Dan: ZA POLA GODINE BUDZET REALIZOVAN TEK 20 ODSTO

 

 

DAN-Re­a­li­za­ci­ja pe­ti­ne bu­dže­ta, od­no­sno sve­ga 20 od­sto, za pr­vih šest mje­se­ci ove godi­ne je za­sti­đe i ve­li­ka sra­mo­ta za Op­šti­nu Ul­cinj. To je naj­re­al­ni­ja mje­ra „uspješno­sti” ak­tu­el­ne vla­sti ko­ja upra­vlja naj­bo­ga­ti­jom op­šti­nom u Cr­noj Go­ri, ka­zao je ju­če to­kom ras­pra­ve o In­for­ma­ci­ji o re­a­li­za­ci­ji bu­dže­ta od 1. ja­nu­a­ra do 20. ju­na, od­bor­nik URA Dri­tan Aba­zo­vić.
– Umje­sto da smo u si­tu­a­ci­ji da po­ma­že­mo op­šti­na­ma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re predsjed­nik Op­šti­ne je tra­žio do­na­ci­ju od Vla­de od 300 hi­lja­da eura. Ovoj op­šti­ni tre­ba ne­što no­vo, ne­što dru­go i ne­što bo­lje od vas ko­ji upra­vlja­te. Ovo je već umorna za­jed­ni­ca. Za­vla­da­la je ko­rup­ci­ja na svim ni­vo­i­ma. Ima­te u ovoj go­di­ni hilja­du obje­ka­ta iz­gra­đe­nih bez do­zvo­le. Ovo je ne­funk­ci­o­nal­nost i va­ša i si­ste­ma uop­šte. Ka­ta­stro­fal­no vo­đe­nje Op­šti­ne i ne­sa­vje­stan rad bez vi­zi­je i hti­je­nja da se ne­što pro­mije­ni na bo­lje – re­kao je, iz­me­đu osta­log, Aba­zo­vić.
Pre­ma in­for­ma­ci­jama Se­kre­ta­ri­ja­ta za bu­džet i fi­nan­si­je, od po­čet­ka go­di­ne ostvare­no je 3.14 mi­li­o­na eura ili 20.4 od­sto, od bu­dže­tom pla­ni­ra­nih 15.3 mi­li­o­na. Pri­hod od po­re­za je 900 hi­lja­da od ukup­no pla­ni­ra­nih 3.1 mi­li­on. Od po­re­za na imo­vi­nu pri­hod je 659 hi­lja­da od 2.45 mi­li­o­na. Od tak­si u ka­su Op­šti­ne se sli­la 131 hi­lja­da eura od pro­jek­to­va­nih 338 hi­lja­da. Na­kna­de su re­a­li­zo­va­ne u iz­no­su od mili­on eura, a bu­dže­tom je pred­vi­đe­no do kra­ja go­di­ne 2.9 mi­li­o­na. Od po­zaj­mi­ca i kre­di­ta od ko­jih s oče­ki­va­lo 5.65 mi­li­o­na za sa­da Op­šti­na ni­je do­bi­la ni cent.
– Ovo su ka­ta­stro­fal­ni po­da­ci. Mi smo za­sti­đe u jav­nim fi­nansi­ja­ma. Umje­sto da ze du­bo­ko za­mi­sli­te zbog sve­ga ovo­ga vi to ne­ma­te kad. Raz­mi­šlja­te sa­mo o iz­bo­ri­ma i o to­me, ka­ko će ne­ko da pro­fi­ti­ra, ne­ko vi­še ko je pa­met­ni­ji, a ne­ko sit­no – ka­zao je Aba­zo­vić. Zbog lo­še re­a­li­za­ci­je bu­dže­ta kri­tič­ni su bi­li i u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji. Pred­sjed­nik Op­šti­ne re­kao je da ni­je za­do­vo­ljan ostva­re­nim pri­ho­di­ma za šest mjese­ci, a pred­sjed­nik Skup­šti­ne oci­je­nio je da se mo­glo mno­go vi­še ura­di­ti u prethod­nom pe­ri­o­du.
– Ja sam sa­mo­kri­ti­čan jer smo dio vla­sti. Ima ne­kih po­ma­ka, ali je to ne­do­volj­no. Re­al­na si­tu­a­ci­ja ni­je do­bra. Ul­cinj ne tre­ba i ne za­slu­žu­je da bu­de si­ro­ma­šna opština. Ima mno­go lju­di sa stra­ne ko­ji su do­šli na­pra­vi­li ho­te­le, ali ne pla­ća­ju Opšti­ni ni­šta. Na kra­ju od­la­ze za­do­volj­ni jer sa go­mi­lom pa­ra na­pu­šta­ju Ul­cinj jer su za­ra­di­li na na­šu šte­tu, re­kao je Nre­kić.
Od­bor­nik DF-a Mi­lan Ro­lo­vić pi­tao je pred­stav­ni­ke vla­da­ju­će ve­ći­ne ko im je branio da bu­du bo­lji me­na­dže­ri Op­šti­ne i za­što ni­su, ka­da su ima­li mo­guć­no­sti, ura­di­li vi­še i bo­lje.
– Na vri­je­me smo upo­zo­ra­va­li da pro­jek­to­va­ni bu­džet ni­je re­a­lan i da se ne mo­že ostva­ri­ti. Ni­ste nas slu­ša­li da bi­ste iz­ma­ni­pu­li­sa­li gra­đa­ne. Iz­nos od 15 mi­li­o­na neće­te ostva­ri­ti ni za pet go­di­na. Ne za­to što ja to ne že­lim, već re­al­no to ni­je mogu­će ta­ko ka­ko vi upra­vlja­te ovom op­šti­nom. Naj­bo­lji pri­mjer vam je da ste za go­di­nu i po za­po­če­li dvi­je in­ve­sti­ci­je, je­dan par­king i je­dan vi­di­ko­vac, i ni­jed­nu niste za­vr­ši­li – ka­zao je Ro­lo­vić.
S ob­zi­rom da je re­a­li­za­ci­ja bu­dže­ta pred­sta­vlje­na u for­mi in­for­ma­ci­je od­bor­ni­ci se o njoj ni­su iz­ja­šnja­va­li. U na­stav­ku sjed­ni­ce ras­pra­vlja­će se i o pred­lo­zi­ma od­lu­ka o za­vr­šnom ra­ču­nu Bu­dže­ta op­šti­ne Ul­cinj za 2016. go­di­nu, Slu­žbi ko­mu­nal­ne poli­ci­je, da­va­nju sa­gla­sno­sti na Sta­tut d.o.o. „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja” Ul­cinj, potvr­đi­va­nju Od­lu­ke o pr­voj do­pu­ni Pla­na po­sta­vlje­nja pri­vre­me­nih obje­ka­ta za 2017/2019. go­di­nu, na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ul­cinj, do­pu­ni Od­lu­ke o uslo­vi­ma i na­či­nu iz­vo­đe­nja i emi­to­va­nja mu­zi­ke u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma i od­re­đi­va­nje uli­ca, djelo­va uli­ca na­se­lja i dru­gih lo­ka­ci­ja za odr­ža­va­nje jav­nih sku­po­va na otvo­re­nom pro­sto­ru, kao i vri­je­me odr­ža­va­nja, te o ot­ku­pu ze­mlji­šta ra­di do­kom­ple­ti­ra­nja urba­ni­stič­ke par­ce­le br. 205 sa ID DUP-a „Ul­cinj – Grad” za lo­ka­li­tet „Kodre 1”. Oče­ku­je se ras­pr­va o iz­vje­šta­ju o ra­du pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, lo­kal­ne upra­ve i slu­žbi za 2016. go­di­nu i fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj za 2015. go­di­nu JP Cen­tar za kul­tu­ru. Skupšti­na će bi­ra­ti čla­no­ve od­bo­ra di­rek­to­ra d.o.o. Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Ul­cinj, JU Dnev­ni cen­tar – „Si­re­na” i od­lu­či­va­ti o da­va­nju sa­gla­sno­sti na ime­no­va­nje Bi­lal Ala­ja iz Ul­ci­nja na funk­ci­ju di­rek­to­ra JU Dnev­ni cen­tar – „Si­re­na”.

Ne­sta­la opre­ma vri­jed­na 31 hi­lja­du eura

U sklo­pu do­dat­ka za za­vr­šni ra­čun za 2016, od­bo­r­ni­ci­ma je pred­sta­vljen iz­vje­štaj Ko­mi­si­je za po­pis osnov­nih sred­sta­va za 2014, 2015, i 2016. go­di­nu, u ko­me je nave­de­no da je utvr­đen ma­njak osnov­nih sred­sta­va u iz­no­su od 31.125 eura. Odbor­ni­ci­ma je do­sta­vljen spi­sak opre­me, od­no­sno pro­iz­vo­da ko­ji su ku­plje­ni tokom 2014. i 2015. go­di­ne i ko­ji se vi­še ne na­la­ze u in­ven­ta­ru Op­šti­ne. Na spi­sku od 72 pro­iz­vo­da na­la­ze se kli­ma ure­đa­ji, gar­ni­tu­re, gra­ni­tu­re za tre­pe­za­ri­ju, kancela­rijski na­mje­štaj, sku­po­cje­ni mo­bil­ni te­le­fo­ni, desk­top i lap­top ra­ču­na­ri, skene­ri, štam­pa­či, or­ma­ri, te­pi­si, gri­ja­li­ce, po­li­ce, usi­si­va­či pa čak i je­dan dvo­gled.
Ka­ko „Dan” ne­zva­nič­no sa­zna­je, zbog ne­stan­ka na­ve­de­ne opre­me pri­je dvi­je nedje­lje ODT-u je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv N.N. po­či­ni­la­ca i tra­že­no da se ispi­ta i utvr­di ko je otu­đio vri­jed­nu opre­mu iz Op­šti­ne, te da se even­tu­al­ni počinioci pro­ce­su­i­ra­ju i ka­zne po za­ko­nu. Ko­mi­si­ja je u iz­vje­šta­ju na­ve­la da su tokom tri go­di­ne ku­plje­na osnov­na sred­stva, od­no­sno ra­zna opre­ma u iz­no­su od pre­ko 140 hi­lja­da eura te da je ukup­no ras­ho­do­va­no 46 sred­sta­va. (M.Knežević, Dan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Opština: NOVI IZGLED ULCINJSKE ČARŠIJE

Predsjendik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari je saopštio da je rekonstrukcija ulcinjske Čaršije projekat koji će potpuno promijeniti centar grada, odnosno dio od Trga maslina pa do Džamije Namazdjah. “Najbitniji dio projekta jeste izmjena i unifikacija

U čevtrtak: PROMOCIJA VRIJEDNE KNJIGE PROF. JUSUFA LIKE
U čevtrtak: PROMOCIJA VRIJEDNE KNJIGE PROF. JUSUFA LIKE

U sklopu Dana Opštine Ulcinj, narednog četvrtka, 30. marta, biće održana promocija knjige “Dasma e Ulqinit” (Ulcinjska svadba) profesora Jusufa-Cufa Like. Riječ je o sveobuhvatnom djelu o identitetu ulcinjskih

G.Karamanaga: Veslima od Šibenika do Ulcinja
G.Karamanaga: Veslima od Šibenika do Ulcinja

Selatin Tino Voglić je treće dijete Nurije i Ćazima Voglića. Njihova kuća je bila na južnom dijelu grada,stotinak metara udaljena od mora. Izučio je stolarski zanat i od malena pomagao siromašnoj familiji.

Velika pobjeda „Otrant Olympica“: SAVLADAN U GOSTIMA VODEĆI TIM NA TABELI
Velika pobjeda „Otrant Olympica“: SAVLADAN U GOSTIMA VODEĆI TIM NA TABELI

Fudbaleri „Otrant Olympica“ ostvarili su u subotu veliki uspjeh u Beranama protiv domaće ekipe, lidera na tabeli druge crnogorske fudbalske lige. Oni su ekipu „Berana“ savladali rezulatom 1:0 golom centrarfora

Meridian Casino: ZA IGRU BEZ PRITISKA!
Meridian Casino: ZA IGRU BEZ PRITISKA!

Ove sedmice vam omiljena kazino igra nijedonijela sreću? Bez brige, Meridian casino je tu da nadoknadi izgubljeno. Za sve registrovane korisnike sajtameridianbet.me Meridian online casinoobljavljuje novu

Green home: U SUBOTU U 20:30 „SAT ZA PLANETU“, PODRŠKA I OPŠTINE ULCINJ
Green home: U SUBOTU U 20:30 „SAT ZA PLANETU“, PODRŠKA I OPŠTINE ULCINJ

Pozivamo vas da večeras u 20:30 ugasite svjetla u svojim domovima, isključite uređaje koji vam nijesu neophodni na 60 minuta i na taj način date svoj doprinos zaštiti prirode. Milioni ljudi širom svijeta,