OPSTINA ULCINJ: TENDER ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJISTA ZA AKVA PARK

CRNA GORA

OPŠTINA ULCINJ

Komisija za sprovođenje postupka

Javnog poziva za davanje pod zakup opštinske imovine

Br.01-116/14

Ulcinj, 30.09.2014..godine

Opština Ulcinj, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11), člana 5 stav 1 i 3, člana 29, člana 30 i člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 44/10) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti Opštine Ulcinj br.02-217/4-14(Sl.list CG-opštinski propisi br.23/14) objavljuje:

JAVNI POZIV

za davanje u dugoročni zakup zemljišta

 PREDMET JAVNOG POZIVA(TENDERA)

Opština Ulcinj objavljuje javni poziv (prikupljanjem ponuda) za davanje u dugoročni zakup od 30(trideset) godina zemljišta nad kojim Opština Ulcinj ima pravo raspolaganja, označenim kao kat.parcela br.2088 po kulturi njiva 5. Klase u površini od 25498 m2, upisana u LN.br.338 KO Donji Štoj kao Svojina Crne Gore-pravo raspolaganja Opština Ulcinj bez tereta i ograničenja.

Nepokretnosti koje su predmet javnog poziva daju se u dugoročni zakup u cilju izgradnje Aqua parka sa pratećim sadržajima na predmetnim nepokretnostima, koje se u druge svrhe ne mogu koristiti.

Minimalna cijena zakupa iznosi 1,10 eura po 1m2 na godišnjem nivou.

Postupak prikupljanja i vrijednovanja ponuda sprovodi Komisija za sprovođenje postupka prikupljanjem ponuda(u daljem tekstu Tenderska komisija).

Ovaj Javni poziv biće objavljen u dnevnom listu „Dan“ , na sajtu opštine Ulcinj www.ulgov.me  i na oglasnoj tabli Opštine Ulcinj.

OPŠTI-KVALIFIKACIONI USLOVI 

Ponudu na Tenderu može podnijeti domaće i strano fizičko i pravno lice koje: 

–        je (su) podnijelo/a zahtjev  Komisiji za dobijanje Tenderske dokumentacije(Instrukcije za učešće i sprovođenje javnog poziva za  davanje u dugoročni zakup zemljišta,Nacrt Ugovora o zakupu i List nepokretnosti br.338 za kat.parcelu br.2088 u okviru Roka za podnošenje Ponude i koje je:

–        platilo/a naknadu za dobijanje Tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 EUR (slovima:pedeset eura) ako ispunjava sledeće uslove:(u daljem tekstu : Učesnik/ci na tenderu).

1.      Dostavi dokaze:

a)      za fizička lica:

– ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt telefona

– matični broj i broj lične karte

 

b) za pravna lica

– naziv i sjedište pravnog lica

– dokaz o registraciji u privrednom registru ili drugom odgovarajućem registru (rješenje o registraciji, odgovorna lica). Lice koje zastupa firmu u ovom postupku mora imati posebno pismeno ovjereno ovlašćenje.

2.  Dostavi ponudu iznosa zakupnine na godišnjem nivou iskazanu u eurima po 1 m2.

Ponuda čiji je ponuđeni iznos manji od minimalne cijene zakupa smatra se neurednom.

3. Dostavi dokaz o uplati depozita sa naznakom ,,depozit za javni poziv’’ na žiro račun Opštine Ulcinj broj   530-2988-70 ili  Garanciju ponude bez prigovora, naplativu na prvi poziv sa rokom važenja 90 dana, u ukupnom iznosu od 5610,00 eura na račun Zakupodavca i broj žiro računa ili tekućeg računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.

Visina depozita iznosi 20% vrijednosti iznosa minimalne cijene zakupa.

Uplaćeni depozit vraća se neizabranim ponuđačima u roku od deset dana po konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a izabranim ponuđačima taj iznos  će biti uračunat u iznos zakupnine prilikom zaključenja ugovora o zakupu.

4. Dostavi dokaz o godišnjem prometu ne manjem od 15(petnaest) milona eura na godišnjem nivou za poslednje 3(tri) godine(2013/2012/2011),

5. Dostavi dokaz/reference o realizaciji najmanje 5(pet) sličnih projekata(aquaparkova) u poslednje 3(tri) godine(da su tobogani izrađeni po RTM tehnologiji,u skladu sa EN 1069-1 standardima i da u idejnom rješenju postoji izabrani dio tobogana sa natural efektima).

6. Dostave idejni projekat  izgradnje Aqua parka koji uključuje nabavku i implementaciju opreme i izgradnju rekreativnih i turističko-uslužnih objekata u funkciji planiranog Aqua parka.

7. Dostave  investicioni program u iznosu od najmanje 3.000.000 eura, sa rokovima za završetka radova, koji ne može biti duži od 24 mjeseci od dana zaključivanja ugovora o zakupu. 

Ponude koje ne sadrže sve naprijed navedene elemente iz kvalifikacionih uslova samtraće se neurednim i neće se razmatrati prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača.

NAPOMENA:

–          Dovođenje elektro, komunalne i druge infrastrukture do parcele je obaveza izabranog ponuđača. 

Ponude takođe može podnijeti Učesnik na tenderu kao jedinstveni Ponuđač u ime Konzorcijuma ili Konzorcijum zajedno sa svim članovima Konzorcijuma, koji pored naprijed navedenih uslova ispunjava i sljedeće uslove:

(a)        Da su svi članovi Konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu.

(b)       Da je Ugovorom o Konzorcijumu precizirano (I) koja kompanija je vodeća kompanija Konzorcijuma (“Lider Konzorcijuma”), (II) ko (tj. fizičko lice) ima ovlašćenje da zastupa i predstavlja Konzorcijum (“Predstavnik Konzorcijuma”) uključujući potpisivanje Ponude, (III) koji član Konzorcijuma posjeduje minimum 51% Učesnika na Tenderu (samo ako Konzorcijum učestvuje na tenderu preko jednog od svojih članova a ne zajedno),

(c)       Da Ugovor o Konzorcijumu sadrži odredbe o odgovornosti članova Konzorcijuma koji može raspodijeliti odgovornost između članova ili može cjelokupnu odgovornost dodijeliti jednom od članova Konzorcijuma. Od članova Konzorcijuma se ne zahtijeva da budu solidarno odgovorni za realizaciju Tendera, osim ako izričito tako navode odredbe Ugovora o Konzorcijumu.

(d)      Da bar jedan član Konzorcijuma ili svi članovi Konzorcijuma zajedno ispunjavaju Kvalifikacione uslove.

(e)       Član Konzorcijuma ne može biti istovremeno član drugog Konzorcijuma, niti učesnik na Tenderu može podnijeti ponudu kao član Konzorcijuma i kao pojedinac.

(f)        Učesnik na Tenderu ne može formirati Konzorcijum sa drugim Ponuđačem.

KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE SU:

Najveća ponuđena cijena………………………………………………………………..  100 bodova

Ako se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati ponuđač čija je ponuda stigla prva u vremenu.

U slučaju da  najpovoljniji ponuđač povuče svoju ponudu neće mu se vratiti depozit, a Opština Ulcinj se može obratiti sljedećem ponuđaču u skladu sa redoslijedom plasmana ponuda.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o zakupu u roku od 30(trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Zakupnina se plaća odjednom za tekuću godinu i to prilikom zaključivanja ugovora o zakupu zemljišta, a za svaku sljedeću na početku godine. Ukoliko najpovoljniji ponuđač  ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. U tom slučaju Opština Ulcinj može da zaključi ugovor o zakupu sa drugorangiranim ponuđačem.

SPROVOĐENJE POSTUPKA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenim-zapečaćenim kovertama svakog radnog dana od 11 do 14 sati počev od 01.10.2014 godine  zaključno sa 31.10.2014 godine  neposrednom predajom u građanski biro Opštine Ulcinj, sa obaveznom naznakom:

„ZA POSTUPAK  DAVANJA U DUGOROČNI ZAKUP ZEMLJIŠTA NAD KOJIM OPŠTINA ULCINJ IMA PRAVO RASPOLAGANJA PO JAVNOM POZIVU BR.01-116/14 OD 30.09.2014. GODINE-NE OTVARAJ“

Neblagovremene ponude, kao i  ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi   (neuredna ponuda) neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču.

2. Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici održaće se dana 06.11.2014.godine u 11h u velikoj sali Opštine Ulcinj.

3.Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača biće donijeta najkasnije u roku od 15(petnaest) dana o dana otvaranja ponuda.Odluka će biti objavljena na sajtu Opštine Ulcinj www.ulgov.me  i oglasnoj tabli Opštine Ulcinj.

4.Odluka o izboru najpovoljnijeg biće dostavljena učesnicima na tenderu najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana donošenje Odluke. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji u roku od 5(pet) dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera. Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

5.Svi Učesnici na Tenderu treba da dostave Komisiji svoje adrese za prijem pošte i e-mail adrese, u svrhu prijema informacija i korespondencije u vezi Tendera.

6.Zahtjev za dodatnim informacijama u vezi sa Tenderom (U daljem tekstu: “Zahtjev“), može se podnijeti Komisiji svakog radnog dana u periodu od 10h do 14h u pisanoj formi putem e-maila na e-mail adresu kabinet@ul-gov.me ili putem pošte na poštansku adresu: Opština Ulcinj-Komisiji za  sprovođenje postupka prikupljanjem ponuda,Bul.Đ.K.Skenderbeg bb

7.Tenderska komisija će  odgovoriti u pisanoj formi na sve pristigle Zahtjeve u roku od tri poslovna dana od prijema svim Učesnicima na tenderu.

8.Zahtjevi za dodatnim informacijama koji budu primljeni manje od 5 (pet) radnih dana prije isteka roka za podnošenje Ponuda mogu ostati neodgovoreni.

9.Ostala pitanja u vezi sa ovim postupkom uređena su Instrukcijama za učešće i sprovođenje javnog poziva za  davanje u dugoročni zakup zemljišta, koje su sastavni dio tenderske dokumentacije.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Gezim Haxhibeti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”

Dabović o izgradnji džamije u Štoju: DA JE PLAN BIO DONEŠEN, DO NEMILOG DOGAĐAJA NE BI NI DOŠLO

Për shkak të motit: PANAIRI I ARTIZANËVE DO TË MBAHET NË SALLËN E SHKOLLËS SË MESME

Islamska zajednica: VEČERAS PRVE TERAVIJE, SJUTRA PRVI DAN POSTA
Islamska zajednica: VEČERAS PRVE TERAVIJE, SJUTRA PRVI DAN POSTA

Iz Islamske zajednice Ulcinja je saopšteno da će večeras u svim ulcinjskim džamijama biti održane prve teravije. To znači da je sjutra, u četvrtak, 23. marta, prvi dan posta mjeseca Ramazana. Ove godine

Supermarket SARS: AKCIJA “STOP INFLACIJI“
Supermarket SARS: AKCIJA “STOP INFLACIJI“

  Posjetite nas i iskoristite vrhunsku ponudu koju smo spremili za vas! Akcija važi u svim Sars marketima. Akcija na istaknute proizvode važi od 20.03. DO ISTEKA ZALIHA! Besplatna dostava na kućnu adresu:

Ministarstvo finansija: Predstavnici „Banke Amerike“ i američki investitori posjetili Crnu Goru
Ministarstvo finansija: Predstavnici „Banke Amerike“ i američki investitori posjetili Crnu Goru

Tim Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore, na čelu sa ministrom Aleksandrom Damjanovićem, sastao se danas sa predstavnicima Korporacije ,,Bank of America“ (BofA), odnosno direktorima za tržišta

Policija: UHAPŠENA OSOBA KOJA JE DVA PUTA OBIJALA PAŠINU DŽAMIJU
Policija: UHAPŠENA OSOBA KOJA JE DVA PUTA OBIJALA PAŠINU DŽAMIJU

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su rasvijetlili dva slučaja obijanja u Pašinoj džamiji i lišili slobode E.Š. (34) iz Republike Albanije, saopšteno je iz Uprave policije. Kako se navodi, osumnjičenom

Policija – Ulcinj: JEDNA OSOBA UHAPŠENA, ODUZETO 100 KG DROGE
Policija – Ulcinj: JEDNA OSOBA UHAPŠENA, ODUZETO 100 KG DROGE

Službenici Stanice granične policije i Ulcinj su oduzeli oko 97 killograma skanka, te je daljim aktivnostima sa Odjeljenjem bezbjednosti Ulcinj lišena slobode jedna osoba. Naime, pripadnici granične i