Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
“Dan”: SA BETONJERKAMA I KAMIONIMA SE CEKAJU GOSTI - Ulcinj info

“Dan”: SA BETONJERKAMA I KAMIONIMA SE CEKAJU GOSTI


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alicorn/public_html/ulinfo.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Panorama, Rana, PristanDo zva­nič­nog po­čet­ka tu­ri­stič­ke se­zo­ne u naj­u­žni­joj op­šti­ni osta­lo je ve­o­ma ma­lo vre­me­na, a Ulcinj ne oda­je uti­sak gra­da u ko­me će usko­ro po­če­ti da do­la­ze pr­vi go­sti. Mno­gi ho­te­li su zatvore­ni, a naj­a­trak­tiv­ni­je zo­ne ne­sre­đe­ne i če­sto za­tr­pa­ne sme­ćem. Ul­ci­nja­ne, kao i nji­ho­ve kom­ši­je iz dru­gih pri­mor­skih gra­do­va, mu­či kri­za i ne­sta­ši­ca nov­ca, ali pri­pre­me za naj­va­žni­ji go­di­šnji do­ga­đaj već de­ce­ni­ju ne­ma obri­se ozbilj­nog po­sla u ko­me uče­stvu­je či­tav grad na če­lu sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom. Tu­ri­zmo­log, no­vi­nar i pu­bli­ci­sta Mu­sta­fa Can­ka ka­že da će pr­vi ta­las tu­ri­sta, ko­ji tra­di­ci­o­nal­no sti­žu za pr­vo­maj­ske pra­zni­ke na ul­cinj­sku ri­vi­je­ru, do­če­ka­ti be­to­njer­ke i ka­mi­o­ni.
“U Ul­ci­nju se gra­di kao pred Sud­nji dan, vje­ro­vat­no je iz­me­đu dvi­je se­zo­ne iz­gra­đe­no vi­še od tri hi­lja­de kre­ve­ta (!?), a buč­no na­ja­vlje­na ak­ci­ja dr­žav­nih or­ga­na za su­zbi­ja­nje ne­le­gal­ne grad­nje je br­zo oti­šla u za­bo­rav. Ka­ko će tzv. re­gu­la­ri­za­ci­ja obje­ka­ta stu­pi­ti na sna­gu 31. ju­la, bo­jim se da će­mo po­la se­zo­ne gle­da­ti ovu sli­ku ko­ju sa­da ima­mo. A to sa tu­ri­zmom i ugo­sti­telj­stvom ne ide za­jed­no. Ako se zna da ni­šta ni­je ura­đe­no na in­fra­struk­tu­ri, po­seb­no na iz­grad­nji no­vih par­king mje­sta, da će di­le­ri i bu­ka bi­ti iz­ra­že­ni­ji ne­go la­ne, on­da je iz­vje­sno da ula­zi­mo u se­zo­nu ko­ja će bi­ti ve­o­ma stre­sna. Jer za naj­ve­ći broj mje­šta­na za­ra­da u se­zo­ni je uslov op­stan­ka, a no­va­ca kod na­ših go­sti­ju je sve ma­nje. Da­kle, i ova se­zo­na će u Ul­ci­nju pro­ći kao sti­hi­ja, jer ne­ma­mo tzv. de­sti­na­cij­ski me­nadž­ment ni vlast ko­ja je do­ra­sla rje­ša­va­nju ovih pro­ble­ma ko­ji se iz go­di­ne u go­di­nu sa­mo uslo­žnja­va­ju”, tvr­di Can­ka.
Pro­fe­sor Ismet Ka­ra­ma­na­ga, naj­sta­ri­ji tu­ri­stič­ki vo­dič u Ul­ci­nju i je­dan od naj­bo­ljih u svo­joj stru­ci, sma­tra da se se­zo­na mo­ra i mo­že pri­pre­ma­ti bo­lje.
– Ra­di se i pri­pre­me te­ku ali, si­gu­ran sam da ima pro­to­ra da se to una­pri­je­di. Sma­tram da ni­je do­volj­no sa­mo po­sje­ći­va­ti saj­mo­ve i pro­mo­vi­sa­ti po­nu­du. I tu ima pro­sto­ra za na­pre­dak. U de­le­ga­ci­ja­ma ko­je po­sje­ću­ju saj­mo­ve mo­ra ima­ti mje­sta za do­ka­za­ne tu­ri­stič­ke po­sla­ni­ke ko­ji si­gur­no mo­gu da po­mog­nu zna­njem i is­ku­stvom – ka­že Ka­ra­ma­na­ga i do­da­je da je naj­bo­lja pro­mo­ci­ja ka­da se po­zo­vu no­vi­na­ri i pre­zen­tu­je im se šta je i ka­ko ura­đe­no.
– Ne­ka­da je ma­ni­fe­sta­ci­ja „Svi za tu­ri­zam“ bi­la od­li­čan uvod u se­zo­nu. Na­dam se da će ove go­di­ne bi­ti odr­ža­na, jer je to od­li­čan na­čin pro­mo­ci­je na­še po­nu­de- ka­že Ka­ra­ma­na­ga.
Pred­sjed­ni­ka Udru­že­nja za­ku­pa­ca pla­ža i za­ku­pac ču­ve­ne pla­že „Ko­pa­ka­ba­na“ Pre­lja Škre­lja dje­li­mič­no je za­do­vo­ljan ovo­go­di­šnjim pri­pre­ma­ma za se­zo­nu.
– Uvjek mo­že bo­lje i tre­ba uči­ti iz gre­ša­ka. Sa­jam­ska pro­mo­ci­ja je bi­la do­bra i do­bre su i na­ja­ve za se­zo­nu ali ima do­sta pro­ble­ma ko­je tre­ba ri­je­ši­ti. Mo­je za­mjer­ke su pri­je sve­ga na pro­blem snab­di­je­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom to­kom se­zo­ne kao i na ve­li­ki ne­do­sta­tak par­kin­ga. Pla­šim se da bi to mo­gli bi­ti po­no­vo ve­li­ki pro­ble­mi jer upr­kos obe­ća­nji­ma ni­je mno­go ura­đe­no da se oni ot­klo­ne. Vje­ru­jem da će svi za­kup­ci bi­ti spr­tem­ni na vri­je­me, od­no­sno 1. ma­ja ka­da za nas zva­nič­no po­či­nje se­zo­na. „Ko­pa­ka­ba­na“ si­gur­no ho­će jer smo mi za­vr­ši­li sve pri­pre­me i za pr­vo­maj­ske pra­zni­ke or­ga­ni­zu­je­mo tra­di­ci­o­nal­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju „Pr­vo­maj­ski ura­nak“ ko­ja se po de­se­ti put odr­ža­va na na­šoj pla­ži – ka­že Škre­lja.
Ovo­go­di­šnje tu­ri­ste ne­će do­če­ka­ti ni je­dan no­vi in­fra­struk­tur­ni obje­kat. Nad­le­žni još uvi­jek ni­su za­vr­ši­li hor­ti­kul­tur­no ure­đe­nje gra­da, tre­ća fa­za re­kon­tr­suk­ci­je pu­ta Ul­cinj – Su­ko­bin ne­će po­če­ti ba­rem do kra­ja se­zo­ne, a ni­šta se ni­je ra­di­lo ni na re­kon­struk­ci­ji vo­do­vod­no-ka­nal­za­ci­o­ne mre­že. Da­kle, Op­šti­na je pri­pre­me i za ovo­go­di­šnju se­zo­nu fo­ku­si­ra­la na sa­jam­ske pro­mo­ci­je.

Pred­sta­vlja­ju po­nu­du u Pri­šti­ni

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ul­ci­nja uče­stvu­je na Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma i spor­ta u 2017. ko­ji se od 19. do 22. apri­la odr­ža­va u Pa­la­ti mla­dih u Pri­šti­ni. Iz TO je sa­op­šte­no da je ovaj sa­jam je ve­o­ma va­žan za op­šti­nu Ul­cinj, zbog po­ten­ci­jal­nih tu­ri­sta ko­ji u ve­li­kom bro­ju po­sje­ću­ju ul­cinj­sku ri­vi­je­ru. Na če­lu de­le­ga­ci­je ko­ja je ot­pu­to­va­la u Pri­šti­nu je pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu. Ka­ko je na­ja­vlje­no on će sa sa­rad­ni­ci­ma, na vi­še me­di­ja na Ko­so­vu, pred­sta­vi­ti tu­ri­stič­ku po­nu­du naj­ju­žni­je op­šti­ne.

Ne­do­sta­tak par­kin­ga ugro­ža­va se­zo­nu

Ne­do­sta­tak par­king pro­sto­ra i ove tu­ri­stič­ke se­zo­ne bi­će je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma to­kom lje­ta, po­seb­no ako se u ob­zir uzmu na­ja­ve da se oče­ku­je vi­še tu­ri­sta ne­go pret­hod­ne go­di­na. Upr­kos toj či­nje­ni­ci, lo­kal­na vlast za pro­te­klu go­di­nu ni­je ura­di­la go­to­vo ni­šta ka­ko bi se taj hro­nič­ni, od­no­sno vi­še­go­di­šnji pro­blem ba­rem ma­lo ubla­žio.Mje­šta­ni­ma i tu­ri­sti­ma osta­je da svo­je če­tvo­ro­toč­ka­še par­ki­ra­ju na tro­to­a­ri­ma, pje­šač­kim pre­la­zi­ma i ze­le­nim zo­na­ma jer Op­šti­na za 365 da­na ni­je iz­gra­di­la ni­ti je­dan no­vi par­king pro­stor, upr­kos obe­ća­nji­ma i na­ja­va­ma da će u tu vr­stu in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta bi­ti ulo­že­no vi­še od mi­li­on eura. Još u mar­tu 2013. go­di­ne u Op­šti­ni su na­ja­vi­li da pri­pre­ma­ju pro­gram ure­đe­nja cje­lo­kup­nog sa­o­bra­ća­ja u Ul­ci­nju, i ta­da je re­če­no da je ura­đen pro­je­kat za no­vi re­žim par­ki­ra­nja u či­ta­vom gra­du. Za­klju­čen je ugo­vor za po­če­tak grad­nje no­vog par­kin­ga bli­zu Kul­tur­nog cen­tra, vri­je­dan 86 hi­lja­da eura. Na­pra­vljen je i pro­je­kat za par­king-ga­ra­žu is­pod Sta­rog gra­da, ko­ja je pre­ma na­ja­va­ma tre­ba­lo da ko­šta oko 900 hi­lja­da eura. Po­če­ta je grad­nja i objek­ta na Pri­sta­nu vri­jed­nog pre­ko 100 hi­lja­da eura. Od sve­ga na­ve­de­nog ak­tu­e­lan je je­di­no pro­je­kat na Pri­sta­nu ko­ji još ni­je za­vr­šen. (M.Knežević, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Na sajmu turizma u Novom Sadu: PREDSTAVILI PONUDU ULCINJA, DOBILI I NAGRADE
Na sajmu turizma u Novom Sadu: PREDSTAVILI PONUDU ULCINJA, DOBILI I NAGRADE

Ovih dana održan je 54. međunarodni sajam turizma na Novosadskom sajmu, na kojem je učestvovala i Turistička organizacija Ulcinj. Bila je to idealna prilika za promovisanje zimske turističke ponude i manifestacije

Mondelēz International i Nelt Grupa sa partnerima realizovali kampanju „BORimo se za naše šume“: Počela sadnja 100.000 sadnica crnog bora širom Crne Gore
Mondelēz International i Nelt Grupa sa partnerima realizovali kampanju „BORimo se za naše šume“: Počela sadnja 100.000 sadnica crnog bora širom Crne Gore

Akcijom pošumljavanja Dajbabske gore danas je ozvaničen  početak sadnje 100.000 sadnica crnog bora širom Crne Gore, u okviru projekta „BORimo se za naše šume”. U kampanji koju su realizovale kompanije

Erozija odnosi najljepši dio teritorije Crne Gore: SUDBINA MALE ADE KAO TRAJNA OPOMENA
Erozija odnosi najljepši dio teritorije Crne Gore: SUDBINA MALE ADE KAO TRAJNA OPOMENA

Ostrvo Ada je izgubilo 10 odsto svoje teritorije ili 420.000 metara kvadratnih. Postoji rizik da Crna Gora ostane bez najljepše pjeskovite plaže, Ade Bojane, saopšteno je iz Hotelsko-turističkog preduzeća

SAD: Ministar Gjeka prisustvovao obilježavanju Dana nacionalne zastave Albanaca
SAD: Ministar Gjeka prisustvovao obilježavanju Dana nacionalne zastave Albanaca

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, na poziv Gradskog vijeća grada Njujorka, prisustvovao je obilježavanju Dana nacionalne zastave Albanaca, koja se održava tradicionalno svake godine 28.

Završen Drugi Mundijal prijateljstva: TO MOŽE SAMO U ULCINJU
Završen Drugi Mundijal prijateljstva: TO MOŽE SAMO U ULCINJU

Nakon četiri intenzivna dana, punih emocija i dešavanja, pjesme i suza, zavjesa se spustila s ulcinjske pozornice. Jedan za drugim, polako prema svojim domovima, širom regiona, odlaze sportski i prije