“Dan”: ZA DUG OD 200.000 ODUZIMA SE ZEMLJA VRIJEDNOSTI PREKO TRI MILIONA EURA

danOp­šti­na Ul­cinj po­ku­ša­va da na­pla­ti dug od oko 200.000 eura od Osma­na Ku­ča iz Ba­ra od­u­zi­ma­njem ze­mlji­šta či­ja je vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na 3.114.000 eura.
Kuč za ogrom­nu šte­tu okri­vlju­je su­di­ju Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju Sa­nju Mi­ro­vić i nje­nog su­pru­ga Mi­tra Mi­ro­vi­ća, jav­nog iz­vr­ši­te­lja, ko­ji su, ka­ko tvr­di, ne­po­kret­nost vri­jed­nu pre­ko tri mi­li­o­na eura do­di­je­li­li Op­šti­ni Ul­cinj na ime na­pla­te du­ga od 200.000 eura.
On je to ze­mlji­šte u Ul­ci­nju ku­pio 2002. go­di­ne i upi­sao u ka­ta­star ukup­nu kvadratu­ru od 16.489 kva­drat­nih me­ta­ra za­jed­no sa su­vla­sni­kom. Ka­da je za­ži­vio no­vi ka­ta­star, ge­o­me­tar je usta­no­vio da na toj po­vr­ši­ni ne­do­sta­je 1.389 kva­dra­ta, što je bio raz­log da Kuč i su­vla­snik ze­mlji­šta tu­že lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.
– Na pr­vom su­đe­nju u Osnov­nom su­du u Ul­ci­nju pre­su­đe­no je u mo­ju ko­rist, na šta se Op­šti­na ža­li­li Vi­šem su­du, a taj sud je od­bio nji­ho­vu žal­bu i po­tvr­dio pre­su­du u mo­ju ko­rist. Po­di­gao sam no­vac ko­ji sam do­bio na osno­vu pre­su­de Vi­šeg su­da, odno­sno mo­ju po­lo­vi­nu od 126.000 eura, a po­lo­vi­nu je pre­u­zeo su­vla­snik. Međutim, re­vi­zi­jom Vr­hov­nog su­da pred­met je vra­ćen na po­nov­ni po­stu­pak, gdje sam ja iz­gu­bio spor, a sa­mim tim stvo­re­na je oba­ve­za da su­vla­snik i ja vra­ti­mo uku­pan iz­nos od 252.000 eura, od­no­sno po 126.000 eura – is­pri­čao je Kuč.
Ka­ko je do­dao, tek ta­da po­či­nju još ve­ći pro­ble­mi za nje­ga.
– Sud­ski pro­ces, ko­ji je du­go tra­jao, okon­čan je tek 2016. go­di­ne, ka­da jav­ni izvršitelj, na osno­vu rje­še­nja Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju, pra­vo­sna­žne i iz­vr­šne presu­de, od­u­zi­ma svu mo­ju ze­mlju od 7.902 kva­drat­na me­tra, či­ju je vri­jed­nost sud­ski vje­štak u me­đu­vre­me­nu pro­ci­je­nio na 3.114.000 eura. Za sve vri­je­me trajanja po­stup­ka, ni­smo bi­li oba­vi­je­šte­ni o nje­go­vom to­ku, pa nam sa­mim tim ni­je ni pru­že­na mo­guć­nost da ak­tiv­no uče­stvu­je­mo u po­stup­ku i spri­je­či­mo na­sta­nak ogrom­ne šte­te po nas – tvr­di Kuč.
On po­seb­no na­gla­ša­va da je jav­ni iz­vr­ši­telj u ovom pred­me­tu bio Mi­tar Mi­ro­vić, su­prug su­di­je Sa­nje Mi­ro­vić, ko­ja je i do­ni­je­la pra­vo­sud­no rje­še­nje.
–Sa svo­jim si­no­vi­ma Edi­nom i Emi­rom pod­nio sam kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv njih dvo­je Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, a pro­tiv Mi­tra Mi­ro­vi­ća i Osnov­nom držav­nom tu­ži­la­štvu. Po­što su njih dvo­je su­pru­žni­ci, sma­tram da je po­sto­ja­la zakon­ska oba­ve­za da se iz­u­zmu iz ovog pred­me­ta. Ja­sno je da je su­di­ja Mi­ro­vić sa umi­šlja­jem do­ni­je­la ne­za­koni­to re­še­nje, a sve u ci­lju na­no­še­nja šte­te mo­joj porodici, i ta­ko omo­gu­ći­la iz­vr­šnom po­vje­ri­o­cu, od­no­sno Op­šti­ni Ul­cinj, da na osno­vu ne­za­ko­ni­tog rje­še­nja stek­ne imo­vi­nu ve­li­ke vri­jed­no­sti. Na­kon to­ga je Mitar Mi­ro­vić spro­veo po­stu­pak ne­sa­vje­sno i su­prot­no od­red­ba­ma sa­mog za­ko­na. On je vi­še pu­ta ogla­ša­vao pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne iako za to ni­je imao zakonskog osno­va. Ako je već tre­ba­lo ta­ko, on­da se Op­šti­na Ul­cinj mo­gla na­pla­ti­ti sa­mo iz di­je­la imo­vi­ne, či­ja je vri­jed­nost bi­la do­volj­na za na­mi­re­nje du­ga. Da li je nor­mal­no i če­mu vo­di po­stu­pak jav­nog iz­vr­ši­te­lja Mi­ro­vi­ća, ko­ji je po­stu­pio protiv­prav­no, ka­da je na­še ne­po­kret­no­sti, či­ja je vri­jed­nost pro­cije­nje­na na 3.114.000 eura, do­di­je­lio Op­šti­ni Ul­cinj za iz­nos du­ga oko 200.000 eura – pi­ta Kuč.
On kriv­ce vi­di i u pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Na­zi­fu Cun­guu i Bu­ri­mi Kro­mi, pravobraoni­cu za za­šti­tu opštinske imo­vi­ne, ko­ji­ma su pred­la­ga­li da Op­šti­na uzme jed­nu par­ce­lu na ime du­ga od 126.000 eura, plus ka­ma­te.
– Sud­ski iz­vr­ši­telj ša­lje rje­še­nje Di­rek­ci­ji za ne­kre­ti­ne u Ul­ci­nju da se lo­kal­na samo­u­pra­va uknji­ži na kom­plet­nu imo­vi­nu vri­jed­nu 3.114.000 eura na ime du­ga od 126.000 eura, plus ka­ma­te. Da­kle, pre­ba­cu­je na Op­šti­nu sva 7.902 kva­dra­ta. Direkci­ja za ne­kret­ni­ne do­no­si re­še­nje o uknji­žbi, ali sam ja ulo­žio žal­bu Ministarstvu fi­nan­si­ja i taj po­stu­pak još uvi­jek tra­je. U me­đu­vre­me­nu sam nekretni­ne pre­ba­cio na si­no­ve Edi­na i Emi­ra, ali i oni su se ta­ko­đe bez­u­spje­šno obra­ća­li Op­šti­ni i tra­ži­li da iz­mi­ri­mo oba­ve­ze, da po­stig­ne­mo do­go­vor da se poravna­mo i da mi uzme­mo na­še, a oni svoj dio – ka­zao je Kuč.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u pi­ta­nju je pljač­ka.
– Mo­je su sum­nje da će Op­šti­na otu­đi­ti ze­mlji­šte za iz­nos mog du­ga i da će od to­ga po­je­din­ci ima­ti imo­vin­ske ko­ri­sti i da je sve ovo or­ga­ni­zo­va­na igra lju­di ko­je sam već po­me­nuo. Za­to tra­žim od nad­le­žnih or­ga­na da me za­šti­te i kao gra­đa­ni­na i kao ošte­će­no li­ce – is­ta­kao je Kuč.
Pred­sjed­nik Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju Amir Đo­kaj re­kao je da je su­di­ja Mi­ro­vić u po­me­nu­tom pred­me­tu po­stu­pi­la po za­htje­vu Op­šti­ne Ul­cinj kao iz­vr­šnog povjereni­ka.
– Taj pred­met je upu­ti­la jav­nom iz­vr­ši­te­lju Mi­tru Mi­ro­vi­ću, je­di­nom iz­vr­ši­te­lju u Ul­ci­nju, ko­ji je, sti­ca­jem okol­no­sti, njen su­prug – na­veo je Đo­kaj.
Zva­li smo i jav­nog iz­vr­ši­te­lja Mi­ro­vi­ća, a ja­vio nam se nje­gov po­moć­nik. Ka­da je čuo na­še pi­ta­nje, spu­stio je slu­ša­li­cu.(„Dan“, D.S.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Policija – Ulcinj: JEDNA OSOBA UHAPŠENA, ODUZETO 100 KG DROGE
Policija – Ulcinj: JEDNA OSOBA UHAPŠENA, ODUZETO 100 KG DROGE

Službenici Stanice granične policije i Ulcinj su oduzeli oko 97 killograma skanka, te je daljim aktivnostima sa Odjeljenjem bezbjednosti Ulcinj lišena slobode jedna osoba. Naime, pripadnici granične i

Podgorica: “BOJE I DUH MEDITERANA“ ULCINJSKIH UMJETNIKA
Podgorica: “BOJE I DUH MEDITERANA“ ULCINJSKIH UMJETNIKA

Da primorje pitomo utiče na senzibilitete umjetnika koji su odrasli i žive na moru, istakla je studentkinja istorije umjetnosti Tea Mandić otvarajući u nedjelju veče izložbu djela “Boje u duhu Mediterana”.

Play Station5 nikad jeftiniji! Želiš biti njegov vlasnik?!
Play Station5 nikad jeftiniji! Želiš biti njegov vlasnik?!

Otkrij inovativno iskustvo igranja uz PS5. Sjajna grafika i najnovije funkcije čine ovu konzolu omiljenu kako među mlađom, tako i među starijom populacijom. Ekskluzivne igre te čekaju, a mi garantujemo

Ministar Đurović: ULCINJ DUGO BIO GRAD DRUGOG REDA, VIŠE NIJE TAKO
Ministar Đurović: ULCINJ DUGO BIO GRAD DRUGOG REDA, VIŠE NIJE TAKO

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović rekao je da su do sada postojali gradovi, kao što su Ulcinj i Herceg-Novi, kojima se nije dalo da idu naprijed. “Iz ne znam kojeg razloga Ulcinj je bio

CEDIS: I U SRIJEDU BEZ STRUJE DIO ULCINJA
CEDIS: I U SRIJEDU BEZ STRUJE DIO ULCINJA

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u ponedjeljak i srijedu, 22. marta, bez struje ostati sljedeća naselja: – u terminu od 8 do 15 sati: Donja