“Dan”: ZAHTJEV VLADI ZA RUSENJE OBJEKTA NA VELIKOJ PLAZI

 

Radomir Mikan ZecIz­vr­šni di­rek­tor HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra Ra­do­mir Mi­kan Zec u pi­smu mi­ni­stru turizma i odr­ži­vog raz­vo­ja Pavlu Ra­du­lo­vi­ću za­tra­žio je re­ak­ci­ju po po­li­tič­koj osno­vi, tra­že­ći da se sru­ši mon­ta­žno-ugo­sti­telj­ski objekat Ni­ko­le Mi­ro­vi­ća za­to što je on se­strić li­de­ra De­mo­sa Mi­o­dra­ga Le­ki­ća. Pi­smo, u ko­me Zec zahtijeva da mini­star tu­ri­zma re­a­gu­je, u ko­je je „Dan” imao uvid, za­ve­de­no je pod bro­jem 101-185/11 u Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma 19. apri­la ove go­di­ne.
– Po­što­va­ni mi­ni­stre, do­pi­si­ma broj 217 od 15. mar­ta 2017. go­di­ne i broj 301 od 10. apri­la 2017. go­di­ne oba­vi­je­sti­li smo vas da Mi­ro­vić Ni­ko­la (se­strić li­de­ra Demo­sa Mi­o­dra­ga Le­ki­ća) pla­ni­ra da otvo­ri mon­ta­žni ugo­sti­telj­ski obje­kat – baraku na sa­moj gra­ni­ci sa na­šom pla­žom. S tim u ve­zi oba­vje­šta­va­mo Vas da je Mi­ro­vić već po­sta­vio dva bo­ro­va stu­ba na na­šoj pla­ži i da pla­ni­ra da ka­skad­no proši­ri te­ra­su i ta­ko zahvati i ve­li­ki dio na­še pla­že. Mo­li­mo Vas da pre­du­zme­te odgo­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ka­ko bi se spriječi­lo ova­kvo di­vlja­nje Ni­ko­le Mi­ro­vi­ća – na­veo je Mi­kan Zec u pi­smu do­sta­vlje­nom mi­ni­stru Radulovi­ću.
U iz­ja­vi za „Dan” Ni­ko­la Mi­ro­vić je re­kao da je na po­ro­dič­noj imo­vi­ni iz­gra­dio ugo­sti­telj­ski obje­kat za ko­ji je do­bio sve do­zvo­le.
– Ni­je­sam znao da je po­li­tič­ka mr­žnja re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vih ku­mo­va i sa­rad­ni­ka iz Ul­cinj­ske ri­vi­je­re i Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja pre­ma mom uja­ku Mi­o­dra­gu Le­ki­ću to­li­ka da će bi­ti pre­kr­še­ne sve prav­ne nor­me u slu­ča­ju jed­nog mini­ja­tur­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta ko­ji sam otvo­rio za­jed­no sa fran­cu­skim investi­to­rom na na­šoj pri­vat­noj svo­ji­ni i za ko­ji sam do­bio sve do­zvo­le 2016. godine na za­ko­nit i le­ga­lan na­čin – po­ru­čio je Mi­ro­vić.
On je ka­zao da je oče­ki­vao da će nje­gov pro­je­kat do­ni­je­ti po­zi­tiv­ne efek­te u turizmu, a da je na kra­ju do­šlo do to­ga da su pre­kr­še­ne sve prav­ne nor­me.
– Oče­ki­vao sam da će do­la­zak stra­nog in­ve­sti­to­ra, po­bolj­ša­nje tu­ri­stič­ke po­nu­de, ali i či­nje­ni­ca da je moj po­koj­ni otac Mi­ško Mi­ro­vić bio ge­ne­ral­ni di­rek­tor Ulcinjske ri­vi­je­re u vri­je­me ka­da su po­dig­nu­ti ho­te­li na Ve­li­koj pla­ži i osno­va­na Ada Bo­ja­na, kao i ge­ne­ral­ni di­rek­tor Bu­dvan­ske ri­vi­je­re u naj­te­žem pe­ri­o­du ka­da je ona po­slo­va­la mno­go uspje­šni­je ne­go u vri­je­me Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, iza­zva­ti po­zi­tiv­ne efek­te u cr­no­gor­skom i ul­cinj­skom tu­ri­zmu. Na­ža­lost, do­ži­vio sam su­prot­no, upra­vo od biv­ših sa­rad­ni­ka mo­ga oca, iz Ul­cinj­ske ri­vi­je­re, Jav­nog preduze­ća Mor­sko do­bro i Mi­ni­star­stva za odr­ži­vi raz­voj i tu­ri­zam Cr­ne Go­re – rekao je Mi­ro­vić.
Mi­kan Zec je odav­no u bli­skim od­no­si­ma sa li­de­rom DPS-a i biv­šim pre­mi­je­rom Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, a ra­ni­je je bio i na če­lu ho­te­la „Cr­na Go­ra”. On je sre­di­nom 2015. go­di­ne do­spio u fo­kus jav­no­sti na­kon što je u HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra zaposle­na Ja­smi­na Ba­bić, ne­vjen­ča­na že­na i part­ner­ka Na­se­ra Kelj­men­di­ja, kontroverz­nog bi­zni­sme­na sa Ko­so­va ko­ga je ne­ka­da­šnji pred­sjed­nik Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) Ba­rak Oba­ma uvr­stio na cr­nu li­stu zbog tr­go­vi­ne narkoti­ci­ma i dru­gih ozbilj­nih kri­vič­nih dje­la. Ba­bi­će­va je u HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra za­po­sle­na kao me­na­džer, a u ju­lu 2015. go­di­ne u tom svoj­stvu pri­su­stvo­va­la je sveča­nom otva­ra­nju pla­žnog ba­ra ho­te­la Bel­vi, ko­ji po­slu­je u okvi­ru ovog preduzeća.
Ba­bi­će­va je vi­đe­na na fo­to­gra­fi­ji sa sve­ča­no­sti ka­da su pre­si­je­ca­njem vrp­ce luksuzni obje­kat otvo­ri­li ta­da­šnji pred­sjed­nik ul­cinj­ske op­šti­ne Fat­mir Đe­ka i direk­tor HTP Mi­kan Zec.

Spre­man da ide i do Stra­zbu­ra

Ka­ko sma­tra Ni­ko­la Mi­ro­vić, po­stu­pa­nje ko­je su de­mon­stri­ra­li Mi­kan Zec, Mor­sko do­bro i Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma sva­ka­ko pri­li­či ne­koj ze­mlji ko­ja ima ozbilj­ne probleme i ozbilj­no je za­o­sta­la u od­no­su na ci­vi­li­zo­va­ni svi­jet.
– Si­gur­no ću se, na­kon što is­ko­ri­stim sve do­ma­će prav­ne lje­ko­ve, obra­ti­ti i Evropskom su­du za ljud­ska pra­va iz Stra­zbu­ra ra­di za­šti­te mo­jih ustav­nih, zakonskih i ljud­skih pra­va – re­kao je Mi­ro­vić. (M.V., Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Opština: NOVI IZGLED ULCINJSKE ČARŠIJE

Predsjendik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari je saopštio da je rekonstrukcija ulcinjske Čaršije projekat koji će potpuno promijeniti centar grada, odnosno dio od Trga maslina pa do Džamije Namazdjah. “Najbitniji dio projekta jeste izmjena i unifikacija

Karate klub “REI”: Ekipa kadeta najbolja na “Pljevla Open 2023”
Karate klub “REI”: Ekipa kadeta najbolja na “Pljevla Open 2023”

Karate klub “REI’’je prošle subote učestvovao na 17. Medjunarodnom karate turniru “PLEVLJA OPEN 2023” u Pljevljima. Takmičari KK “REI ‘’ još jednom su dokazali da su najboli takmičari:

Taekwondo klub Ulcinj: OSAM MEDALJA SA TURNIRA U OHRIDU
Taekwondo klub Ulcinj: OSAM MEDALJA SA TURNIRA U OHRIDU

Tokom vikenda, 25. marta u Makedoniji, Ohrid, održan je Međunarodni tekvondo turnir “Ohrid Open 2023” koji je okupio oko 450 takmicara, 24 kluba iz 5 zemalja regiona. Taekwondo klub Ulcinj

U čevtrtak: PROMOCIJA VRIJEDNE KNJIGE PROF. JUSUFA LIKE
U čevtrtak: PROMOCIJA VRIJEDNE KNJIGE PROF. JUSUFA LIKE

U sklopu Dana Opštine Ulcinj, narednog četvrtka, 30. marta, biće održana promocija knjige “Dasma e Ulqinit” (Ulcinjska svadba) profesora Jusufa-Cufa Like. Riječ je o sveobuhvatnom djelu o identitetu ulcinjskih

G.Karamanaga: Veslima od Šibenika do Ulcinja
G.Karamanaga: Veslima od Šibenika do Ulcinja

Selatin Tino Voglić je treće dijete Nurije i Ćazima Voglića. Njihova kuća je bila na južnom dijelu grada,stotinak metara udaljena od mora. Izučio je stolarski zanat i od malena pomagao siromašnoj familiji.

Velika pobjeda „Otrant Olympica“: SAVLADAN U GOSTIMA VODEĆI TIM NA TABELI
Velika pobjeda „Otrant Olympica“: SAVLADAN U GOSTIMA VODEĆI TIM NA TABELI

Fudbaleri „Otrant Olympica“ ostvarili su u subotu veliki uspjeh u Beranama protiv domaće ekipe, lidera na tabeli druge crnogorske fudbalske lige. Oni su ekipu „Berana“ savladali rezulatom 1:0 golom centrarfora