Hodzic: ULOV RIBE DINAMITOM JE NASA ZALOSNA STVARNOST

 

Xhelal Hoxhiq, Dzelal HodzicIz­vr­šni di­rek­tor NVO „Ze­le­ni ko­rak“ Dže­lal Ho­džić rekao je da su snim­ci ko­je je jav­no­sti pre­zen­to­vao sportski ribolovac Andrej Ga­zi­vo­da „ža­lo­sna stvar­nost“, ko­je su jed­na­ko svje­sni nad­le­žni or­ga­ni i gra­đa­ni.

„To je znak pri­vi­ti­mi­zma i ne­ci­vi­li­za­ci­je. Zna­ju se ime­na lju­di ko­ji to ra­de. Op­šti­na i MUP zva­nič­no ka­žu da se ra­di o tri­de­se­tak kri­vo­lo­va­ca. Ja sam čak i raz­go­va­rao sa jed­nim i pi­tao ga za­što to ra­di. Od­go­vo­rio je da je pri­nu­đen da ne­ma po­sla, da mo­ra da pre­hra­ni po­ro­di­cu i da je bo­lje da se ba­vi tim ne­go da kra­de, šver­cu­je drogu ili oruž­je. Da­kle, u ne­kim slu­ča­je­vi­ma i so­ci­jal­na kom­po­nen­ta je uti­ca­la da se taj pro­blem pro­ši­ri“, kazao je Ho­džić „Danu“.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma kri­vo­lo­vu eks­plo­zi­vom tre­ba po­sve­ti­ti po­seb­nu pa­žnju, a u rje­ša­va­nje pro­ble­ma mo­ra­ju se uklju­či­ti nad­le­žni or­ga­ni, ci­vil­ni sek­tor i gra­đa­ni.

„Mi ima­mo pro­gram ka­ko da se to bez re­pre­siv­nih mje­ra ri­je­ši i tvr­dim da bi za neko­li­ko go­di­na sma­nji­li tu vr­stu kri­vo­lo­va bar za 90 od­sto. Sa dru­ge stra­ne, projekat ko­ji ra­di­la Op­šti­na sa Nor­ve­škom Vla­dom se po­ka­zao kao ne­e­fi­ka­san. Zva­nič­no je za­vr­šen, ali u su­šti­ni ni­je se do­šlo do rje­še­nja, i ima­mo ova­kve situacije“, dodao je Ho­džić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Nedelja pokera donosi 100.000€ zagarantovane zarade!
Nedelja pokera donosi 100.000€ zagarantovane zarade!

  Pokeraši, da li ste spremni? Ekskluzivna pokerponuda, očekuje nas ove sedmice. Promocija“Sunday Supreme” imaće takmičare širomsvijeta, a dio iste možeš biti i ti.   Za poker stolom, pokaži

CEDIS: I U ČETVRTAK BEZ STRUJE DIO ULCINJ
CEDIS: I U ČETVRTAK BEZ STRUJE DIO ULCINJ

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je Portalu Ul-info saopšteno da će u ponedjeljak i četvrtak, 23. marta, bez struje ostati sljedeća naselja: – u terminu od 08 do 14 sati: dio

Ulcinj: PONUDA ZA POSAO U “RESTORANU RIVA“ NA PRISTANU
Ulcinj: PONUDA ZA POSAO U “RESTORANU RIVA“ NA PRISTANU

Riva Restaurant & Terrace je objavio potrebu za: konobarima/cama, pomoćnicima konobara/ica, šankerima, pomoćnicima šankera, pomoćnicima/ama u kuhinji, sobaricama, čistačicama… Kontakt: hotel-riva@hotmail.com

Ramazanska poruka hafiza Bugarija: OBNOVIMO POVJERENJE!
Ramazanska poruka hafiza Bugarija: OBNOVIMO POVJERENJE!

Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je Allahov blagoslov na Učitelja svijeta, Miljenika Muhammeda, a.s., na njegovu požrtvovanu porodicu, plemenite i

Islamska zajednica: VEČERAS PRVE TERAVIJE, SJUTRA PRVI DAN POSTA
Islamska zajednica: VEČERAS PRVE TERAVIJE, SJUTRA PRVI DAN POSTA

Iz Islamske zajednice Ulcinja je saopšteno da će večeras u svim ulcinjskim džamijama biti održane prve teravije. To znači da je sjutra, u četvrtak, 23. marta, prvi dan posta mjeseca Ramazana. Ove godine