Ministarstvo finansija sprema novi zakon: Otpisaće kamatu onima koji plate poreski dug

Poreska dugovanja na kraju prošle godine bila 592 miliona eura, od čega su kamate 228 miliona. Iznos naplate sada nije moguće procijeniti jer je ona uslovljena brojnim faktorima (visinom osnovnog duga obveznika, visinom obračunate kamate obvezniku, ekonomskom situacijom na dan početka primjene zakona…), navode u Ministarstvu finansija

Ministarstvo finansija stavilo je na javnu raspravu Nacrt zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze kojim je definisano da se svim dužnicima koji plate osnovni poresku dug u cjelosti otpišu prispjele kamate.

Primjena zakona planirana je za 1. januar 2025. godine, a kamata bi se otpisala u roku od 45 dana od početka primjena zakona. Ovo rješenje će se odnositi na sve dospjele poreske obaveze (porezi, takse, doprinosi, naknade i druga novčana davanja…) koja su dospjele za plaćanje zaključno sa krajem decembra ove godine.

Prema podacima koje navodi resor ministra Novice Vukovića ukupni poreski dug na kraju decembra prošle godine je bio 591,7 miliona eura (bez državnih organa), a obračunata kamata na osnovni dug iznosila je 228,3 miliona.

Javna rasprava počela je 29. marta i trajaće do 18. aprila.

“Primjena predloženog zakonskog rješenja će uvećati naplatu poreskih potraživanja iz ranijih perioda, ali preciznu visinu naplate u ovom momentu nije moguće procijeniti imajući u vidu da je ona uslovljena brojnim faktorima (visinom osnovnog duga obveznika, visinom obračunate kamate obvezniku, ekonomskom situacijom na dan početka primjene zakona..)”, pojasnilo je Ministarstvo finansija u Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA).

U Ministarstvu finansija su objasnili da će se nacrtom zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze riješiti smanjenje poreskog duga, uvećati budžetski prihodi po osnovu naplate poreskog potraživanja, pružiće se mogućnostima poreskim obveznicima da svoja dugovanja izmire pod povoljnijim uslovima što podrazumijeva otpis obračunate kamate u slučaju cjelokupnog izmirenja osnovnog poreskog duga.

“Problem visokog nivoa poreskog duga je izražen u Crnoj Gori duži niz godina, i isti je na 31. decembar 2023. godine iznosio je 591,7 miliona (bez državnih organa), a obračunata kamata na osnovni dug iznosila je 228,3 miliona. U cilju smanjenja nivoa poreskog duga, Ministarstvo finansija je odlučilo da predloži zakonsko rješenje koje će dužnicima omogućiti otpis obračunate a neplaćene kamate na poreske obaveze koje su prihod državnog budžeta i dospjele su na plaćanje do 31. decembra 2024. godine,ako izvrše plaćanje cjelokupnog osnovnog duga u roku od 45 dana od dana početka primjene ovog zakona. Posljedice ovog problema ogledaju se u daljem uvećanju poreskog duga, kao i kamate što predstavlja veliki problem kako za budžetske prihode u smislu nižeg nivoa naplate poreskih prihoda, tako i za dužnika koji ne može da servisira obaveze i ulazi u nivo visokog rizika od posljedica koje mogu nastati zbog poreskog duga”, pojasnili su u Ministarstvu finansija.

Dalje su naveli da je direktno oštećena strana zbog ovog problema državni budžet u smislu nižeg nivoa naplate prihoda u odnosu na maksimalno mogući, što za posljedicu ima kretanje ka budžetskom deficitu i potrebu za obezbjeđivanjem novca za servisiranje rashoda iz drugih izvora prihoda.

“U slučaju ‘statusa quo’ poreski dug će biti na izuzetno visokom nivou, neće doći do rasta budžetskih prihoda po osnovu naplate poreskog potraživanja, poreski obveznici će biti u velikom riziku od posljedica koje nastaju zbog poreskog duga, nelikvidnost poreskih obveznika će biti dugoročna. Nacrtom Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze postići će se sljedeći ciljevi – smanjenje poreskog duga, brža naplata budžetskih prihoda po osnovu naplate poreskog potraživanja, izbjegavanje posljedica koje poreski obveznici mogu imati zbog poreskog duga, obezbijediti dugoročna likvidnost poreskih obveznika”, navode iz ovog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su pojasnili da primjenom ovog rješenja neće nastati dodatni troškovi građanima i privredi i neće biti dodatnih administrativnih opterećenja.

“Predložena zakonska rješenja će omogućiti poreskim dužnicima da izmire poreske obaveze bez plaćanja obračunate kamate, što će značajno podstaći dugoročnu likvidnost poreskih obveznika i veću naplatu poreskih prihoda. Predložena zakonska rješenja se, prije svega, odnose na poboljšanje poslovanja postojećih privrednih subjekata i pružanje pomoći pri održavanju i razvoju stabilnog poslovanja. Ovo zakonsko rješenje će motivisati poreske obveznike da izmire poreski dug, te se očekuje veća efikasnost pri naplati obračunatih, a nenaplaćenih prihoda”, ocijenjeno je u Ministarstvu finansija.

Svi podaci biće na internet stranci Poreske uprave

Nacrtom zakona je definisnao da se zahtjev za otpis kamate podnosi područnoj jednici Poreske uprave prema mjestu registracije poreskog dužnika, u roku od 45 dana od dana početka primjene ovog zakona.

“Obrazac zahtjeva propisuje Ministarstvo finansija. O zahtjevu za otpis kamate odlučuje rješenjem Poreska uprava koja može odbiti zahtjev ako poreske obaveze nijesu plaćene u cjelini u rokovima i na način utvrđen zakonom. Protiv rješenja Poreske uprave kojim se odlučuje po zahtjevu za otpis kamate može se izjaviti žalba. Na postupak po žalbi shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak”, precizirano je u Nacrtu zakona.

Poreska uprava će voditi evidenciju o podnijetim zahtjevima za otpis kamate, vrsti i iznosu plaćenih poreskih obaveza i iznosu kamate otpisane u skladu sa ovim zakonom i te podatke će objavljivati na svojoj internet stranici.

Opštine mogu otpisati kamatu za lokalni poreski dug

Nacrtom zakona je precizirano da nadležni organ lokalne samouprave može, u skladu sa ovim zakonom, propisati pravo na otpis kamate za dospjele poreske obaveze nastale po osnovu lokalnih poreza, taksi i naknada koje uvodi lokalna samouprava.

“To je moguće uz saglasnost Ministarstva finansija”, piše u Nacrtu zakona.

(Izvor: ND Vijesti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Centar za socijalni rad: UZ PODRŠKU PRIVREDNIKA OPREMLJENA POSEBNA PROSTORIJA
Centar za socijalni rad: UZ PODRŠKU PRIVREDNIKA OPREMLJENA POSEBNA PROSTORIJA

U prostorijama Centra za socijalni rad – Područna jedinica Ulcinj u petak je uz pomoć humanih ljudi, donatora (privrednika) iz opštine Ulcinj, adaptirana posebna prostorija koja će se koristiti za

CZIP: Vjetar u leđa nelegalnoj gradnji i uništenju važnih staništa
CZIP: Vjetar u leđa nelegalnoj gradnji i uništenju važnih staništa

Ukoliko bez dozvole gradite objekat koji ugrožava najvažniju koloniju ptica u Ulcinju – ništa ne brinite,  tu su crnogorske institucije da zdušno podrže nelegalni rad! Veoma jasnu i glasnu poruku

Kulturne znamenitosti i baština u funkciji turizma: DIO OKVIRA VAŽAN NA EVROPSKOM NIVOU
Kulturne znamenitosti i baština u funkciji turizma: DIO OKVIRA VAŽAN NA EVROPSKOM NIVOU

Ulcinj je najstariji grad na Jadranu. Na njegovoj teritoriji nalaze se dva antička grada: ulcinjski Stari grad i Šas (Svač). I oni su vazda bili interkulturni, što je najveći društveni kapital ove opštine.

Edukativna radionica: ŠTO ZNATI O ZEMLJOTRESIMA I ŠTO RADITI KADA SE DOGODE
Edukativna radionica: ŠTO ZNATI O ZEMLJOTRESIMA I ŠTO RADITI KADA SE DOGODE

Učenici ulcinjskih osnovnih i srednjih škola su u četvrtak u Velikoj sali Opštine Ulcinj prisustvovali edukativnoj radionici na temu “Sve što nijesmo znali o zemljotresima i šta raditi kada se dogode”.

TO: VEOMA DOBRA POSJETA U ULCINJSKIM HOTELIMA
TO: VEOMA DOBRA POSJETA U ULCINJSKIM HOTELIMA

Na ulcinjskoj rivijeri ovih dana boravi 2826 gostiju, saopšteno je iz Turističke organizacije. Kako se navodi, odlična je posjeta u hotelima, gdje je evidentirano 1.876 turista, dok je u privatnom smještaju