„Dan“: U TURISTICKOJ ORGANIZACIJI PODIGLI CIJENE, A KRIJU PRIHODE

Pika, Punkt, OT, TOTu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ul­cinj ostva­ri­la je sla­bi­ji fi­nan­sij­ski re­zul­tat od pla­ni­ra­nog, u na­pla­ti bora­vi­šne takse, iako je ove go­di­ne po­ve­ća­la ci­je­nu te tak­se za 40 od­sto, sa­zna­je „Dan“. Od janua­ra 2017. go­di­ne ci­je­na bo­ra­vi­šne tak­se iz­no­si 70 cen­ti, dje­ci do 12 go­di­na se ne na­pla­ću­je, a za uz­rast od 12 do 18 go­di­na na­pla­ću­je se 35 cen­ti. Pri­li­kom na­pla­te bo­ra­vi­šne tak­se TO obračuna­va i iz­nos za pru­že­nu uslu­gu. Me­đu­tim po­ve­ća­nje ci­je­na tak­se ni­je se od­ra­zi­lo i na pove­ća­nje pri­ho­da jer, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, oni su na ni­vou pro­šklo­go­di­šnjih ili čak i ma­nji.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma iz 2016. go­di­ne TO Ul­cinj je po tom osno­vu na­pla­ti­la 283 hi­lja­de eura što je u po­re­đe­nju sa Ba­rom, Tiv­tom i Bu­dvom, bi­lo naj­ma­nje. Po­re­đe­nja ra­di TO Bar je ta­da ostva­ri­la je oko po­la mi­li­o­na eura , TO Bu­dva 2.5 mi­li­o­na a TO Ti­vat oko 300 hi­lja­da eura. Bu­dva­ni su ove go­di­ne za­ključ­no sa 7. sep­tem­brom po­bolj­ša­li na­pla­tu za 300 hi­lja­da eura. U TO Ul­cinj ni­je bi­lo mo­gu­će do­bi­ti in­for­ma­ci­ju ko­li­ko nov­ca je pri­ho­do­va­no po tom osno­vu ove go­di­ne jer se di­rek­tor i ve­ći dio struč­ne slu­žbe na­la­ze na saj­mu u No­vom Sa­du. Tu in­for­ma­ci­ju ni­je že­lio da sa­op­šti ni pred­sjed­nik IO TO Ul­cinj Re­džep Ta­ga­no­vić. On je po­tvr­dio da se na na ne­dav­no odr­ža­noj sjed­ni­ci IO ras­pra­vlja­lo o re­zu­la­ti­ma ali, ka­ko je ka­zao, ne mo­že da se sje­ti tač­ne ci­fre, ka­da je u pi­ta­nju pri­hod od bo­ra­vi­šne tak­se.
– Ne­mam po­dat­ke is­pred se­be i ne bih že­lio da ko­men­ta­ri­šem na­pa­met – re­kao je Ta­ga­no­vić.
Ina­če, LTO pla­ni­ra­la je da ove go­di­ne od bo­ra­vi­šne tak­se pri­ku­pi 23 od­sto vi­še nov­ca u od­no­su na pro­šlu go­di­nu. U broj­ka­ma taj iz­nos tre­bao je da bu­de oko 370 hi­lja­da eura. Tim pri­je jer je tak­sa po­sku­pi­la za 20 cen­ti, a uoči glav­ne se­zo­ne otvo­re­no je i ne­ko­li­ko no­vih in­fo punk­to­va ko­ji su, ka­ko je sa­op­šta­va­no, tre­ba­li da do­pri­ne­su efi­ka­sni­joj na­pla­ti pri­ho­da. Ta­ko­đe, u vi­še na­vra­ta zva­nič­ni­ci TO su to­kom se­zo­ne po­ru­či­va­li da oče­ku­ju 30 od­sto vi­še no­će­nja u od­no­su na pro­te­klu go­di­nu, u ko­joj je broj no­će­nja iz­no­sio 1.1 mi­li­on. Op­ti­mi­zam su za­sni­va­li na oko se­dam­de­se­tak no­vo­ot­vore­nih ma­njih ho­te­la i do­bro pla­ni­ra­nim i re­a­li­zo­va­nim pro­mo­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma. Pod­sje­ti­mo, to­kom ju­na i ju­la iz­o­sta­la je oče­ki­va­no do­bra po­sje­ta tu­ri­sta, ko­ja je ve­o­ma za­bri­nu­la tu­ri­stič­ke po­sle­ni­ke. Ipak, iz­u­zet­na po­sje­ta tu­ri­sta u av­gu­stu znat­no je po­pra­vi­la re­zu­la­tat, a so­lid­na po­sje­ta za­bi­lje­že­na je i u sep­tem­bru. Go­sti u Ul­ci­nju su i ovog lje­ta u pro­sje­ku osta­ja­li se­dam da­na, a naj­vi­še ih je bi­lo kod pri­vat­nih sta­no­da­va­ca pa se de­ša­va­lo da to­kom av­gu­sta u tom smje­šta­ju ima i do 40 hi­lja­da pri­ja­vlje­nih tu­ri­sta.
Iz LTO već go­di­na­ma upo­zo­ra­va­ju da broj pri­ja­vlje­nih tu­ri­sta zna da bu­de tri do če­ti­ri pu­ta ma­nji od stvar­nog bro­ja. Tu i tre­ba tra­ži­ti raz­lo­ge sla­be na­pla­te bo­ra­vi­šne tak­se jer su osim ne­ma­ra ho­te­li­je­ra i pri­vat­nih sta­no­da­va­ca, ko­ji če­sto ne pri­ja­vlju­ju go­ste, od­go­vor­ni i tu­ri­stič­ki kon­tro­lo­ri. Ako bi se evi­den­ti­ra­la bar tre­ći­na go­sti­ju ko­ja bo­ra­vi na ul­cinj­skoj ri­vi­je­ri to­kom lje­ta, i pri­ku­pi­la sa­mo bo­ra­vi­šna tak­sa po tom osno­vu, ne bi tre­ba­lo bri­nu­ti za fi­na­n­si­ra­nju Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je i pro­mo­tiv­nih ak­tiv­no­sti.
Ni u Se­kre­ta­ri­ja­tu za bu­džet i fi­nan­si­je ni­smo mo­gli do­bi­ti ko­men­tar oko pri­ho­da po osno­vu bo­ra­vi­šne tak­se. Se­kre­tar za bu­džet i fi­na­si­je Se­ad Osma­no­vić ka­zao nam je da o to­me ne­ma pre­ci­zne po­dat­ke. On je ka­zao da ove go­di­ne Op­šti­na ni­je an­ga­žo­va­la ni jed­nog slu­žbe­ni­ka za kon­tro­lu na­pla­te već da se tim is­klju­či­vo ba­vi­la lo­kal­na­Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja.

Od­štet­ni za­htje­vi pre­ko 50 hi­lja­da eura

Zbog pro­ble­ma­tič­nog po­slo­va­nja ne­za­ko­ni­tog ot­pu­šta­nja i pri­ma­nja rad­ni­ka po­sled­njih pet go­di­na, te na­go­mi­la­nih sud­skih tro­ško­va bu­džet TO mo­gao bi da bu­de lak­ši za naj­ma­nje 250 hi­lja­da eura. Na­i­me, to­li­ki su od­štet­ni za­htje­vi jer je TO iz­gu­bi­la ne­ko­li­ko spo­ro­va sa ne­za­ko­ni­to ot­pu­šte­nim rad­ni­ci­ma ­ko­ji su vra­će­ni na po­sao a po­tom i sa biv­šim di­rek­to­rom Ali Re­džom ko­ga je 2012. go­di­ne ne­za­ko­ni­to smi­je­nio pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu. To je iz­gu­bi­la spor i sa ak­tu­el­nom se­kre­tar­kom SO Ul­cinj, Pran­ve­rom Su­ljić ko­ja je ospo­ri­la za­ko­ni­tost iz­bo­ra di­rek­to­ra te or­ga­ni­za­ci­je 2014. go­di­ne. Su­ljić je tra­ži­la obe­šte­će­nje, što će TO, oče­ku­je se, sa pri­pa­da­ju­ćim ka­ma­ta­ma, sta­ja­ti pre­ko 30 hi­lja­da eura. Zbog ne­iz­vr­ša­va­nja sud­skih od­lu­ka pla­će­no je i de­se­tak hi­lja­da eura ka­zni a u TO kri­ju ko­li­ko su ka­žnje­ni po osno­vu pri­ja­ve Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, zbog to­ga što ni­je do­sta­vi­la iz­vje­štaj, odo­sno in­for­ma­ci­je o za­po­šlja­va­nju ve­ćeg bro­ja li­ca to­kom dru­ge po­lo­vi­ne 2016. go­di­ne, uoči par­la­men­tra­nih iz­bo­ra u ok­to­bru te go­di­ne. (Miljan Knežević, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Abazović: ULCINJ JE NA PRAVOM PUTU
Abazović: ULCINJ JE NA PRAVOM PUTU

“Raduje što smo udruženim snagama preduzeli aktivnosti kako bi sačuvali strateški važne opštinske i državne resurse, kao što su Solana, Valdanos i Ada, ali i iznikli iz pepela nekadašnje simbole grada,

Đukanović: Ulcinj je grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti
Đukanović: Ulcinj je grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je čestitku povodom Dana opštine Ulcinj, predsjedniku Opštine Omeru Barjaktariju, predsjedniku Skupštine opštine Ardijanu Mavriću, odbornicima i svim građanima

NVO Drug: Rezultati Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora”
NVO Drug: Rezultati Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora”

Stručna komisija ocijenila je radove Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora” koji je bio raspisan u periodu Decembar–Februar. Literarni konkurs je raspisan u okviru projekta ,,Prepoznaj,

CZIP: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju
CZIP: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju

Velika kolonija vodenih ptica koja se nalazi u Gornjem Štoju ugrožena je nelegalnim građevinskim radovima koji se odvijaju na svega 50 metara od same kolonije. Najugroženija je, prije svega, jedina kolonija

Ulcinj: RENOVIRANA I OPREMLJENA HITNA POMOĆ
Ulcinj: RENOVIRANA I OPREMLJENA HITNA POMOĆ

U Ulcinju je u petak svečano otvoren Zavod za hitnu medicinsku pomoć koji je renoviran i opremljen savremenom opremom. Na ovaj način zaposleni će imati bolje uslove za rad, a svi pacijenti mogućnost za