MSJA: Smjernice, režim i mjere zaštite Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos

Nevladina organizacija MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association je nedavno objavila „Studiju kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos“, koju je izradio „Expeditio architects“ d.o.o. iz Kotora.

Polazeći od prijedloga da se Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos, zbog svojih izuzetnih vrijednosti, kao cjelina zaštite kao nepokretno kulturno dobro – kulturni pejzaž, u toj Studiji su definisane smjernice, režimi i mjere zaštite za zonu predloženog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline.

Smjernice, režimi i mjere zaštite kulturnog pejzaža definisane su za Ulcinjsku maslinadu i uvalu Valdanos kao cjelinu, za pojedinačne elemente kulturnog pejzaža, kao i za različita pejzažna područja.

 

Opšte smjernice za Ulcinjsku maslinadu i uvalu Valdanos kao cjelinu

 • Sačuvati osnovne karakteristike i vrijednosti i sve elemente kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos i njene zaštićene okoline.
 • Sačuvati prirodne karakteristike i vrijednosti na području Maslinade i uvale Valdanos, uključujući i prirodne karakteristike cijele zaštićene okoline.
 • Predvidjeti očuvanje kulturnog pejzaža u cjelini, sa prirodnim vrijednostima i svim slojevima i segmentima kulturne baštine, i svim elementima kulturnog pejzaža.
 • Očuvati vizuelni integritet prostora Maslinade i uvale Valdanos i zaštićene okoline koje čine padine Bijele gore, Mavrijana i Mendre.
 • Zaustaviti proces nelegalne urbanizacije i transformacije pejzaža Maslinade.
 • Očuvati sve karakteristike i elemente kontinualnog otvorenog terasastog pejzaža maslinjaka, bez ograda i objekata.
 • Sačuvati izvornu agrikulturnu namjenu prostora Maslinade, i podsticati obnovu zaraslih i napuštenih maslinjaka.
 • Primjenjivati adekvatne agrotehničke mjere za održavanje i obnovu maslina.
 • Predvidjeti mjere podrške i pomoći vlasnicima maslinjaka u procesu održavanja i obnove maslinjaka.
 • Prezentacija i promocija vrijednosti i značaja Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos kao kulturnog pejzaža i kulturnog dobra.
 • Razviti i promovisati kulturne rute u Maslinadi, kulturne rute starih maslina, česama, i dr. Kulturnu rutu starih maslina priključiti kulturnoj ruti “Putevi masline” Savjeta Evrope.

 

Prioritetne aktivnosti

 Zaustavljanje nelegalne gradnje u Maslinadi, kroz sprovođenje već definisanih zakonskih mjera, koje su definisane kroz:

 Zakon o maslinarstvu, u kojem Maslinada uživa zaštitu, i kroz koji je u maslinjacima zabranjena izgradnja stambenih objekata izuzev u slučaju rekonstrukcije i nadogradnje već postojećih objekata, ili onih koji su neophodni u procesu proizvodnje maslina.

 Prostorno-urbanistički plan Opštine Ulcinj – smjernice za maslinjake Valdanos o zabrani izgradnje stambenih i drugih objekata.

 Donošenje Odluke o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta „Maslinada Ulcinj sa uvalom Valdanos“ u opštini Ulcinj, i sprovođenje daljih aktivnosti na zaštiti

„Maslinade Ulcinj sa uvalom Valdanos“ kao predjela izuzetnih odlika prema Zakonu o zaštiti prirode.

 Podnošenje inicijative za zaštitu Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos kao kulturnog pejzaža, prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, i sprovođenje daljih aktivnosti u okviru procesa zaštite Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos kao kulturnog dobra – kulturnog pejzaža.

 Preispitati i izmijeniti, ili staviti van snage, ranije donijeta planska dokumenta nižeg reda, lokalne studije lokacije i detaljne urbanističke planove (prevashodno LSL Bašbuljuk ali i DUP Liman 2, ID DUP Liman 1, ID DUP Meterizi 3, LSL Liman 2, LSL Oliva park) u odnosu na prepoznate vrijednosti i zahtjeve zaštite kulturnog pejzaža.

 Preispitati i izmijeniti segmente Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj vezano za planirane površine naselja na prostoru Glavice i jaruge Bašbuljuk, u zoni koja je predložena za zaštitu, kao i na prostoru Čivlaka, zapadnim padinama Bijele gore i istočnim padinama Mavrijana, u zoni koja je predložena kao bafer zona zaštićenog područja. Potencijalna izgradnja ovih naselja predstavlja veliku prijetnju za očuvanje ukupnog kulturnog pejzaža Maslinade.

 

Smjernice, režimi i mjere zaštite za elemente kulturnog pejzaža

 

Arheologija

 Sprovođenje arheoloških istraživanja, niza nedestruktivnih metoda u detekciji arheoloških lokaliteta kako bi se dobili jasni podaci o distribuciji arheoloških lokaliteta i lokacija na području Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos.

 Spriječiti dalje odnošenje podvodnog arheološkog materijala iz uvale Valdanos koja je prepoznata kao značajan lokalitet podvodne kulturne baštine.

 Sprovesti arheološka istraživanja na potencijalnom arheološkom lokalitetu Crkvica sa ostacima crkve na rtu Mendra.

 Ponovo sprovesti analizu starosti maslina sa područja Maslinade, ali novih stabala, koja bi bila identifikovana u saradnji sa stručnjacima iz oblasti zaštite kulturne baštine.

 

 

Terasasti pejzaž

 Sačuvati morfologiju i sve glavne elemente terasastog pejzaža Maslinade

 Sačuvati karakter otvorenog terasastog pejzaža, bez ograda i objekata

 Predvidjeti dalja istraživanja terasastog pejzaža, kroz koja bi se detaljno obradili i analizirali svi elementi kulturnog pejzaža.

 Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja, sa mapiranjem u GIS-u svih terasa, podzida, staza i odvodnih kanala, kao i njihovim stanjem. Kao primjer mogu da posluže aktivnosti koje sprovodi Nacionalni park Cinque Terre u Italiji, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine kao kulturni pejzaž, a koji karakterišu terasasti vinogradi.

 U zonama u kojima je karakter pejzaža narušen dati smjernice za sanaciju.

 

Terase i podzidi, tehnika gradnje suvozida

 Redovno održavanje podzida terasa.

 Popravka oštećenih segmenata podzida terasa. Prilikom popravke koristiti kamen koji se već nalazi na loakciji, i zidati u istoj tehnici kao što su postojeći podzidi, suvozid bez maltera, prateći logiku sloga.

 Sprovesti aktivnosti kako bi se pomoglo vlasnicima maslinjaka da dobiju subvencije za održavanje i obnovu suvozida, ispitati mogućnosti fondova za poljoprivredu na opštinskom i državnom nivou.

 Pronaći među lokalnim stanovništvom majstore koji još uvijek znaju da zidaju suvozide, i angažovati ih na obnovi podzida, međa, kanala u Maslinadi.

 Organizovati aktivnosti koje bi omogućile da se vještina zidanja suvozida prenese svim zainteresovanima i posebno mlađim generacijama. Između ostalog, moguće je organizovati obuke i radionice za izradu suvozida za različite aktere, majstore, arhitekte, lokalno stanovništvo i mlade.

 Moguće je organizovati radne kampove restauracije/radionice obnove suvozida, po uzoru na aktivnosti koje sprovode organizacije koje imaju značajno iskustvo na ovom polju, posebno udruga Dragodid iz Hrvatske, CHwB iz Albanije, iz okruženja, ali i domaće, poput NVO Kulturno-zavičajno udruženje Napredak – Gornja Lastva, Agencija za zaštitu Orjena iz Herceg Novog.

 Pripremiti vodič za gradnju i obnovu suvozida, praćen katalogom tipske izgradnje.

 Podizati nivo svijesti o značaju i vrijednostima tehnike zidanja suvozida.

 Uspostaviti saradnju sa organizacijama iz Crne Gore, regiona i Evrope, koje se bave tradicionalnim tehnikama zidanja suvozida i terasastim pejzažima.

 

Staze i putevi

 Temeljno istražiti sve trase istorijskih staza i puteva, i detaljno locirati i snimiti sve segmente sa ostacima kaldrme.

 Sačuvati trase i sve segmente starih staza i puteva, posebno sve djelove u kojima postoje ostaci kaldrme.

 Izvršiti sanaciju i rekonstrukciju oštećenih segmenata staza i puteva, koristeći izvorni materijal – kamen i tradicionalne tehnike gradnje.

 Obnoviti nedostajuće segmente staza i puteva u zonama u kojima ima za takvo što ima dovoljno informacija i dovoljno materijala. Koristiti obavezno kamen sa lokaliteta i tradicionalne tehnike gradnje.

 U zonama u kojima su prošireni postojeći ili probijeni novi putevi, i gdje su podzidi terasa uz put uništeni a zemlja ostala neobrađena, obavezno obzidati nove podzide u suvozidu, od kamena sa lokaliteta i u tehnici suvozida u kojoj su zidani postojeći podzidi, kako bi se spriječila erozija i spiranje zemljišta.

 Zaustaviti dalje probijanje novih puteva i proširivanje postojećih.

 Eventualno trasiranje novih puteva i proširivanje postojećih sprovesti u saradnji sa službom zaštite kulturne baštine (Uprava za zaštitu kulturnih dobara).

 Izučiti detaljno karakteristike i tehniku zidanja kaldrme, sprovesti uporedne analize sa kaldrmama u drugim zemljama iz različitih vremenskih perioda.

 Pronaći ako postoje i dalje majstori (u Ulcinju, ili šire, u regionu) koji znaju tehniku zidanja kaldrme i koji bi to znanje mogli prenijeti drugim zainteresovanim majstorima i mladima.

 Napraviti publikaciju koja promoviše vrijednosti kaldrme i priručnik za zidanje kaldrme.

 

Kanali za odvod vode

 Identifikovati i mapirati sve odvodne kanale na prostoru Maslinade, kako one koji služe samo kao kanali tako i one koji su istovremeno i staze.

 Sačuvati trase odvodnih kanala, svih različitih tipova, kao i sve autentične segmente kanala.

 Redovno održavati kanale.

 Izvršiti sanaciju i rekonstrukciju oštećenih segmenata kanala, koristeći izvorne materijale i tradicionalne tehnike.

 

Česme

 Sačuvati i revitalizovati sve česme na području Malsinade i uvale Valdanos. Pažnju posebno obratiti na uže okruženje česama, čije je karakteristike i vrijednosti potrebno zadržati, kao i na očuvanje cijelog sistema regulisanja vode u okviru Maslinade, jer su česme dio tog sistema.

 Finalizovati proces formalne zaštite Begove česme/ Kroni i Begut i Javorove česme/Kroni i Çinarit kao kulturnih dobara. Ostale česme zaštiti kao veoma značajne segmente kulturne baštine u okviru kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos.

 Za sve česme izraditi detaljnu arhitektonsku dokumentaciju, kao i snimak i analizu okruženja i svih elemenata pejzaža koji čine jedinstven sistem.

 Česme koje su zarasle u vegetaciju ili zatrpane neadekvatnim intervencijama, očistiti i sačuvati od dalje degradacije.

 Restauratorske radove na česmama sprovoditi uz obavezno uključivanje službe zaštite, na osnovu izdatih konzervatorskih uslova i uz nadzor stručnih lica konzervatora.

 Sve intervencije na česmama sprovoditi koristeći izvorne materijale i tradicionalne tehnike, primjenjujući princip minimalne intervencije.

 Obavezno uraditi analize maltera koji su se koristili za zidanje česama, i prilikom restauratorskih radova koristiti maltere istog sastava.

 

Zona bivšeg vojnog odmarališta

 Pronaći projekat bivšeg vojnog odmarališta sa kraja sedamdesetih godina XX vijeka i drugu relevantnu dokumentaciju.

 Dokumentovati i analizirati karakteristike i vrijednosti kompleksa vojnog odmarališta, i definisati elemente koje bi trebalo sačuvati, kao i one koji bi mogli biti dobar primjer prilikom formiranja planirane sportsko-rekreativne zone.

 

Nematerijalna baština

 Sačuvati tradicionale prakse koje su vezane za Maslinadu, za sadnju maslinjaka, za rad u maslinjaku i njegovo održavanje.

 Među predstavnicima lokalne zajednice identifikovati poznavaoce i nosioce pojedinih praksi, dokumentovati usmena predanja.

 Insistirati na prenošenju znanja o nematerijalnoj baštini i tradicionalnim praksama.

 Promovisati vrijednost i značaj nematerijalne kulturne baštine vezane za Maslinadu i uvalu Valdanos.

 Podržavati proizvodnju i unapređivanje proizvoda od maslina na tradicionalan način, kao lokalnih proizvoda koji mogu biti veoma značajni za ekonomski razvoj lokalne zajednice, a i kao proizvodi od značaja za turističku ponudu.

Foto: Shuterstock

 

Upravljanje

 • U upravljanju prostorom Maslinade, u slučaju njene zaštite kao prirodnog dobra i/ili kao kulturnog dobra, vlasnici maslinjaka svakako moraju da budu ključni akteri, adekvatno uključeni u sve upravljačke strukture.
 • Ispitati mogućnost novih modela upravljanja maslinjacima u okviru Maslinade, možda po uzoru na tradicionalni, u kojem je postojao čuvar Maslinade …

 

Studija kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos“ je urađena u okviru projekta Identifikacija i analiza: “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” koji je sprovodila nevladina organizacija MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association / Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby, u periodu od maja do novembra 2023. godine. Projekat je podržan u okviru projekta: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đerić: MANJE SIVE EKONOMIJE U ULCINJU, NEMA SELEKTIVNOSTI U NAŠEM RADU

TV CG, Naši u svijetu: HEROJI NJUJORKA IZ ULCINJA

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Sud za prekršaje: DRŽAVLJANIN ALBANIJE UPUĆEN U ZATVOR U SPUŽ
Sud za prekršaje: DRŽAVLJANIN ALBANIJE UPUĆEN U ZATVOR U SPUŽ

Državljanin Albanije Z.L. (44) osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, saopšteno je iz Suda za prekršaje. “On je sinoć oko 21

CEKUM: URUČENE KNJIGE ULCINJSKIM ŠKOLAMA
CEKUM: URUČENE KNJIGE ULCINJSKIM ŠKOLAMA

JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore nastavila je akciju pod  nazivom „Naše knjige u vaše škole“. Cilj da se pojedinim  školama

Mladi i ljudska prava: TEŽNJA ZA BOLJE DRUŠTVO U KOJEM ŽELE ŽIVJETI
Mladi i ljudska prava: TEŽNJA ZA BOLJE DRUŠTVO U KOJEM ŽELE ŽIVJETI

Prošlo je više od 75 godina od donošenja Opšte deklaracije o ljudskim pravima koja u središte stavlja dostojanstvo i pravednost te jednakost svih ljudskih bića.

Zbog napada na kolegu: PROTEST ULCINJSKIH ADVOKATA
Zbog napada na kolegu: PROTEST ULCINJSKIH ADVOKATA

Ispred zgrade Osnovnog suda u Ulcinju danas su se, na poziv Advokatske komore Crne Gore, okupili ulcinjski advokati kako bi izrazili protest zbog napada na

Švajcarska: SASTANAK KOMITETA O PRAĆENJU DISKRIMINACIJE ŽENA U CRNOJ GORI
Švajcarska: SASTANAK KOMITETA O PRAĆENJU DISKRIMINACIJE ŽENA U CRNOJ GORI

U Ženevi se danas održava sastanak Komiteta koji prati sprovođenje Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Delegaciju Crne Gore, koju čini 21 član, predvodi