Nimanbegu za “Dan”: POLOZAJ ALBANACA JE SVAKIM DANOM SVE BOLJI

Genci NimanbeguDe­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta neo­prav­da­no ka­sni u re­a­li­za­ci­ji di­je­la ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma ko­ji se od­no­si na vra­ća­nje imo­vi­ne na Val­da­no­su, ras­po­dje­lu funk­ci­ja u vla­sti i pi­ta­nje slo­bod­ne upo­tre­be na­ci­o­nal­nih sim­bo­la, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” funk­ci­o­ner For­ce Gen­ci Ni­man­be­gu.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li će od re­a­li­za­ci­je tih oba­ve­za za­vi­si­ti i od­nos ko­a­li­ci­je Al­ban­ci od­luč­no pre­ma pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, on je ka­zao da oni si­gur­no ni­ko­me ne­će da­ti blan­ko po­dr­šku.
● Po­li­tič­ka kri­za se na­sta­vlja, vlast i opo­zi­ci­ja se čvr­sto dr­že svo­jih sta­vo­va, a pred Cr­nom Go­rom je iz­bor­na go­di­na, kao i mno­ge oba­ve­ze na unu­tra­šnjem pla­nu, kao i na pla­nu evrop­skih in­te­gra­ci­ja. Ka­kva bi mo­gla bi­ti mje­ra kom­pro­mi­sa da opo­zi­ci­ja pre­ki­ne boj­kot i da par­la­ment na­sta­vi da ra­di u pu­nom ka­pa­ci­te­tu?
– Po­di­je­lje­nost cr­no­gor­skog dru­štva ni­je sa­mo stvar da­na­šnji­ce, ona ima ve­o­ma du­bo­ke ko­ri­je­ne, Ali po­di­je­lje­nost do te mje­re ne ide u pri­log ni vla­sti ni opo­zi­ci­ji, a po­naj­ma­nje na­ro­du ko­ji je iza­brao svo­je pred­stav­ni­ke da bi na naj­bo­lji na­čin ar­ti­ku­li­sao svo­je in­te­re­se, htje­nja i že­lje. Po­li­tič­ka kri­za po­sto­ji u od­no­si­ma vla­sti i opo­zi­ci­je, a su­de­ći po po­nu­da­ma sa obje stra­ne, ne vi­dim da će se br­zo ri­je­ši­ti. Sta­vo­vi su di­a­me­tral­no su­prot­ni i ne vi­dim ko bi mo­gao da uči­ni ika­kve ustup­ke. Ul­ti­ma­tiv­ni za­htjev opo­zi­ci­je da se kao uslov pre­ki­da boj­ko­ta od­re­di da­tum za par­la­men­tar­ne iz­bo­re po me­ni je pri­lič­no pro­ble­ma­ti­čan. Pro­te­kle iz­bo­re je po­zi­tiv­no oci­je­ni­la i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca, a i za­pi­sni­ci pot­pi­sa­ni od svih, pa i od opo­zi­ci­o­nih čla­no­va bi­rač­kih od­bo­ra, do­kaz su za to. Isti­na, par­la­ment bez opo­zi­ci­je, bez ob­zi­ra što je opo­zi­ci­ja iza­bra­la sa­mo­i­zo­la­ci­ju boj­ko­tom, ni­je naj­bo­lja sli­ka cr­no­gor­skog dru­štva. Ve­o­ma va­žni za­ko­ni se iz­gla­sa­va­ju, ta­ko da bi bi­lo ve­o­ma do­bro da se ču­je i opo­zi­ci­o­no raz­mi­šlja­nje iz po­sla­nič­kih klu­pa. Mo­žda gri­je­šim, ali i boj­kot po­la­ko gu­bi bi­lo ka­kav smi­sao, ta­ko da i gla­sa­či opo­zi­ci­je, po mo­me, želj­no oče­ku­ju da se ču­je nji­hov glas. Po­sla ima na­pre­tek i za opo­zi­ci­ju, ko­ja, po lo­gi­ci stva­ri, mo­ra bi­ti stal­no tu. Osta­je na nji­ma da do­ne­su pra­vu od­lu­ku. Čim pri­je to bo­lje.
● Sve su bli­ži lo­kal­ni iz­bo­ri u Ul­ci­nju. Da li će For­ca sa­mo­stal­no na­stu­pi­ti na tim iz­bo­ri­ma?
For­ca je naj­ja­ča po­li­tič­ka stran­ka me­đu Al­ban­ci­ma. Sa sa­da­šnjom ko­a­li­ci­jom Al­ban­ci od­luč­no po­ka­za­li smo da i sa ma­njim bro­jem pred­stav­ni­ka zbog svo­je do­sljed­no­sti u svim ključ­nim po­li­tič­kim za­htje­vi­ma mo­že­mo ostva­ri­ti po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te. Ja ne pri­hva­tam kla­si­fi­ka­ci­ju da ni­smo gra­đan­ska stran­ka, ni po pro­gra­mu, a još ma­nje po dje­lo­va­nju. Gra­đan­ska i de­mo­krat­ska pro­fi­la­ci­ja unu­tar stran­ke je ne­što što ga­ji­mo i či­me se po­no­si­mo. Na­rav­no, to ne is­klju­ču­je na­še an­ga­žo­va­nje na na­ci­o­nal­nom pla­nu. For­ca je pre­u­zi­ma­la i pri­je i pre­u­zi­ma­će i da­lje od­go­vor­nost za raz­voj, ne sa­mo Ul­ci­nja, već i ši­re. Što se ti­če lo­kal­nih iz­bo­ra u Ul­ci­nju, od­lu­ku o to­me će­mo do­ni­je­ti na or­ga­ni­ma stran­ke. Sva­ka­ko, otvo­re­ni smo za sa­rad­nju sa svi­ma ko­ji po­sta­vlja­ju op­šti in­te­res u pr­vi plan. Ni­ka­ko ne­će­mo ući u ko­a­li­ci­je sa in­te­re­snim gru­pa­ma po­je­di­nih na­zo­vi­li­de­ra, ko­ji pri­je sve­ga gle­da­ju lič­ni in­te­res i vo­de se nji­me, a ta­kvih ima svu­da, ne sa­mo kod nas u Ul­ci­nju. Ul­cinj je već če­ti­ri go­di­ne u te­škoj funk­ci­o­nal­noj ko­a­li­ci­ji. Pred­sto­je­ći iz­bo­ri tre­ba da re­zul­ti­ra­ju ja­snom po­dr­škom po­li­ti­ci raz­vo­ja i vla­da­vi­ne pra­va, a ne osta­ci­ma biv­ših po­li­ti­ka, ko­je su u vi­še ob­li­ka na vla­sti u Ul­ci­nju već 17 go­di­na i ni­ka­ko da iz­gra­de de­mo­krat­ski ka­pa­ci­tet.
● Da li ste za­do­volj­ni ka­ko je DPS u do­sa­da­šnjem pe­ri­o­du is­pu­nja­vao oba­ve­ze iz ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma, ka­ko u pro­gram­skom di­je­lu, ta­ko i u di­je­lu ras­po­dje­le funk­ci­ja u si­ste­mu vla­sti?
–Ostva­ri­li smo vi­še po­li­tič­kih ci­lje­va ko­ji su bi­li op­te­re­ću­ju­ći za po­li­ti­ku i od­no­se u dru­štvu. Iz­gla­sa­na je pu­no­prav­nost Op­šti­ne Tu­zi, i to su mo­gle da iz­ve­du sa­mo upor­nost i od­luč­nost ko­je smo po­ka­za­li, i to je za­slu­ga sa­mo stra­na­ka u na­šoj ko­a­li­ci­ji, na­rav­no uz po­dr­šku svih ko­ji su gla­sa­li u par­la­men­tu Cr­ne Go­re 27. apri­la 2017. go­di­ne. Svi osta­li ko­ji su se za­la­ga­li za to a ni­su gla­sa­li iz­ne­vje­ri­li su svo­je bi­ra­če. Ta­ko­đe, ostva­ri­li smo usva­ja­nje pla­na Op­šti­ne Ul­cinj u skla­du sa sta­vo­vi­ma SO Ul­cinj i ti­me od grad­nje za­šti­ti­li i pro­stor So­la­ne i pod­ruč­je Val­da­no­sa. I to nas či­ni po­no­snim jer smo po­ka­za­li da smo ra­di­li od­go­vor­no i ti­me po­sti­gli te uspje­he. Na­rav­no, ka­da se ne­što i ostva­ri po­sli­je to­li­ko na­po­ra i za­htje­va, gra­đa­ni ne­ka­da ni­je­su ni svje­sni tih re­zul­ta­ta. Nji­ho­vo je da oče­ku­ju još vi­še i bo­lje. Mi i da­lje ima­mo pro­gram­skih raz­li­ka, što se i vi­dje­lo pri­li­kom gla­sa­nja o za­ko­ni­ma o obra­zo­va­nju. Za­la­ga­će­mo se i da­lje za sve ja­ču i tran­spa­rent­ni­ju dr­žav­nu upra­vu i nje­nu de­cen­tra­li­za­ci­ju. Na­ža­lost, već smo u ka­šnje­nju u re­a­li­za­ci­ji ne­kih ta­ča­ka spo­ra­zu­ma, i to oko po­vra­ća­ja imo­vi­ne u Val­da­no­su, i tu ni­smo sprem­ni ni za ka­kvo od­stu­pa­nje od ono­ga što je sa­dr­ža­no u spo­ra­zu­mu. Sa­či­njen je ela­bo­rat o sta­nju ma­sli­nja­ka u Val­da­no­su i spre­mljen je pred­log prav­nog do­ku­men­ta za ko­nač­ni po­vra­ćaj imo­vi­ne. i upu­će­ni su ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma. Svi da­lji od­no­si u ko­a­li­ci­ji za­vi­si­će od to­ga. Isti tret­man je i za pi­ta­nje oko slo­bod­ne upo­tre­be na­ci­o­nal­nih sim­bo­la, gdje ima­mo neo­če­ki­va­nu op­struk­ci­ju u Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va. I pi­ta­nje ras­po­dje­le funk­ci­ja je u neo­prav­da­nom ka­šnje­nju. Ko­a­li­ci­ja Al­ban­ci od­luč­no i For­ca kao njen sto­žer od­luč­ni su da ne pra­ve kom­pro­mi­se oko ključ­nih ci­lje­va, na osno­vu ko­jih smo i do­bi­li po­vje­re­nje bi­ra­ča da ih pred­sta­vlja­mo.
● Na­red­ne go­di­ne bi­će odr­ža­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. Da li će even­tu­al­na po­dr­ška For­ce kan­di­da­tu DPS-a za­vi­si­ti, iz­me­đu ota­log, i od ste­pe­na re­a­li­za­ci­je ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma?
– For­ca ne da­je blan­ko po­dr­šku bi­lo ko­me, čak ni unu­tar stran­ke. Po­li­ti­ka je umi­je­će mo­gu­ćeg, ta­ko da mi po­ku­ša­va­mo da do­stig­ne­mo što vi­še, bez ob­zi­ra sa kim sklo­pi­li spo­ra­zu­me. Svje­sni smo da sa­mi ne mo­že­mo pu­no, ali isto ta­ko smo svje­sni da su na­ši za­htje­vi pri­je sve­ga ra­ci­o­nal­ni i du­go­roč­ni. U sve­mu što ra­di­mo že­li­mo da na­še gra­đa­ne upu­ti­mo na si­stem, na in­sti­tu­ci­je i da­le­ko smo od one iz­u­zet­no ras­pro­stra­nje­ne flo­sku­le ti­pa „imam čo­vje­ka“. Mi že­li­mo da ima­mo si­stem po mje­ri gra­đa­na u bi­lo ko­joj gra­ni.
● Ko­li­ko je, po Va­šem mi­šlje­nju, od ka­da je For­ca dio vla­sti, una­pri­je­đen po­lo­žaj Al­ba­na­ca u Cr­noj Go­ri i ko­je pro­ble­me i da­lje sma­tra­te ne­ri­je­še­nim?
– Po­lo­žaj Al­ba­na­ca u Cr­noj Go­ri je sva­kim da­nom sve bo­lji. Mi se još ži­vo sje­ća­mo i pri­jet­nji ko­je su bi­le upu­će­ne i na­šim po­sla­ni­ci­ma, čak i sa skup­štin­ske go­vor­ni­ce. Na svu sre­ću, to vri­je­me je dav­no iza nas. Od ka­da smo dio vla­da­ju­će struk­tu­re na­pra­vlje­ni su vi­dlji­vi is­ko­ra­ci u una­pre­đe­nju na­šeg po­lo­ža­ja, ali ne u onoj mje­ri ko­ju bi­smo že­lje­li i ko­joj te­ži­mo. Još ni­je ni pri­bli­žno do­stig­nut ni­vo rav­no­prav­ne za­stu­plje­no­sti Al­ba­na­ca u dr­žav­nim or­ga­ni­ma i jav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Još po­sto­je čak i mi­ni­star­stva ko­ja ne­ma­ju ni­jed­nog za­po­sle­nog Al­ban­ca, a stra­te­gi­ja raz­vo­ja Cr­ne Go­re je ja­sna. Ko­nač­no, to od nas zah­ti­je­va i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca. Ve­li­ki Te­sla je jed­nom od­go­vo­rio: „Di­vim se pod­jed­na­ko srp­skom na­ro­du kao svom na­ro­du i Hr­vat­skoj kao otadž­bi­ni“. Bi­li bi­smo sreć­ni da mo­že­mo ta­ko iz­ja­vi­ti i mi Al­ban­ci u Cr­noj Go­ri. Da bi­smo to do­sti­gli, mo­ra­mo svi za­jed­no pu­no ra­di­ti. Mi sva­ka­ko ne­će­mo od­u­sta­ja­ti od una­pre­đi­va­nja po­lo­ža­ja Al­ba­na­ca, ali i svih gra­đa­na Cr­ne Go­re.

Ni­je­sam u kon­flik­tu in­te­re­sa

● U isto vri­je­me ste i po­sla­nik i pred­sjed­nik Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta Al­ba­na­ca. Smatra­te li da je to su­kob in­te­re­sa?
–Od kra­ja 2013. go­di­ne, ka­da sam iza­bran, do sa­da, mje­sto pred­sjed­ni­ka Nacionalnog sa­vje­ta Al­ba­na­ca oba­vljam vo­lon­ter­ski. Vje­ro­vat­no da je mno­gi­ma to ne­shva­tlji­vo, jer ni­su na­vi­kli na ta­kav od­nos pre­ma funk­ci­ja­ma i po­zi­ci­ja­ma. Da mi­slim da po­sto­ji su­kob in­te­re­sa, to bih pre­ki­nuo istog tre­nut­ka. (V.RA­DE­NO­VIĆ, Dan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Abazović: ULCINJ JE NA PRAVOM PUTU
Abazović: ULCINJ JE NA PRAVOM PUTU

“Raduje što smo udruženim snagama preduzeli aktivnosti kako bi sačuvali strateški važne opštinske i državne resurse, kao što su Solana, Valdanos i Ada, ali i iznikli iz pepela nekadašnje simbole grada,

Đukanović: Ulcinj je grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti
Đukanović: Ulcinj je grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je čestitku povodom Dana opštine Ulcinj, predsjedniku Opštine Omeru Barjaktariju, predsjedniku Skupštine opštine Ardijanu Mavriću, odbornicima i svim građanima

NVO Drug: Rezultati Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora”
NVO Drug: Rezultati Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora”

Stručna komisija ocijenila je radove Literarnog konkursa ,,Govor mržnje nije sloboda govora” koji je bio raspisan u periodu Decembar–Februar. Literarni konkurs je raspisan u okviru projekta ,,Prepoznaj,

CZIP: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju
CZIP: Ugrožena najvažnija kolonija ptica u Ulcinju

Velika kolonija vodenih ptica koja se nalazi u Gornjem Štoju ugrožena je nelegalnim građevinskim radovima koji se odvijaju na svega 50 metara od same kolonije. Najugroženija je, prije svega, jedina kolonija

Ulcinj: RENOVIRANA I OPREMLJENA HITNA POMOĆ
Ulcinj: RENOVIRANA I OPREMLJENA HITNA POMOĆ

U Ulcinju je u petak svečano otvoren Zavod za hitnu medicinsku pomoć koji je renoviran i opremljen savremenom opremom. Na ovaj način zaposleni će imati bolje uslove za rad, a svi pacijenti mogućnost za