“Dan”: IZDALI RJESENJA ZA PRIVREMENE OBJEKTE BEZ TENDERA

 

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjPred­sjed­nik opš­tine Ul­cinj Na­zif Cun­gu odo­brio je Se­kre­ta­ri­ja­tu za pri­vre­du i ekonom­ski raz­voj da iz­da pri­vre­me­no rje­še­nje za rad za pet pri­vre­me­nih obje­ka­ta za koje ni­je sprov­den po­stu­pak da­va­nja u za­kup op­štin­skog ze­mlji­šta, po­ka­zu­ju dokumenta do ko­jih je do­šao „Dan“. U pi­ta­nju su objek­ti ko­ji se na­la­ze u cen­tru gra­da, ne­da­le­ko od zgra­de Op­šti­ne i ko­ji se du­ži niz go­di­na ko­ri­ste kao ugostiteljske, tr­go­vač­ke i za­nat­ske rad­nje.

U do­pi­su po­me­nu­tom se­kre­ta­ri­ja­tu pr­vi čo­vjek op­šti­ne ih oba­vje­šta­va „da će se za lo­ka­ci­je na­zna­če­ne u ta­be­lar­nom pri­ka­zu po­stu­pak da­va­nja u za­kup or­ga­ni­zo­va­ti čim se za to stek­nu for­mal­ni uslo­vi od­no­sno da se u naj­kra­ćem ro­ku pod­ra­zu­mi­je­va do­bi­ja­nje sa­gla­sno­sti od Vla­de Cr­ne Go­re“.
–Uvi­dom u spi­se utvr­đe­no je da na ka­ta­star­skoj par­ce­li 1325, na ko­joj se na­la­ze ove lo­ka­ci­je ne po­sto­je for­mal­ni uslo­vi za da­va­nje u za­kup, jer po­sto­ji te­ret „zabrana otu­đe­nja, op­te­re­će­nja i da­va­nja u za­kup, bez pi­sme­ne sa­gla­sno­sti hipotekar­nog po­vje­ri­o­ca Vlade Cr­ne Go­re br.769/15, od 30.12.2014. go­di­ne, upisan rje­še­njem 060-1859/15 od 30.12. 2015.go­di­ne. Stim u ve­zi, na­kon do­bi­ja­nja sa­gla­sno­sti hipote­karnog po­vje­ri­o­ca, sti­ču se uslo­vi da­va­nja pod za­kup po­me­nu­tih lo­ka­ci­ja, pa će bi­ti otvo­ren po­ziv. U ve­zi sa ne­va­de­nim, objek­ti ko­ji se na­la­ze u tabe­lar­nom pri­ka­zu su objek­ti ko­ji ra­de to­kom ci­je­le ka­len­dar­ske go­di­ne, već du­gi niz go­di­na i s tim u ve­zi sma­tra­mo oprav­da­nim da sekretarijat iz­da pri­vre­me­no rješe­nje za oba­vlja­nje dje­lat­no­sti do 15.ju­la 2017. go­di­ne, na­vo­di se u do­ku­men­tu ko­ji je pot­pi­sao Cun­gu.

In­te­re­sant­no je da se u Pla­nu po­sta­vlja­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta za 2017.-2019. godi­nu, ko­ji je iz­ra­dio Se­kre­ta­ri­jat za ure­đe­nje pro­sto­ra, me­đu 110 lo­ka­ci­ja na­šlo vi­še onih ko­je su pod hi­po­te­kom zbog kre­di­ta ko­je je Op­šti­na uzi­ma­la od ba­na­ka i IRF-a. Upra­vo zbog to­ga iz jav­nog po­zi­va po­vu­če­no je 14 lo­ka­ci­ja, a da zainteresova­ni za za­kup ni­su in­for­mi­sa­ni zbog če­ga su mo­ra­li da od­u­sta­nu. Nejasno je ka­ko su se te lo­ka­ci­je, po­čet­kom ma­ja, uop­šte na­šle u Pla­nu privremenih obje­ka­ta, ako je na njih ra­ni­je upi­sa­na hi­po­te­ka i ka­ko su bi­le u pla­nu i pro­šle go­di­ne. Čud­no je i za­što se tek sa­da tra­ži i oče­ku­je pisana sa­gla­snost hipotekar­nog po­vje­ri­o­ca za tek pet od 14 lo­ka­ci­ja, od­no­sno zbog če­ga to ni­je učinje­no mno­go ra­ni­je. Ko­mi­si­ja je ne­dav­no na osno­vu čla­na Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni, ob­ja­vi­la jav­ni po­ziv za da­va­nje u za­kup op­štin­skog ze­mlji­šta za na­mje­nu po­sta­vlja­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta po Pla­nu po­sta­vlja­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta za 2017.-2019. go­di­nu. Ze­mlji­šte se da­je u za­kup na pe­ri­od do kra­ja 2017.go­di­ne, uz mo­guć­nost pro­du­že­nja ugo­vo­ra do kra­ja tra­ja­nja pla­na po­sta­vlja­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta u skla­du sa čla­nom Od­lu­ke o po­sta­vlja­nju, gra­đe­nju i ukla­nja­nju privreme­nih obje­ka­ta mon­ta­žnog ka­rak­te­ra na te­ri­to­ri­ji opš­tine Ul­cinj. Komisija je u me­đu­vre­me­nu or­ga­ni­zo­va­la otva­ra­nje po­nu­da, ali je ob­u­sta­vi­la po­stu­pak jav­nog po­zi­va za 14 lo­ka­ci­ja ko­je su se na­šle u Pla­nu pri­vre­me­nih lo­ka­ci­ja.
Ina­če, pro­pu­sti i ne­za­ko­ni­to­sti od po­čet­ka pra­te pro­ces da­va­nja u za­kup op­štin­ske imo­vi­ne za po­sta­vlja­nje pri­vre­me­nih obje­ka­ta. Zbog to­ga su učen­si­ci u nad­me­ta­nju za lo­ka­ci­je: Mom­či­lo Ru­do­vić, Ni­ko­la Šće­kić i Ma­rio Ka­či­na­ri u po­sled­njih mje­sec i po da­na pod­ni­je­li tri kri­vič­ne i vi­še do­pu­na kri­vič­nih pri­ja­va zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pro­tiv pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Na­zi­fa Cun­gua, pred­sjed­ni­ka i člano­va Komisije za spro­vo­đe­nje po­stup­ka da­va­nja u za­kup op­štin­skog ze­mlji­šta za na­mje­nu po­sta­vlja­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta: Asla­na Lu­nji­ja, Alek­san­dra Dabovi­ća, Baj­ra­ma i Ar­di­ta Ce­ke i Ari­ja­na Mu­ra­ti­ja. Oni tvr­de da je kom­ple­tan postu­pak dava­nja u za­kup op­štin­ske imo­vi­ne za po­sta­vlja­nje pri­vre­me­nih obje­ka­ta ne­za­ko­nit, jer, osim što je­sam do­nio od­lu­ku, pred­sjed­nik op­šti­ne je mi­mo za­ko­na for­mi­rao i ko­mi­si­ju ko­ja je na se­be, ta­ko­đe ne­za­ko­ni­to, pre­u­ze­la pro­pi­si­va­nje uslova jav­nog po­zi­va, bo­do­va­nje i spro­vo­đe­nje po­stup­ka. Isto ta­ko, tvr­de i da, na osno­vu Sta­tu­ta op­šti­ne Ul­cinj, op­štin­skom imo­vi­nom ras­po­la­že i upra­vlja SO Ulcinj, a ne pred­sjed­nik op­šti­ne lič­no, ka­ko je u na­ve­de­nom po­stup­ku ura­đe­no. Sma­tra­ju da je si­stem bo­do­va­nja ko­ji se pri­mje­nju­je u ovom i ra­ni­jim slu­ča­je­vi­ma ne­za­ko­nit, jer je tre­ba­lo da ga utvr­di SO na sjed­ni­ci i to na na­čin što će od­re­di­ti cije­nu po me­tru kva­drat­nom i zo­ni­ra­ti pri­vre­me­ne lo­ka­ci­je. U pri­ja­va­ma na­vo­de i „da je pred­sjed­nik Op­šti­ne za pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve ko­mi­si­je ime­no­vao li­ca ko­ja u Op­šti­ni ra­de po osno­vu ugo­vo­ra, što je su­prot­no za­ko­nu“. Sum­nja­ju i da se po­stu­pak za vi­še lo­ka­ci­ja na­mje­šta biv­šim za­kup­ci­ma ko­ji su čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri vladaju­ćih par­ti­ja, pri­je sve­ga For­ce. Zbog to­ga od tu­ži­la­štva oče­ku­ju da se pro­tiv od­go­vor­nih li­ca, zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja po­kre­ne po­stu­pak, te da se utvr­di nji­ho­va od­go­vor­nost.

Ni­su zna­li za hi­po­te­ku
Sa­go­vor­nik na­šeg li­sta iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ka­že da se u kon­kret­nom slu­ča­ju ra­di o niz ne­za­ko­nit­sti zbog ko­jih is­pa­šta­ju za­kup­ci i vla­sni­ci pri­vre­me­nih obje­ka­ta.
–Zbog ne­po­sto­ja­nja ugo­vo­ra o za­ku­pu, sa­mim tim i odo­bre­nja za rad ugo­sti­te­lji, trgov­ci i zna­ta­li­je u toj uli­ci na­šli su se na uda­ru in­spek­ci­ja i pri­je­te im ve­li­ke kazne. Ni­su bi­li upo­zna­ti s tim da je ze­mlji­šte na kom se na­la­ze nji­ho­ve rad­nje pod hi­po­te­kom, ina­če bi re­a­go­va­li na vri­je­me. Oči­gled­no je da je na­pra­vljen niz ozbiljnih pro­pu­sta, ka­že naš sa­go­vor­nik.
Po­kret­ni punk­to­vi za pro­da­ju ne ula­ze u plan
Pred­sjed­nik op­šti­ne Na­zif Cun­gu, pred­sjed­nik skup­šti­ne Ljo­ro Nre­kić i se­kre­ta­ri za ur­ba­ni­zam i ko­mu­na­la­ne dje­lat­no­sti Alek­san­dar Da­bo­vić i Mu­sta­fa Go­ra­na potpisa­li su pri­je ne­ko­li­ko da­na do­ku­ment u ko­jem se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da „pri­vre­me­ni objek­ti, ti­pa po­kret­ni pul­to­vi za pro­da­ju umjet­nič­kih sli­ka, če­stit­ki, knji­ga, su­ve­ni­ra, na jav­nim po­vr­ši­na­ma, ka­rak­te­ri­stič­nih za obi­lje­ža­va­nje pra­zni­ka i ma­ni­fe­sta­ci­ja ni­su pred­met jav­nog nad­me­ta­nja’’. Nji­ma se, ka­ko pi­še u tom dokumen­tu, mo­že odo­bri­ti po­sta­vlja­nje obje­ka­ta na jav­nim po­vr­ši­na­ma u određenom ogra­ni­če­nom ro­ku i to od Se­kre­ta­ri­ja­ta za ur­ba­ni­zam i pro­stor­no planira­nje. (M.Knežević, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Ulcinj: POČASNI GRAĐANI STEINACKER, BEQIRAJ I DOBRECI
Ulcinj: POČASNI GRAĐANI STEINACKER, BEQIRAJ I DOBRECI

Bivša njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Elizabeth Steinacker, predsjednik Udruženja Ulcinjana u Draču Zyhni Beqiraj i (posthumno) prof. dr Sim Gjon Dobreci biće proglašeni počasnim građanima Ulcinja,

U povodu Dana Opštine: ODRŽAN KONCERT UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA MUZIKU I BALET
U povodu Dana Opštine: ODRŽAN KONCERT UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA MUZIKU I BALET

U Galeriji ulcinjskog Centra za kulturu u srijedu je održan tradicionalni koncert  učenika Osnovne škole za muziku i balet. Kako je kazala direktorka te institucije Fatime Katana Buzuku, riječ je o poklonu

Jakov Milatović u Ulcinju: Ponosni na istoriju koju stvaramo zajedno
Jakov Milatović u Ulcinju: Ponosni na istoriju koju stvaramo zajedno

  “Oslobođeni od straha i pritiska, cijelom zemljom pronijeli smo zdravu viziju o Crnoj Gori. Onu viziju u kojoj su svi njeni građani i građanke najveće bogatstvo, onu u kojoj svi jednako uživaju privilegije

Fudbal: VAŽNA POBJEDA „OTRANT OLYMPICA“
Fudbal: VAŽNA POBJEDA „OTRANT OLYMPICA“

Fudbaleri „Otrant Olympica“ ostvarili su u srijedu važnu pobjedu na domaćem terenu. Izabranici Dejana Vukićevića su rezultatom 2:0 porazili ekipu „Igala“, direktnog konkurenta za opstanak u Drugoj crnogorskoj

Supermarket SARS: I ove nedjelje dođi, i dobro prođi!
Supermarket SARS: I ove nedjelje dođi, i dobro prođi!

Posjetite nas i iskoristite vrhunsku ponudu koju smo spremili za vas! Akcija važi u svim SARS marketima. Akcija na istaknute proizvode važi do 08.04. (subota). Besplatna dostava na kućnu adresu: 067 040