“Dan”: O TROSKU OPSTINE STUDIJA LOKACIJE I ZA PRIVATNIKE

 

Komuna e Ulqinit, Opstina UlcinjUsva­ja­njem Do­pu­ne pla­na pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu, ko­ji je prije dva da­na usvo­jio lo­kal­ni par­la­ment, omo­gu­ći­će se da na pod­ruč­ju na­se­lja Štoj planskim do­ku­men­ti­ma stvo­re uslo­vi za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta grad­nje akva par­ka, ali u sko­ri­joj bu­duć­no­sti plan­ski po­kri­je i oko 160 hek­ta­ra imo­vi­ne me­đu ko­jom je i zna­čaj­na pri­vat­na imo­vi­na po­je­di­nih lo­kal­nih moć­ni­ka, sa­zna­je „Dan“.

Na­i­me, Skup­šti­na op­šti­ne je u sri­je­du, 17. ma­ja, ve­ći­nom gla­so­va vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je usvoji­la do­pu­nu pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za ovu go­di­nu, ko­ji je ina­če usvo­jen sa­mo dva mje­se­ca ra­ni­je na sjed­ni­ci 1. mar­ta i tom pri­li­kom ni­je bi­lo po­me­na o studi­ji lo­ka­ci­je „Gor­nji Štoj“.

Isti­na, tim do­ku­men­tom, od­no­sno pla­nom za ovu godi­nu pred­vi­đe­no je da se ra­di Stu­di­ja lo­ka­ci­je ali za „Do­nji Štoj“, či­ja bi iz­ra­da Op­šti­nu tre­ba­lo da ko­šta oko 150 hi­lja­da eura. Sa­go­vor­nik „Da­na“ iz lo­kal­ne samou­pra­ve uka­zu­je da sa­ma či­nje­ni­ca, da se Plan ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. godinu mi­je­nja i do­pu­nju­je već na­kon dva mje­se­ca, uka­zu­je da je bi­lo pri­ti­sa­ka da se osim pro­sto­ra za ko­ji po­sto­ji in­te­re­so­va­nje za grad­nju akva par­ka, što je mo­gu­će pri­je is­pla­ni­ra i ve­li­ka po­vr­ši­na oko te lo­ka­ci­je i to u za­hva­tu od 160 hek­ta­ra.
“O pro­jek­tu akva par­ka go­vo­ri se već ne­ko­li­ko go­di­na i čud­no je ka­ko pla­ni­ra­nje tog pro­sto­ra ni­je pred­vi­đe­no u pr­vom pla­nu iz mar­ta. Da­kle, ka­da bu­de re­a­li­zo­van, a pre­ma na­ja­va­ma iz­vje­sno je da ho­će, pro­stor oko nje­ga po­sta­je vr­lo in­te­re­san­tan za ula­ga­nje, do­bi­će na ci­je­ni pa je ja­sno da će ti­me pro­fi­ti­ra­ti i vla­sni­ci okol­nih ima­nja me­đu ko­ji­ma ima i lo­kal­nih moć­ni­ka ko­ji su sve ovo po­gu­ra­li”, tvr­di naš sago­vor­nik.

Po­me­nu­tom do­pu­nom pre­ci­zi­ra­no je da se do kra­ja ove go­di­ne, u pr­voj fa­zi te lokal­ne stu­di­je plan­ski ure­di 2, 6 hek­ta­ra op­štin­ske imo­vi­ne, dok će se po­vr­ši­na od 160 hek­ta­ra na istom lo­ka­li­te­tu, na ko­joj je i op­štin­ska i pri­vat­na imo­vi­na, pla­ni­ra­ti ka­sni­je. Ina­če, ka­ko je na sjed­nci obra­zlo­že­no taj do­ku­ment usvo­jen je na osno­vu Iz­vje­šta­ja o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra, ko­ji sa­dr­ži pro­cje­nu po­tre­be iz­ra­de no­vih, odno­sno iz­mje­ne i do­pu­ne po­sto­je­ćih plan­skih do­ku­me­na­ta i mje­re od zna­ča­ja za iz­ra­du i do­no­še­nje tih do­ku­me­na­ta.

“Iz raz­lo­ga što po­je­di­na pod­ruč­ja gra­da ni­su po­kri­ve­na od­go­va­ra­ju­ćim pla­no­vi­ma, po­treb­no je pri­stu­pi­ti iz­ra­di no­vih pla­no­va, a za pod­ruč­ja za ko­ja po­sto­ji plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja , iz­vr­ši­ti iz­mje­ne i do­pu­ne iste. Iz­ra­dom no­vih pla­no­va i iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma po­sto­je­ćih pla­no­va, ostva­ri­će se plan­ske pro­gram­ske osno­ve, ko­je uređu­ju oblast re­gu­lar­ne grad­nje. Do­pu­na ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu, sa­dr­ži plan­ska do­ku­men­ta či­ja se iz­ra­da i do­no­še­nje pla­ni­ra do kra­ja go­di­ne, kao re­zul­tat uka­za­ne po­tre­be i oba­ve­ze da se od­go­vo­ri tre­nut­ku na osno­vu ra­znih za­htje­va građa­na i in­ve­sti­to­ra ko­je je ur­ba­ni­stič­ka slu­žba de­talj­no raz­ma­tra­la, na­vo­di se u obra­zlo­že­nju do­pu­ne pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu.

Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za urab­ni­zam Alek­san­dar Da­bo­vić ka­že za „Dan” da je lokal­na vlast sa­ma do­ni­je­la od­lu­ku da se ra­di stu­di­ja lo­ka­ci­je za ze­mlji­šte ko­je pripa­da Op­šti­ni, te da ni­je bi­lo kon­kret­nog za­htje­va od stra­ne in­ve­sti­to­ra. Na pitanje zbog če­ga po­me­nu­ta stu­di­ja ni­je ušla u plan, ko­ji je usvo­jen pri­je dva mjese­ca, Da­bo­vić je od­go­vo­rio da u tom pe­ri­o­du zbog fi­nan­sij­ske si­tu­a­ci­je i manjka nov­ca ni­je bi­lo mo­gu­će pla­ni­ra­ti ure­đe­nje po­me­nu­tog pro­sto­ra.

“U me­đu­vre­me­nu okol­no­sti su pr­o­mi­je­nje­ne i od­lu­če­no je da se ra­di pr­va fa­za studi­je lo­ka­ci­je „Gor­nji Štoj“. Od­lu­ku o to­me do­ni­je­la je iz­vr­šna vlast i ni­je bi­lo kon­kret­nog za­htje­va, ali in­te­re­so­va­nje i kon­tak­ti sa in­ve­sti­to­ri­ma po­sto­je”, pre­ci­zi­rao je Da­bo­vić.

On je re­kao da će iz­ra­da pr­ve fa­ze Op­šti­nu ko­šta­ti 4.5 hi­lja­da eura, te da će se ti­me stvo­ri­ti neo­p­hod­ni uslo­vi za do­la­zak po­ten­ci­jal­nog in­ve­sti­to­ra. Ina­če, na­mje­na po­vr­ši­na za pla­ni­ra­ni za­hvat od 160 hek­ta­ra je mje­šo­vi­ta i od­no­si se na sta­no­va­nje ma­nje gu­sti­ne, po­ljo­pri­vred­ne po­vr­ši­ne, sport i re­kre­a­ci­ju (aero­drom za sport­sko i re­kre­a­tiv­no le­tje­nje i se­zon­ski re­gi­o­nal­ni sa­o­bra­ćaj, ka­te­go­ri­je 3c, Cen­tar za pa­do­bran­sko le­tje­nje, akva park) i sa­o­bra­ćaj­na in­fra­struk­tu­ra, od­no­sno drum­ski sa­o­bra­ćaj, sa­o­bra­ćaj­ni­ce, par­king, kao i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze. (M.Knežević, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Opština: NOVI IZGLED ULCINJSKE ČARŠIJE

Predsjendik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari je saopštio da je rekonstrukcija ulcinjske Čaršije projekat koji će potpuno promijeniti centar grada, odnosno dio od Trga maslina pa do Džamije Namazdjah. “Najbitniji dio projekta jeste izmjena i unifikacija

Opština: NOVI IZGLED ULCINJSKE ČARŠIJE
Opština: NOVI IZGLED ULCINJSKE ČARŠIJE

Predsjendik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari je saopštio da je rekonstrukcija ulcinjske Čaršije projekat koji će potpuno promijeniti centar grada, odnosno dio od Trga maslina pa do Džamije Namazdjah. “Najbitniji

Ulcinj: NOVIM HOTELOM NA SUKI UPRAVLJAĆE „HILTON“
Ulcinj: NOVIM HOTELOM NA SUKI UPRAVLJAĆE „HILTON“

Kompanija “Royal“ iz Prištine, koja će graditi hotel na Suki, dogovorila je da operater tog objekta bude čuveni hotelski brend „Hilton“, saznaje Portal Ul-info. Premijer Dritan Abazović izjavio je u utorak

CEDIS: I U PETAK BEZ STRUJE DIO ULCINJA
CEDIS: I U PETAK BEZ STRUJE DIO ULCINJA

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u petak, 24. marta, bez struje ostati sljedeća naselja: -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, 

U pravi čas – bonus za vas!
U pravi čas – bonus za vas!

Registrujte se na Meridianbet online sajtu i ostvarite pravo na bonus dobrodošlice. I ne samo to, nabildujte kvotu, keširajte tiket na live klađenju ili isprobajte nove kazino igre. Da li ste dovoljno

U povodu početka mjeseca Ramazana: ČESTITKE ABAZOVIĆA, ĐEKE, BAJRAKTARIJA…
U povodu početka mjeseca Ramazana: ČESTITKE ABAZOVIĆA, ĐEKE, BAJRAKTARIJA…

Svima koji obilježavaju sveti mjesec Ramazan želim da u miru i blagostanju provedu vrijeme posta u razmišljanju i saosjećanju, kazao je premijer Dritan Abazović. “Neka nas ovaj mjesec približi našim najmilijima