mje­sec ili dva to­kom se­zo­ne. Ina­če, ima­mo do­volj­no vo­de za po­tre­be mje­šta­na. Da­kle, na­ma ne tre­ba vo­da već tre­ba mje­šta­ni­ma i tu­ri­sti­ma, ali pred­sjed­ni­ka to mno­go ne za­ni­ma – ka­zao je Av­diu.
Ka­ko „Dan” sa­zna­je, Op­šti­na je pro­šle go­di­ne Re­gi­o­nal­nom vo­do­vo­du na ime duga pla­ti­la 100 hi­lja­da eura. Ovu go­di­nu za­po­če­la je sa blo­ka­dom od još 100 hilja­da, a od tog pred­u­ze­ća je usli­je­di­la blo­ka­da od do­dat­nih 118 hi­lja­da eura.

Naime, ra­di se o fak­tu­ra­ma za pre­u­ze­tu vo­du od stra­ne JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja op­šti­ne Ul­cinj, za šta je sa­gla­snost dao biv­ši pred­sjed­nik Op­šti­ne (Fa­mir Đe­ka, prim.aut). Pred­stav­ni­ci re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da bo­ra­vi­li su vi­še pu­ta u Ul­ci­nju ka­ko bi po­ku­ša­li da na­đu rje­še­nje, ali su pre­go­vo­ri bi­li ne­u­spje­šni, te je usli­je­di­la blokada op­štin­skog ra­ču­na. Ci­je­na vo­de ko­ju Re­gi­o­nal­ni vo­do­vod is­po­ru­ču­je vodovo­di­ma pri­mor­skih op­šti­na, uklju­ču­ju­ći i Ul­cinj, iz­no­si 0,37 eura po ku­bi­ku, uko­li­ko se vo­da pre­u­zi­ma kon­ti­nu­i­ra­no. Ako se uzi­ma šest mje­se­ci ili u ne­kom kraćem pe­ri­o­du, ci­je­na mo­že do­sti­ći 0,52, od­no­sno 0,74 eura po me­tru kub­nom. U ul­cinj­skom Vo­do­vo­du ka­žu da ci­je­na vo­de uti­če ne­po­volj­no na nji­ho­vo po­slo­va­nje. Tim pri­je što u vo­do­vod­nom si­ste­mu po­sto­je zna­čaj­ni gu­bi­ci ko­ji su po­sle­di­ca sta­re i do­tra­ja­le mre­že. Iz tih raz­lo­ga Op­šti­na je pri­te­kla u po­moć pred­u­ze­ću i pre­u­ze­la oba­ve­zu pla­ća­nja du­ga. JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja kon­ti­nu­i­ra­no pre­u­zi­ma 15 li­ta­ra u se­kun­di po ci­je­ni od 37 cen­ti, dok je to­kom se­zo­ne ko­li­či­na vo­de ne­što ma­lo veća. Pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu od­ba­cio je op­tu­žbe Av­di­ua, is­ti­ču­ći da se Op­šti­na ne­će mi­je­ša­ti u do­go­vor te dvi­je fir­me.
– Sa­mi za­klju­ču­ju ugo­vor, ko­li­či­nu neo­p­hod­ne vo­de i ci­je­nu. Op­šti­na sa tim ne­ma ve­ze, ali smo tu za bi­lo šta dru­go što tre­ba Vo­do­vo­du da grad nor­mal­no funkcioniše i zi­mi i lje­ti – sa­op­štio je Cun­gu. (M.Knežević, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Ulcinj: POČASNI GRAĐANI STEINACKER, BEQIRAJ I DOBRECI
Ulcinj: POČASNI GRAĐANI STEINACKER, BEQIRAJ I DOBRECI

Bivša njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Elizabeth Steinacker, predsjednik Udruženja Ulcinjana u Draču Zyhni Beqiraj i (posthumno) prof. dr Sim Gjon Dobreci biće proglašeni počasnim građanima Ulcinja,

U povodu Dana Opštine: ODRŽAN KONCERT UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA MUZIKU I BALET
U povodu Dana Opštine: ODRŽAN KONCERT UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA MUZIKU I BALET

U Galeriji ulcinjskog Centra za kulturu u srijedu je održan tradicionalni koncert  učenika Osnovne škole za muziku i balet. Kako je kazala direktorka te institucije Fatime Katana Buzuku, riječ je o poklonu

Jakov Milatović u Ulcinju: Ponosni na istoriju koju stvaramo zajedno
Jakov Milatović u Ulcinju: Ponosni na istoriju koju stvaramo zajedno

  “Oslobođeni od straha i pritiska, cijelom zemljom pronijeli smo zdravu viziju o Crnoj Gori. Onu viziju u kojoj su svi njeni građani i građanke najveće bogatstvo, onu u kojoj svi jednako uživaju privilegije

Fudbal: VAŽNA POBJEDA „OTRANT OLYMPICA“
Fudbal: VAŽNA POBJEDA „OTRANT OLYMPICA“

Fudbaleri „Otrant Olympica“ ostvarili su u srijedu važnu pobjedu na domaćem terenu. Izabranici Dejana Vukićevića su rezultatom 2:0 porazili ekipu „Igala“, direktnog konkurenta za opstanak u Drugoj crnogorskoj

Supermarket SARS: I ove nedjelje dođi, i dobro prođi!
Supermarket SARS: I ove nedjelje dođi, i dobro prođi!

Posjetite nas i iskoristite vrhunsku ponudu koju smo spremili za vas! Akcija važi u svim SARS marketima. Akcija na istaknute proizvode važi do 08.04. (subota). Besplatna dostava na kućnu adresu: 067 040