Nagradni konkurs: Do 5. septembra izbor idejnog rješenja logotipa za Solanu

Na osnovu inicijative Radne grupe za praćenje realizacije aktivnosti vezanih za upravljanje Ulcinjskom solanom definisanih Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila za Poglavlje 27 – životne sredina i klimatske promjene, koju čine predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, Javnog preduzeća za Nacionalne parkove Crne Gore, Martin Schneider-Jacoby Association i Opštine Ulcinj, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa koji će doprinijeti prepoznatljivosti Parka prirode „Ulcinjska solana“.

OBLAST:

Grafički dizajn

CILJ KONKURSA:

Cilj konkursa je da Ulcinjska solana dobije originalno idejno-grafičko rješenje logotipa koji će ovom parku prirode dati jedinstveni vizuelni identitet i prepoznatljivost.

OPIS PROJEKTNOG ZADATKA: 

Zadatak konkursa je izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa koji treba da sadrži najviše tri, a najmanje jedan od ukupno četiri ponuđena, osnovna i prepoznatljiva elementa Ulcinjske solane, pri čemu treba voditi računa da fokus logotipa bude zaštićeno područje – Park prirode „Ulcinjska solana“ koje predstavlja sinergiju prvenstveno prirodnih vrijednosti (biodiverzitet) i stvorenih vrijednosti (solana):

Ptice

 Solana je prepoznata kao područje sa velikim  biodiverzitetom i vrstama od međunarodnog značaja, sa nekoliko bioloških elemenata koji ga čine jedinstvenim na nacionalnom i međunarodnom nivou.

O ornitološkom značaju govori i sam naziv „Zogajsko blato“ („zog“ u prevodu sa albanskog znači „ptica“), ali i to da se nalazi između najznačajnijih ornitoloških lokaliteta na Jadranu, odnosno područja od međunarodnog značaja za boravak ptica Velika plaža, Ada Bojana, Šasko i Skadarsko jezero te Velipoja u Albaniji. Sa svim svojim karakteristikama predstavlja najvažnije zimovalište, gnjezdilište i hranilište za ptice na istočnoj obali Jadranskog mora, ali i ključnu stanicu na migratornom Jadranskom putu za milione ptica na putu ka ili od Afrike. Na području Ulcinjske solane registrovano je oko 250 vrsta ptica, što je više od polovine vrsta koje se redovno pojavljuju u EU, i oko 70% vrsta registrovanih na teritoriji Crne Gore. Neke od najkarakerističnijih vrsta su: flamingos, vlastelica, zijavac, čaplja kašikara, šarena utva, morski žalar, modrovrana… 

So

Sa najvećim brojem vedrih dana, najvećom insolacijom na Jadranu – 2567 sunčanih sati i najvećim brojem tropskih dana u bivšoj Jugoslaviji, tadašnjim istraživanjima prostor „Zogajskog blata“ odabran je kao idealno mjesto za proizvodnju soli na principu evaporacije, sa projektovanom proizvodnjom od 30.000 tona soli godišnje. Uz ručno sakupljanje i visok kvalitet soli, Solana (može biti) najbolji primjer spoja privredne proizvodnje i zaštite prirode u ekološkoj Crnoj Gori. Iako razvijena u polu-industrijsko postrojenje, zadržava posebne predione odlike, prirodne i kulturne vrijednosti jedne tradicionalne solane Fabrika se ranije predstavljala pod sloganom „Proizvod ljubavi, sunca i mora“, što su elementi koji najbolje opisuju kako nastaje so. 

Prostor fabrike za proizvodnju soli

Solana je važan dio sistema sliva Skadarskog jezera i rijeke Bojane, slivnog područja koje zahvata 1,000 km. Površina Solane pod plitkom slanom vodom iznosi 1,383 ha (92.2%), dok nasipi, pregrade i kanali zauzimaju 109 ha (7.8%). Solana je okružena kanalom koji drenira okolne močvare/knete, ne dozvoljavajući i da se njihova voda miješa sa solanskom. Kanali odvode vodu u kanal Port Milena, a zatim u more. Solana je od Jadrana odvojena Brijegom od mora i Velikom plažom a od Bojane kanalom i nasipima protiv poplava.

Današnji oblik Solana je počela poprimati 1926. godine, kada su i započeti prvi radovi. Uspješno je poslovala kao vještački, od strane čovjeka dirigovani ekosistem, gdje je unaprijed određen termin punjenja bazena morskom vodom, nivo vode u njima i salinitet. Nakon 80 godina proizvodnje soli, berba iz 2013. godine je bila posljednja.

Područje se sastoji od 235 bazena plus štojski 1, 2 i zoganjski 1,2, nasipa visine 35-40cm i 60cm širine, dok širina kanala iznosi 1,0 m. Bazeni obrazuju veće površine koje imaju specifične nazive.

Kulturno- istorijsko nasljeđe

Prostor Ulcinjske solane, osim brojnih prirodnih vrijednosti, karakteriše i kulturno-istorijsko nasljeđe. Solana “Bajo Sekulić” je bilo jedno od 10 najvećih crnogorskih preduzeća i ujedno jedna od najmlađih solana na Mediteranu.

Njen nastanak veže se za hidroregulaciju Zoganjskog blata krajem XIX vijeka, kada je iskopan drenažni kanal Port Milena. Najstariji solanski bazeni su građeni od 1926 – 1934. godine. Iz tog vremena datira i stara Upravna zgrada, koju je sagradio tvorac Solane, Italijan Gvido Gvizigovi, po uzoru na Upravne zgrade evropskih solana. Objekat je sačuvao zatečene evropske vrijednosti i u kompleksu sa transportnim postrojenjima i solanskim bazenima predstavlja jedinstven primjer industrijske arhitekture prve polovine XX vijeka u Crnoj Gori. Osim ovoga, kalimere na Port Milena takođe predstavljaju značajno kulturno-istorijsko naslijeđe ovog područja.

Knjiga grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na CD-u ili USB drive-u, treba da sadrži:

Znak i logotip sa tri varijante jezičkih ispisa: Varijanta 1. da sadrži naziv na crnogorskom jeziku – Park prirode Ulcinjska solana; Varijanta 2. da sadrži naziv na crnogorskom i albanskom jeziku – Park prirode Ulcinjska solana (i) Parku Natyror Kriporja e Ulqinit  i Varijanta 3. da sadrži naziv kategorije zaštite na crnogorskom (Park prirode)  i engleskom (Nature Park) dok naziv Ulcinjska solana ostaje na crnogorskom jeziku.
Znak i logotip u punom koloru
Pozitiv, negativ, grayscale znaka i logotipa
Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu (do 500 riječi)
Dozvoljeno umanjenje znaka
Definisana kolor paleta (CMYK, RGB, PANTONE)
Način i tehnike primjene korporativnih boja
Definisanje tipografije (za print i web)
Vizit kartice
Memorandum firme A4 formata, u tri jezičke varijante (crnogorski, albanski i engleski) 
Koverte
Fascikle
Flajer, info table, brošure i sličan promotivni materijal (karte za ulaz, promotivni ceger, ID kartice)
Elektronski potpis
Brending na majicama i uniformama za radnike Parka prirode
Brending vozila
Turistička signalizacija (table su predefinisane braon boje)
Primjena znaka i definisanih  standarda na web sajtu

USLOVI, NAČIN I ROK PRIJAVE: 

– Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica – grafički dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom sa teritorije Crne Gore.

– Svaki konkursni rad mora biti u zatvorenoj koverti (glavna koverta), koja je naznačena šifrom, a koju autor/autorka/autori sami osmišljavaju od 3 slova i 5 cifara (npr. SMN11100). Šifra treba da bude osmišljena tako da ni u kom slučaju ne narušava anonimnost autora/autorki. Na glavnoj koverti takođe naznačiti adresu tj. kome se upućuje rad:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

„NAGRADNI KONKURS ZA IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA“

Adresa: IV Proleterske brigade br.19 81000

Podgorica, Crna Gora

Koverta sadrži:

1) PDF konkursnog elaborata snimljen na CD-u ili USB drive-u, kao i znak u .eps, .jpeg, .png i/ili .tiff formatu u rezoluciji 300 dpi, CMYK, RGB i/ili Pantone skali. CD ili USB drive takođe trebaju biti naznačeni šifrom.

2) U glavnoj koverti, potrebno je dostaviti i posebnu kovertu sa naznakom „PODACI O AUTORU/KI/AUTORIMA“ na kojoj je upisana šifra rada sa naznakom “NE OTVARATI”, a mora da sadrži:

a) Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica: šifru rada; ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona predstavnika/ce autorskog tima; brojeve žiro-računa članova/ica autorskog tima, na koje će biti izvršena isplata nagrade.

b) Ukoliko se isplata nagrada vrši na pravno lice: šifru rada; ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona predstavnika/ce autorskog tima, tj. lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV; potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

– Rok za podnošenje idejnih rješenja je ponedeljak 05.09.2022. godine do 15h.

Prijavljena idejna rješenja logotipa ocjenjivaće komisija koju čine članovi radne grupe i dva stručna lica – grafički dizajneri.

Članovi komisije i članovi njihovih porodica nemaju pravo učešća na konkursu, kao ni službenici zaposleni u Ministarstvu.

Sastav Komisije:

Tamara Brajović, predsjednica Komisije, MEPG;

Goran Gugić, član, integrisani ekspert GIZa;

MSc Arina Maraš, članica, MEPG;

Miloš Sekulović, član, MEPG;

Tahir Tahiri, član, Opština Ulcinj  – Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta;

dr Aleksandar Mijović, član, JPNP CG;

mr Maša Vučinić, članica, JPNP CG;

Ksenija Medenica, članica, CZIP;

Zenepa Lika, članica, MSJA;

mr Adela Zejnilović, članica, grafička dizajnerka i

prof. mr Ana Matić, članica, grafička dizajnerka

Komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno od dostavljenih konkursnih rješenja.

– Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u petak 16.09.2022. 

NAGRADNI FOND:

PRAVNA LICA

I NAGRADA – 1,700 € bez PDV-a (2,057 €  sa PDV-om)

II NAGRADA – 300 € bez PDV-a (363 € sa PDV-om)

III NAGRADA – 150  € bez PDV-a (181,5  € sa PDV-om)

FIZIČKA LICA

I NAGRADA – 1,700 € neto

II NAGRADA – 300 € neto

III NAGRADA – 150  € neto

Pobjedničko rješenje (I NAGRADA) će biti nagrađeno navedenim iznosom nakon dostavljanja finalne verzije knjige grafičkih standarda za primjenu logotipa, usaglašene sa zahtjevima Komisije.

Kriterijumi za vrednovanje rješenja:

Dostavljene radove komisija će ocjenjivati po sljedećim kriterijumima:

1. originalnost – od 0 do 25 bodova;

2. savremenost – od 0 do 25 bodova;

3. cjelovitost rješenja (grafizam, ispis) – od 0 do 25 bodova;

4. primjenjivost (reproduktivnost) znaka – od 0 do 25 bodova;

USLOVI ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA:

Raspisivač Konkursa, nakon donošenja odluke komisije, isplatom nagrade otkupljuje sva autorska imovinska prava isključivo, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja od autora nagrađenog rada.

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja Konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na mail: kabinet@mepg.gov.me ili pr@mepg.gov.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Ulcinj: POČASNI GRAĐANI STEINACKER, BEQIRAJ I DOBRECI
Ulcinj: POČASNI GRAĐANI STEINACKER, BEQIRAJ I DOBRECI

Bivša njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Elizabeth Steinacker, predsjednik Udruženja Ulcinjana u Draču Zyhni Beqiraj i (posthumno) prof. dr Sim Gjon Dobreci biće proglašeni počasnim građanima Ulcinja,

U povodu Dana Opštine: ODRŽAN KONCERT UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA MUZIKU I BALET
U povodu Dana Opštine: ODRŽAN KONCERT UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA MUZIKU I BALET

U Galeriji ulcinjskog Centra za kulturu u srijedu je održan tradicionalni koncert  učenika Osnovne škole za muziku i balet. Kako je kazala direktorka te institucije Fatime Katana Buzuku, riječ je o poklonu

Jakov Milatović u Ulcinju: Ponosni na istoriju koju stvaramo zajedno
Jakov Milatović u Ulcinju: Ponosni na istoriju koju stvaramo zajedno

  “Oslobođeni od straha i pritiska, cijelom zemljom pronijeli smo zdravu viziju o Crnoj Gori. Onu viziju u kojoj su svi njeni građani i građanke najveće bogatstvo, onu u kojoj svi jednako uživaju privilegije

Fudbal: VAŽNA POBJEDA „OTRANT OLYMPICA“
Fudbal: VAŽNA POBJEDA „OTRANT OLYMPICA“

Fudbaleri „Otrant Olympica“ ostvarili su u srijedu važnu pobjedu na domaćem terenu. Izabranici Dejana Vukićevića su rezultatom 2:0 porazili ekipu „Igala“, direktnog konkurenta za opstanak u Drugoj crnogorskoj

Supermarket SARS: I ove nedjelje dođi, i dobro prođi!
Supermarket SARS: I ove nedjelje dođi, i dobro prođi!

Posjetite nas i iskoristite vrhunsku ponudu koju smo spremili za vas! Akcija važi u svim SARS marketima. Akcija na istaknute proizvode važi do 08.04. (subota). Besplatna dostava na kućnu adresu: 067 040