“Dan”: SA BETONJERKAMA I KAMIONIMA SE CEKAJU GOSTI

Panorama, Rana, PristanDo zva­nič­nog po­čet­ka tu­ri­stič­ke se­zo­ne u naj­u­žni­joj op­šti­ni osta­lo je ve­o­ma ma­lo vre­me­na, a Ulcinj ne oda­je uti­sak gra­da u ko­me će usko­ro po­če­ti da do­la­ze pr­vi go­sti. Mno­gi ho­te­li su zatvore­ni, a naj­a­trak­tiv­ni­je zo­ne ne­sre­đe­ne i če­sto za­tr­pa­ne sme­ćem. Ul­ci­nja­ne, kao i nji­ho­ve kom­ši­je iz dru­gih pri­mor­skih gra­do­va, mu­či kri­za i ne­sta­ši­ca nov­ca, ali pri­pre­me za naj­va­žni­ji go­di­šnji do­ga­đaj već de­ce­ni­ju ne­ma obri­se ozbilj­nog po­sla u ko­me uče­stvu­je či­tav grad na če­lu sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom. Tu­ri­zmo­log, no­vi­nar i pu­bli­ci­sta Mu­sta­fa Can­ka ka­že da će pr­vi ta­las tu­ri­sta, ko­ji tra­di­ci­o­nal­no sti­žu za pr­vo­maj­ske pra­zni­ke na ul­cinj­sku ri­vi­je­ru, do­če­ka­ti be­to­njer­ke i ka­mi­o­ni.
“U Ul­ci­nju se gra­di kao pred Sud­nji dan, vje­ro­vat­no je iz­me­đu dvi­je se­zo­ne iz­gra­đe­no vi­še od tri hi­lja­de kre­ve­ta (!?), a buč­no na­ja­vlje­na ak­ci­ja dr­žav­nih or­ga­na za su­zbi­ja­nje ne­le­gal­ne grad­nje je br­zo oti­šla u za­bo­rav. Ka­ko će tzv. re­gu­la­ri­za­ci­ja obje­ka­ta stu­pi­ti na sna­gu 31. ju­la, bo­jim se da će­mo po­la se­zo­ne gle­da­ti ovu sli­ku ko­ju sa­da ima­mo. A to sa tu­ri­zmom i ugo­sti­telj­stvom ne ide za­jed­no. Ako se zna da ni­šta ni­je ura­đe­no na in­fra­struk­tu­ri, po­seb­no na iz­grad­nji no­vih par­king mje­sta, da će di­le­ri i bu­ka bi­ti iz­ra­že­ni­ji ne­go la­ne, on­da je iz­vje­sno da ula­zi­mo u se­zo­nu ko­ja će bi­ti ve­o­ma stre­sna. Jer za naj­ve­ći broj mje­šta­na za­ra­da u se­zo­ni je uslov op­stan­ka, a no­va­ca kod na­ših go­sti­ju je sve ma­nje. Da­kle, i ova se­zo­na će u Ul­ci­nju pro­ći kao sti­hi­ja, jer ne­ma­mo tzv. de­sti­na­cij­ski me­nadž­ment ni vlast ko­ja je do­ra­sla rje­ša­va­nju ovih pro­ble­ma ko­ji se iz go­di­ne u go­di­nu sa­mo uslo­žnja­va­ju”, tvr­di Can­ka.
Pro­fe­sor Ismet Ka­ra­ma­na­ga, naj­sta­ri­ji tu­ri­stič­ki vo­dič u Ul­ci­nju i je­dan od naj­bo­ljih u svo­joj stru­ci, sma­tra da se se­zo­na mo­ra i mo­že pri­pre­ma­ti bo­lje.
– Ra­di se i pri­pre­me te­ku ali, si­gu­ran sam da ima pro­to­ra da se to una­pri­je­di. Sma­tram da ni­je do­volj­no sa­mo po­sje­ći­va­ti saj­mo­ve i pro­mo­vi­sa­ti po­nu­du. I tu ima pro­sto­ra za na­pre­dak. U de­le­ga­ci­ja­ma ko­je po­sje­ću­ju saj­mo­ve mo­ra ima­ti mje­sta za do­ka­za­ne tu­ri­stič­ke po­sla­ni­ke ko­ji si­gur­no mo­gu da po­mog­nu zna­njem i is­ku­stvom – ka­že Ka­ra­ma­na­ga i do­da­je da je naj­bo­lja pro­mo­ci­ja ka­da se po­zo­vu no­vi­na­ri i pre­zen­tu­je im se šta je i ka­ko ura­đe­no.
– Ne­ka­da je ma­ni­fe­sta­ci­ja „Svi za tu­ri­zam“ bi­la od­li­čan uvod u se­zo­nu. Na­dam se da će ove go­di­ne bi­ti odr­ža­na, jer je to od­li­čan na­čin pro­mo­ci­je na­še po­nu­de- ka­že Ka­ra­ma­na­ga.
Pred­sjed­ni­ka Udru­že­nja za­ku­pa­ca pla­ža i za­ku­pac ču­ve­ne pla­že „Ko­pa­ka­ba­na“ Pre­lja Škre­lja dje­li­mič­no je za­do­vo­ljan ovo­go­di­šnjim pri­pre­ma­ma za se­zo­nu.
– Uvjek mo­že bo­lje i tre­ba uči­ti iz gre­ša­ka. Sa­jam­ska pro­mo­ci­ja je bi­la do­bra i do­bre su i na­ja­ve za se­zo­nu ali ima do­sta pro­ble­ma ko­je tre­ba ri­je­ši­ti. Mo­je za­mjer­ke su pri­je sve­ga na pro­blem snab­di­je­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom to­kom se­zo­ne kao i na ve­li­ki ne­do­sta­tak par­kin­ga. Pla­šim se da bi to mo­gli bi­ti po­no­vo ve­li­ki pro­ble­mi jer upr­kos obe­ća­nji­ma ni­je mno­go ura­đe­no da se oni ot­klo­ne. Vje­ru­jem da će svi za­kup­ci bi­ti spr­tem­ni na vri­je­me, od­no­sno 1. ma­ja ka­da za nas zva­nič­no po­či­nje se­zo­na. „Ko­pa­ka­ba­na“ si­gur­no ho­će jer smo mi za­vr­ši­li sve pri­pre­me i za pr­vo­maj­ske pra­zni­ke or­ga­ni­zu­je­mo tra­di­ci­o­nal­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju „Pr­vo­maj­ski ura­nak“ ko­ja se po de­se­ti put odr­ža­va na na­šoj pla­ži – ka­že Škre­lja.
Ovo­go­di­šnje tu­ri­ste ne­će do­če­ka­ti ni je­dan no­vi in­fra­struk­tur­ni obje­kat. Nad­le­žni još uvi­jek ni­su za­vr­ši­li hor­ti­kul­tur­no ure­đe­nje gra­da, tre­ća fa­za re­kon­tr­suk­ci­je pu­ta Ul­cinj – Su­ko­bin ne­će po­če­ti ba­rem do kra­ja se­zo­ne, a ni­šta se ni­je ra­di­lo ni na re­kon­struk­ci­ji vo­do­vod­no-ka­nal­za­ci­o­ne mre­že. Da­kle, Op­šti­na je pri­pre­me i za ovo­go­di­šnju se­zo­nu fo­ku­si­ra­la na sa­jam­ske pro­mo­ci­je.

Pred­sta­vlja­ju po­nu­du u Pri­šti­ni

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ul­ci­nja uče­stvu­je na Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma i spor­ta u 2017. ko­ji se od 19. do 22. apri­la odr­ža­va u Pa­la­ti mla­dih u Pri­šti­ni. Iz TO je sa­op­šte­no da je ovaj sa­jam je ve­o­ma va­žan za op­šti­nu Ul­cinj, zbog po­ten­ci­jal­nih tu­ri­sta ko­ji u ve­li­kom bro­ju po­sje­ću­ju ul­cinj­sku ri­vi­je­ru. Na če­lu de­le­ga­ci­je ko­ja je ot­pu­to­va­la u Pri­šti­nu je pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu. Ka­ko je na­ja­vlje­no on će sa sa­rad­ni­ci­ma, na vi­še me­di­ja na Ko­so­vu, pred­sta­vi­ti tu­ri­stič­ku po­nu­du naj­ju­žni­je op­šti­ne.

Ne­do­sta­tak par­kin­ga ugro­ža­va se­zo­nu

Ne­do­sta­tak par­king pro­sto­ra i ove tu­ri­stič­ke se­zo­ne bi­će je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma to­kom lje­ta, po­seb­no ako se u ob­zir uzmu na­ja­ve da se oče­ku­je vi­še tu­ri­sta ne­go pret­hod­ne go­di­na. Upr­kos toj či­nje­ni­ci, lo­kal­na vlast za pro­te­klu go­di­nu ni­je ura­di­la go­to­vo ni­šta ka­ko bi se taj hro­nič­ni, od­no­sno vi­še­go­di­šnji pro­blem ba­rem ma­lo ubla­žio.Mje­šta­ni­ma i tu­ri­sti­ma osta­je da svo­je če­tvo­ro­toč­ka­še par­ki­ra­ju na tro­to­a­ri­ma, pje­šač­kim pre­la­zi­ma i ze­le­nim zo­na­ma jer Op­šti­na za 365 da­na ni­je iz­gra­di­la ni­ti je­dan no­vi par­king pro­stor, upr­kos obe­ća­nji­ma i na­ja­va­ma da će u tu vr­stu in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta bi­ti ulo­že­no vi­še od mi­li­on eura. Još u mar­tu 2013. go­di­ne u Op­šti­ni su na­ja­vi­li da pri­pre­ma­ju pro­gram ure­đe­nja cje­lo­kup­nog sa­o­bra­ća­ja u Ul­ci­nju, i ta­da je re­če­no da je ura­đen pro­je­kat za no­vi re­žim par­ki­ra­nja u či­ta­vom gra­du. Za­klju­čen je ugo­vor za po­če­tak grad­nje no­vog par­kin­ga bli­zu Kul­tur­nog cen­tra, vri­je­dan 86 hi­lja­da eura. Na­pra­vljen je i pro­je­kat za par­king-ga­ra­žu is­pod Sta­rog gra­da, ko­ja je pre­ma na­ja­va­ma tre­ba­lo da ko­šta oko 900 hi­lja­da eura. Po­če­ta je grad­nja i objek­ta na Pri­sta­nu vri­jed­nog pre­ko 100 hi­lja­da eura. Od sve­ga na­ve­de­nog ak­tu­e­lan je je­di­no pro­je­kat na Pri­sta­nu ko­ji još ni­je za­vr­šen. (M.Knežević, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Opština: NOVI IZGLED ULCINJSKE ČARŠIJE

Predsjendik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari je saopštio da je rekonstrukcija ulcinjske Čaršije projekat koji će potpuno promijeniti centar grada, odnosno dio od Trga maslina pa do Džamije Namazdjah. “Najbitniji dio projekta jeste izmjena i unifikacija

Velika pobjeda „Otrant Olympica“: SAVLADAN U GOSTIMA VODEĆI TIM NA TABELI
Velika pobjeda „Otrant Olympica“: SAVLADAN U GOSTIMA VODEĆI TIM NA TABELI

Fudbaleri „Otrant Olympica“ ostvarili su u subotu veliki uspjeh u Beranama protiv domaće ekipe, lidera na tabeli druge crnogorske fudbalske lige. Oni su ekipu „Berana“ savladali rezulatom 1:0 golom centrarfora

Meridian Casino: ZA IGRU BEZ PRITISKA!
Meridian Casino: ZA IGRU BEZ PRITISKA!

Ove sedmice vam omiljena kazino igra nijedonijela sreću? Bez brige, Meridian casino je tu da nadoknadi izgubljeno. Za sve registrovane korisnike sajtameridianbet.me Meridian online casinoobljavljuje novu

Green home: U SUBOTU U 20:30 „SAT ZA PLANETU“, PODRŠKA I OPŠTINE ULCINJ
Green home: U SUBOTU U 20:30 „SAT ZA PLANETU“, PODRŠKA I OPŠTINE ULCINJ

Pozivamo vas da večeras u 20:30 ugasite svjetla u svojim domovima, isključite uređaje koji vam nijesu neophodni na 60 minuta i na taj način date svoj doprinos zaštiti prirode. Milioni ljudi širom svijeta,

Ulcinj: NA BIROU RADA 1.451 OSOBA
Ulcinj: NA BIROU RADA 1.451 OSOBA

Prema zvaničnim podacima, na ulcinjskom birou rada posao čeka 1.451 osoba. Kako navode “Vijesti“, to je 6,3 odsto od ukupnog broja stanovnika. Od ukupnog broja nezaposlenih, 884 su žene. Sa visokom stručnom

Hotel “OLEA“: OGLASILI POTREBU ZA KONOBARA I ŠANKERA
Hotel “OLEA“: OGLASILI POTREBU ZA KONOBARA I ŠANKERA

Hotel „OLEA“ koji se nalazi u Ulcinjskom polju i ima kvalitet 4*, oglasio je potrebu za konobara i šankera. Kako se navodi, poželjno je iskustvo, kao i da postoji mogućnost dugoročnog angažovanja. Svi