N.Camaj: NE VJERUJEMO “PREGOVARACIMA” O STATUSU MALESIJE

Nikolle CamajNaj­no­vi­ji vla­di­ni za­kon­ski pred­lo­zi o sta­tu­stu Tu­zi, sve i da su ostvar­lji­vi, ipak su kla­sič­na po­li­ti­kant­ska pre­va­ra i ucje­na jer gra­đa­ni Ma­le­si­je mo­ra­ju još jed­nom bespo­go­vor­no da slu­že vo­đi i da ga po­dr­ža­va­ju i za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re i za izbore u glav­nom gra­du, uvjeren je čel­nik izborne liste “De­mo­krat­ski sa­ve­z Albanaca – Guximi” Ni­ko­la Camaj.

On je ka­zao da su no­va rje­še­nja ve­o­ma po­ni­ža­va­ju­ća za al­ban­ske pregovara­če.
“To je naj­ma­nje i naj­bla­že re­če­no ne­ko­rekt­no, ali ve­o­ma per­fid­no ura­đe­no, da bi još jed­nom po­ni­zi­li gra­đa­ne Ma­le­si­je. Pr­vo po­dr­ška, pa će­mo na­kon to­ga vi­dje­ti, mo­žda će se ne­ko ipak pri­sje­ti­ti da im je, ka­ko sko­ro re­ko­še, dra­ža op­šti­na u sklo­pu glav­nog gra­da. In­te­re­sant­no, ali i pa­ra­dok­sal­no je i to što se ne zna ko­ja je sud­bi­na za­ko­na o glav­nom gra­du – da li se im­ple­men­ti­ra u du­hu tre­nut­nih pri­pre­ma za promje­nu sta­tu­ta, sa ro­kom tra­ja­nja do 1. sep­tem­bra, ili se sto­pi­ra od­mah po usvaja­nju no­vih za­ko­na u Skup­šti­ni, uko­li­ko se usvo­je, i mi do dalj­njeg nastavljamo kao Grad­ska op­šti­na”, rekao je Ca­maj.

Vla­da je u če­tvr­tak usvo­ji­la pred­log iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj organi­za­ci­ji ko­jim je omo­gu­će­no da Tu­zi do­bi­ju sta­tus sa­mo­stal­ne op­šti­ne, ali će to bi­ti pri­mi­je­nje­no tek od 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne. To prak­tič­no zna­či da će građani Tu­zi mo­ći da gla­sa­ju za par­la­ment Glav­nog gra­da na re­dov­nim iz­bo­ri­ma na pro­lje­će idu­će go­di­ne. Gla­so­vi iz Ma­le­si­je su va­žan re­surs za DPS jer su im dono­si­li pre­va­gu na ni­vou Pod­go­ri­ce.

Po Ca­ma­je­vim ri­je­či­ma, sum­nju u iskre­nost či­ta­vog po­du­hva­ta po­ja­ča­va i či­nje­ni­ca da se ne uoča­va­ju iz­mje­ne u di­je­lu ko­ji pro­pi­su­je uslo­ve za for­mi­ra­nje no­ve opštine.
“Da ni­je­smo svje­sni sa ka­kvim pre­va­ran­ti­ma ima­mo po­sla, po­mi­sli­li bi­smo da je to sa­mo pro­pust. In­te­re­sant­no je is­ta­ći i to da ni­gdje u pro­mo­ci­ji ovih iz­mje­na od ‘naših pre­go­va­ra­ča’, po­sred­stvom me­di­ja i por­ta­la na al­ban­skom je­zi­ku, ni­je objavlje­no da će se za­ko­ni pri­mje­nji­va­ti od 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne. Iz­gle­da da je to, ipak, dio ko­ji kva­ri slast ‘po­bje­de’ i ot­kri­va ne­za­do­volj­stvo po­stig­nu­tim “, istakao je Ca­maj.

Ka­ko je na­gla­sio, iz­u­zet­no bi ga ra­do­va­lo da Ma­le­si­ja ko­nač­no ri­je­ši svoj sta­tus.
“Po­dr­ža­li bi­smo ‘pre­go­va­ra­če’, ali ti­me bi­smo po­sta­li sa­u­če­sni­ci u pre­va­ri, pa ćemo ra­di­je svo­ju po­dr­šku i da­lje usmje­ra­va­ti ka gra­đa­ni­ma u po­ku­ša­ju da svo­jim „ne­po­vje­re­njem” uti­če­mo na po­bolj­ša­nje nji­ho­vih pre­go­va­rač­kih po­zi­ci­ja”, dodao je on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Abazović: ULCINJ JE NA PRAVOM PUTU
Abazović: ULCINJ JE NA PRAVOM PUTU

“Raduje što smo udruženim snagama preduzeli aktivnosti kako bi sačuvali strateški važne opštinske i državne resurse, kao što su Solana, Valdanos i Ada, ali i iznikli iz pepela nekadašnje simbole grada,

Đukanović: Ulcinj je grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti
Đukanović: Ulcinj je grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je čestitku povodom Dana opštine Ulcinj, predsjedniku Opštine Omeru Barjaktariju, predsjedniku Skupštine opštine Ardijanu Mavriću, odbornicima i svim građanima

NVO Drug: Rezultati Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora”
NVO Drug: Rezultati Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora”

Stručna komisija ocijenila je radove Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora” koji je bio raspisan u periodu Decembar–Februar. Literarni konkurs je raspisan u okviru projekta ,,Prepoznaj,

CZIP: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju
CZIP: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju

Velika kolonija vodenih ptica koja se nalazi u Gornjem Štoju ugrožena je nelegalnim građevinskim radovima koji se odvijaju na svega 50 metara od same kolonije. Najugroženija je, prije svega, jedina kolonija

Ulcinj: RENOVIRANA I OPREMLJENA HITNA POMOĆ
Ulcinj: RENOVIRANA I OPREMLJENA HITNA POMOĆ

U Ulcinju je u petak svečano otvoren Zavod za hitnu medicinsku pomoć koji je renoviran i opremljen savremenom opremom. Na ovaj način zaposleni će imati bolje uslove za rad, a svi pacijenti mogućnost za